Łańcuch dowodowy do pobrania

Łańcuch dowodowy jest podstawowym dokumentem umożliwiającym poprawne zarządzanie informacjami o próbkach podczas pobierania próbek, transportu, analiz i raportowania. Gwarantuje możliwość prześledzenia pochodzenia każdej próbki. Mérieux NutriSciences oferuje szablony, które można pobrać ze strony internetowej, a następnie wypełnić i załączyć do próbek.

Kanister

Podczas neutralizacji zanieczyszczonych miejsc, badania i monitoring rozprzestrzeniania się substancji zanieczyszczających glebę (obecnych w śródmiąższowych gazach w glebie) stanowią dobrą metodę na wszystkim etapach procesu środowiskowego i są wykorzystywane do:

 • stworzenia konceptualnego modelu miejsca podczas opracowywania charakterystyki miejsca;
 • analizy potencjalnego zagrożenia higieniczno-zdrowotnego wynikającego z wdychania oparów gleby (analiza zagrożenie w określonym miejscu);
 • określenia doboru badań i miejsca poboru próbek;
 • oceny określonych technik neutralizacji.

Pobranie reprezentatywnych próbek gazu pochodzącego z gleby uzyskuje się przez ocenę zmiennych dotyczących właściwości chemicznych i fizycznych substancji, które mają podlegać badaniu, charakterystyki gleby i podglebia, warunków pogodowych i metod pobierania próbek. Uzyskanie wiarygodnych danych w bezpośredniej ocenie jakości powietrzu wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz czasami wymaga czasu i odpowiednich zasobów techniczny/finansowych, które mogą przekraczać skalę problemu. Jeśli zagrożenie wynikające z wdychania określonych cząstek może być uważane za nieistotne w stosunku do zagrożenia wynikającego z wdychania oparów, określono alternatywną procedurę w oparciu o śródmiąższowe pomiary gazu w glebie. Metoda kanistrowa jest wiodącą w poborze próbek i późniejszej analizie lotnych związków organicznych obecnych w powietrzu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w stężeniach mniejszych niż 5 ppm.

Dlaczego należy wybrać metodę kanistrową?

Kanister słynie z łatwości wykorzystania wynikającej z ograniczonej ilości komponentów. Można go łatwo przewozić a jednocześnie umożliwia detekcję dużej ilości lotnych związków chemicznych, tym samym uzyskując dużą czułość w porównaniu do tradycyjnych metod (GC-FID). Kanister jest systemem poboru próbek składającym się głównie z metalowej obudowy z próżnią i zaworu - jeśli wymagany - by regulować jego napełnienie w ustalonym czasie. Pojemność kanistrów wykorzystywanych przez Mérieux NutriSciences wynosi 3,2 albo 6 litrów, a zawory (w metodzie pasywnej) to ENTECH1; obydwa wyłożene specjalnym materiałem SILONITE ®, który czyni kanister obojętnym i wielokrotnego użytku (po wyczyszczeniu i przywróceniu próżni). Do ich kalibracji, wykorzystuje się cyfrowy przepływomierz: wraz z kalibracją kanistra i zaworu, pozwala na kalibrację tego drugiego zależnie od wymogów pobierania próbki. Po wyczyszczeniu i ponownym przygotowaniu do wykorzystania, kanister jest gotowy przez około 15 dni; po tym okresie, może dojść do mikroprzecieków wewnętrznego powietrza, które mogą zniekształcenie później pobranych próbek, a w konsekwencji odpowiadających im badań. 

