Łańcuch dowodowy do pobrania

Łańcuch dowodowy jest podstawowym dokumentem umożliwiającym poprawne zarządzanie informacjami o próbkach podczas pobierania próbek, transportu, analiz i raportowania. Gwarantuje możliwość prześledzenia pochodzenia każdej próbki. Mérieux NutriSciences oferuje szablony, które można pobrać ze strony internetowej, a następnie wypełnić i załączyć do próbek.

Kanister

Podczas neutralizacji zanieczyszczonych miejsc, badania i monitoring rozprzestrzeniania się substancji zanieczyszczających glebę (obecnych w śródmiąższowych gazach w glebie) stanowią dobrą metodę na wszystkim etapach procesu środowiskowego i są wykorzystywane do:

 • stworzenia konceptualnego modelu miejsca podczas opracowywania charakterystyki miejsca;
 • analizy potencjalnego zagrożenia higieniczno-zdrowotnego wynikającego z wdychania oparów gleby (analiza zagrożenie w określonym miejscu);
 • określenia doboru badań i miejsca poboru próbek;
 • oceny określonych technik neutralizacji.

Pobranie reprezentatywnych próbek gazu pochodzącego z gleby uzyskuje się przez ocenę zmiennych dotyczących właściwości chemicznych i fizycznych substancji, które mają podlegać badaniu, charakterystyki gleby i podglebia, warunków pogodowych i metod pobierania próbek. Uzyskanie wiarygodnych danych w bezpośredniej ocenie jakości powietrzu wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz czasami wymaga czasu i odpowiednich zasobów techniczny/finansowych, które mogą przekraczać skalę problemu. Jeśli zagrożenie wynikające z wdychania określonych cząstek może być uważane za nieistotne w stosunku do zagrożenia wynikającego z wdychania oparów, określono alternatywną procedurę w oparciu o śródmiąższowe pomiary gazu w glebie. Metoda kanistrowa jest wiodącą w poborze próbek i późniejszej analizie lotnych związków organicznych obecnych w powietrzu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w stężeniach mniejszych niż 5 ppm.

Dlaczego należy wybrać metodę kanistrową?

Kanister słynie z łatwości wykorzystania wynikającej z ograniczonej ilości komponentów. Można go łatwo przewozić a jednocześnie umożliwia detekcję dużej ilości lotnych związków chemicznych, tym samym uzyskując dużą czułość w porównaniu do tradycyjnych metod (GC-FID). Kanister jest systemem poboru próbek składającym się głównie z metalowej obudowy z próżnią i zaworu - jeśli wymagany - by regulować jego napełnienie w ustalonym czasie. Pojemność kanistrów wykorzystywanych przez Mérieux NutriSciences wynosi 3,2 albo 6 litrów, a zawory (w metodzie pasywnej) to ENTECH1; obydwa wyłożene specjalnym materiałem SILONITE ®, który czyni kanister obojętnym i wielokrotnego użytku (po wyczyszczeniu i przywróceniu próżni). Do ich kalibracji, wykorzystuje się cyfrowy przepływomierz: wraz z kalibracją kanistra i zaworu, pozwala na kalibrację tego drugiego zależnie od wymogów pobierania próbki. Po wyczyszczeniu i ponownym przygotowaniu do wykorzystania, kanister jest gotowy przez około 15 dni; po tym okresie, może dojść do mikroprzecieków wewnętrznego powietrza, które mogą zniekształcenie później pobranych próbek, a w konsekwencji odpowiadających im badań. 

Zalety kanistra:

 • Brak modyfikacji próbek po pobraniu;
 • Brak potrzeby pomiaru objętości próbek podczas pobierania;
 • Szeroki zakres czasu poboru próbek (od kilku sekund do tygodnia);
 • Wewnętrzna powierzchnia kanistra jest obojętna w stosunku do zanieczyszczeń obecnych w próbce powietrza;
 • Wykrywanie wielu związków chemicznych, w tym wrażliwych na ciepło;
 • Próbka jest przenoszona z kanistra do urządzenia pomiarowego działającego w niskiej temperaturze;
 • Wielokrotne analizy i ich powtarzenie;
 • Wysoka zdolność oddzielenia i identyfikacji związków chemicznych;
 • Niskie ryzyko uszkodzenia kanistra (podczas transportu i wykorzystywania);
 • Nie jest wymagana znajomość stężenia zanieczyszczeń by określić pojemność kanistra;
 • Wysokie albo niskie stężenia zanieczyszczeń nie wpływają na sposób pobierania próbek.

