Woda, będąc nieodłącznym składnikiem żywności, wpływa na bezpieczeństwo zdrowotne produktów. Ciągły monitoring jakości wody pitnej, jako jeden z elementów zarządzania ryzykiem, pozwala na zweryfikowanie czy woda spełnia normy i wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Mérieux NutriSciences - badania wody pitnej

Podstawowym aktem prawnym, regulującym jakość wody pitnej na terenie Unii Europejskiej, jest Dyrektywa 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (z późniejszymi zmianami). Zgodnie z zapisem zapieszczonym w powyższej Dyrektywie, Komisja Europejska co 5 lat prowadzi weryfikację wskaźników mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych, stosowanych analiz oraz zasad przeprowadzania monitoringu wody.

Państwa członkowskie, na mocy Dyrektywy Komisji (UE) 2015/1787 z dnia 6 października 2015 r. zmieniającej załączniki II oraz III o dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zostały zobligowane do przeprowadzenia oceny ryzyka dla ustanowionych programów monitorowania. Co więcej, Dyrektywa zakłada możliwość dostosowania prowadzonego monitorowania jakości wody w zależności od potrzeb.

Podstawą opracowania skutecznego program monitorowania jakości wody jest przeprowadzona analiza zagrożeń, która powinna uwzględniać wszelkie możliwe źródła zanieczyszczeń na każdym etapie poboru, dezynfekcji i dystrybucji wody. 

W Polsce, jakość wody pitnej reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Rozporządzenie określa wymagania jakościowe: mikrobiologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wymagania mikrobiologiczne i chemiczne dla wody określone zostały dla:

 • wody dostarczanej w urządzeń wodociągowych,
 • wody dostarczanej z cysterny,
 • wody wprowadzanej do opakowań jednostkowych,
 • wody wykorzystywanej z zakładach produkcyjnych,
 • wody wykorzystywanej w budynkach użyteczności publicznej i budynkach zamieszkania zbiorowego,
 • wody udostępnianej w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego.

Wewnętrzna kontrola jakości wody w ramach programu monitoringu

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. zobowiązuje dostawców wody (przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, podmioty dostarczające lub wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego, lub w podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę) do przeprowadzania wewnętrznej kontroli jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Badania jakości wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem obejmują:

 1. wymagania mikrobiologiczne (Escherichia coli (E. coli), bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C), organoleptyczne i chemiczne (pH i przewodność elektryczna),
 2. parametry dodatkowe zidentyfikowane w ramach przeprowadzonej oceny ryzyka,
 3. III.wymagania chemiczne (azotyny jon amonu, glin i żelazo).

Zgodnie Załącznikiem 1 rozporządzenia o jakości wody, parametry wskaźnikowe, określające stan jakościowy wód, obejmują wymagania:

 • mikrobiologiczne: bakterii z grupy coli, ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C i Clostridium perfringens (łącznie ze sporami),
 • fizykochemiczne: oznaczenie glinu, jonu amonu, chlorków, manganu, siarczanów, sodu, żelaza, pH, ogólnego węgiel organiczny, utlenialności z KMnO4,
 • organoleptyczne: barwa, mętność, smak, zapach.

Rozporządzenie w sprawie jakości wody, oprócz wymagań dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, obejmuje również wymagania mikrobiologiczne dla wody ciepłej użytkowej. Załącznik 5 niniejszego rozporządzenia, precyzuje wymagania dla wody ciepłej w odniesieniu do bakterii Legionella sp., w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej.

Ponadto rozporządzenie normuje zawartość mogących powstawać w wyniku dezynfekowania wody chloranów i chlorynów, a także zawartość magnezu, srebra oraz twardość wody.

 

 

Może Cię również zainteresować

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

Latest News
19 listopad 2021
Alkaloidy tropanowe stanowią grupę toksycznych metabolitów wtórnych występujących naturalnie w roślinach kilku rodzin, w tym Solanaceae, Proteaceae, Rhizophoraceae oraz Erythroxylaceae. ...
29 październik 2021
Alkaloidy pirolizydynowe (PA) to związki będące pochodnymi pirolizydyny, stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn syntetyzowanych przez wiele gatunków roślin takich jak Asteraceae, Bor...
19 listopad 2021
Alkaloidy tropanowe stanowią grupę toksycznych metabolitów wtórnych występujących naturalnie w roślinach kilku rodzin, w tym Solanaceae, Proteaceae, Rhizophoraceae oraz Erythroxylaceae. ...
29 październik 2021
Alkaloidy pirolizydynowe (PA) to związki będące pochodnymi pirolizydyny, stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn syntetyzowanych przez wiele gatunków roślin takich jak Asteraceae, Bor...