Zalety kanistra:

 • Brak modyfikacji próbek po pobraniu;
 • Brak potrzeby pomiaru objętości próbek podczas pobierania;
 • Szeroki zakres czasu poboru próbek (od kilku sekund do tygodnia);
 • Wewnętrzna powierzchnia kanistra jest obojętna w stosunku do zanieczyszczeń obecnych w próbce powietrza;
 • Wykrywanie wielu związków chemicznych, w tym wrażliwych na ciepło;
 • Próbka jest przenoszona z kanistra do urządzenia pomiarowego działającego w niskiej temperaturze;
 • Wielokrotne analizy i ich powtarzenie;
 • Wysoka zdolność oddzielenia i identyfikacji związków chemicznych;
 • Niskie ryzyko uszkodzenia kanistra (podczas transportu i wykorzystywania);
 • Nie jest wymagana znajomość stężenia zanieczyszczeń by określić pojemność kanistra;
 • Wysokie albo niskie stężenia zanieczyszczeń nie wpływają na sposób pobierania próbek.

Wartość dodana Mérieux NutriSciences

Laboratoria Mérieux NutriSciences należą do laboratoriów oferujących usługi pobierania próbek metodą kanistrową i przeprowadzania odpowiednich analiz, a tym co odróżnia nas od konkurencji są usługi związane z wynajmem sprzętu. Ponadto, oprócz udostępniania swoim klientom wiedzy Mérieux NutriSciences i oferowania kanistrów, jako bardzo skutecznego i łatwego w użyciu narzędzia, firma może na życzenie wynająć kanister i zaproponować odpowiednie badania lotnych związków organicznych (VOCs). Kontrola lotnych związków organicznych metodą kanistrową zapewnia wysoki stopień stabilności pobranych związków chemicznych w okresie po pobraniu próbek i ich przechowywaniu. Metodą analizy wykorzystaną przez Mérieux NutriSciences do określania VOCs jest EPA TO 15 1999 (oznaczanie lotnych związków organicznych w próbkach powietrza otaczającego pobranych próbki do kanistra i zanalizowanych przy użyciu chromatografu gazowego z wykrywaczem masowym); metoda ta jest uznawana w normie UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005. Kanister pozwala również na przeprowadzanie badania MADEP APH (Massachusetts Department of Environmental Protection – Air Petroleum Hydrocarbons) dla gazów w glebie: w tym przypadku, Mérieux NutriSciences wykorzystuje metodę MADEP APH rev. 1 2009, do tej pory nie akredytowanej: obecnie jest to jest jedyna metoda pozwalająca dokonać oceny węglowodorów w stanie gazowym, zgodnie z korekcyjnym podejściem uwzględniającym zagrożenie (t.j. w frakcjonowanych alifatycznych i aromatycznych zakresów).

Komory przepływowe

Pobieranie próbek lotnych organicznych/nieorganicznych związków chemicznych przeprowadza się przy pomocy komór przepływowych i pozwala to oszacować ilość polutantu wyemitowanego ze skażonej gleby lub zanieczyszczonych płynów, w zależności od jednostki powierzczni i jednostki czasu. Pobierania próbek dokunuje się przez cylindryczną komorę otwartą z jednej strony i o kontrolowanym środowisku. W wyznaczonym momencie wprowadza się obojętne i czyste gazy ze stałą prędkością przepływu, podczas gdy z drugiej strony dokonuje się pobrania próbek danego polutanta; kolejne dwa otwory uwalniają nadmiar ciśnienia i kontrolują wewnętrzne warunki mikroklimatyczne. Można przeprowadzać pobieranie próbek związków organicznych i nieorganicznych różnego typu.

Promieniotwórczość

Laboratoria Mérieux NutriSciences wykonują zarówno badania monitorujące środowisko przy zakładach oczyszczania by ocenić obecność potencjalnie radioaktywnego pyłu, jak i badania zapobiegawcze lub końcowe dla wykrycia obecności potencjalnie radioaktywnego pyłu. Firma powierza wykonanie oceny wyników wykwalifikowanym ekspertom zewnętrznym.

1 Gas chromatography (GC) and flame ionization detector (FID).

12 luty 2020
Local News , Market News
W dniu 23 stycznia 2020 r. opublikowana została Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych ustaw.