Analizy przeprowadzane na badanych glebach odgrywają bardzo ważną rolę w badaniach środowiskowych skierowanych na określeniu charakterystyki terenów o przeznaczeniu handlowym i przemysłowym, jak również jako tereny mieszkalne/publiczne - prywatne ogrody, wpływając w ten sposób na tworzenie projektów infrastrukturalnych, rekultywacji lub zbytu takich terenów.

Badania gleb przemysłowych jest często przeprowadzona by ocenić poziomy skażenia oraz opracować plan ich odtworzenia. Testy dotyczące charakterystki gleby określają jej potencjalną przydatność w odniesieniu do różnych form wykorzystania:

  • wykorzystanie na dzielnice mieszkaniowe, publicznye i prywatne parki
  • wykorzystanie handlowe i przemysłowe
  • zbyt gruntów.

Łańcuch dowodowy do pobrania

Łańcuch dowodowy jest podstawowym dokumentem umożliwiającym poprawne zarządzanie informacjami o próbkach podczas pobierania próbek, transportu, analiz i raportowania. Gwarantuje możliwość prześledzenia pochodzenia każdej próbki. Mérieux NutriSciences oferuje szablony, które można pobrać ze strony internetowej, a następnie wypełnić i załączyć do próbek.

Krzywe rozkładu

Rozkład wielkości cząstek odgrywa wielkie znaczenie ponieważ wpływa na właściwości, właściwości mechaniczne oraz zjawiska biotyczne gleb i osadów. Podczas badań można określić kategorię gleby zgodnie z różnymi systemami międzynarodowymi oraz opracować wykresy rozkładu.

Badania geotechniczne

Testy przeprowadza się zgodnie ze standardem UNI CEN ISO/TS 17892: zawartość wody (W), granice Attemberga, odsiew do 0,4 mm, granica płynności (wL), limit plastyczności (wP), wskaźnik plastyczności (pi), wskaźnik płynności (LI), wskaźnik konsystencji (CI), związek pomiędzy zawartością wody a sondowaniem CTP, bezwodna gęstość (pobieranie próbek sondą), gęstość nasypowa (pobieranie próbek sondą), gęstość granulatu (metoda z wykorzystaniem pinknometru), gęstość na podstawie rozmiaru cząstek (krzywa rozkładu) i faktyczna porowatość. Laboratorium może również określić agresywność gleby i wód podpowierzchniowych względem betonu i wykonywać pełne badania zgodnie z tabelą 2 EN UNI 206.

19 listopad 2021
Alkaloidy tropanowe stanowią grupę toksycznych metabolitów wtórnych występujących naturalnie w roślinach kilku rodzin, w tym Solanaceae, Proteaceae, Rhizophoraceae oraz Erythroxylaceae. ...
29 październik 2021
Alkaloidy pirolizydynowe (PA) to związki będące pochodnymi pirolizydyny, stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn syntetyzowanych przez wiele gatunków roślin takich jak Asteraceae, Bor...