Wartość dodana Mérieux NutriSciences

Laboratoria Mérieux NutriSciences należą do laboratoriów oferujących usługi pobierania próbek metodą kanistrową i przeprowadzania odpowiednich analiz, a tym co odróżnia nas od konkurencji są usługi związane z wynajmem sprzętu. Ponadto, oprócz udostępniania swoim klientom wiedzy Mérieux NutriSciences i oferowania kanistrów, jako bardzo skutecznego i łatwego w użyciu narzędzia, firma może na życzenie wynająć kanister i zaproponować odpowiednie badania lotnych związków organicznych (VOCs). Kontrola lotnych związków organicznych metodą kanistrową zapewnia wysoki stopień stabilności pobranych związków chemicznych w okresie po pobraniu próbek i ich przechowywaniu. Metodą analizy wykorzystaną przez Mérieux NutriSciences do określania VOCs jest EPA TO 15 1999 (oznaczanie lotnych związków organicznych w próbkach powietrza otaczającego pobranych próbki do kanistra i zanalizowanych przy użyciu chromatografu gazowego z wykrywaczem masowym); metoda ta jest uznawana w normie UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005. Kanister pozwala również na przeprowadzanie badania MADEP APH (Massachusetts Department of Environmental Protection – Air Petroleum Hydrocarbons) dla gazów w glebie: w tym przypadku, Mérieux NutriSciences wykorzystuje metodę MADEP APH rev. 1 2009, do tej pory nie akredytowanej: obecnie jest to jest jedyna metoda pozwalająca dokonać oceny węglowodorów w stanie gazowym, zgodnie z korekcyjnym podejściem uwzględniającym zagrożenie (t.j. w frakcjonowanych alifatycznych i aromatycznych zakresów).

Komory przepływowe

Pobieranie próbek lotnych organicznych/nieorganicznych związków chemicznych przeprowadza się przy pomocy komór przepływowych i pozwala to oszacować ilość polutantu wyemitowanego ze skażonej gleby lub zanieczyszczonych płynów, w zależności od jednostki powierzczni i jednostki czasu. Pobierania próbek dokunuje się przez cylindryczną komorę otwartą z jednej strony i o kontrolowanym środowisku. W wyznaczonym momencie wprowadza się obojętne i czyste gazy ze stałą prędkością przepływu, podczas gdy z drugiej strony dokonuje się pobrania próbek danego polutanta; kolejne dwa otwory uwalniają nadmiar ciśnienia i kontrolują wewnętrzne warunki mikroklimatyczne. Można przeprowadzać pobieranie próbek związków organicznych i nieorganicznych różnego typu.

Promieniotwórczość

Laboratoria Mérieux NutriSciences wykonują zarówno badania monitorujące środowisko przy zakładach oczyszczania by ocenić obecność potencjalnie radioaktywnego pyłu, jak i badania zapobiegawcze lub końcowe dla wykrycia obecności potencjalnie radioaktywnego pyłu. Firma powierza wykonanie oceny wyników wykwalifikowanym ekspertom zewnętrznym.

1 Gas chromatography (GC) and flame ionization detector (FID).

19 listopad 2021
Alkaloidy tropanowe stanowią grupę toksycznych metabolitów wtórnych występujących naturalnie w roślinach kilku rodzin, w tym Solanaceae, Proteaceae, Rhizophoraceae oraz Erythroxylaceae. ...
29 październik 2021
Alkaloidy pirolizydynowe (PA) to związki będące pochodnymi pirolizydyny, stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn syntetyzowanych przez wiele gatunków roślin takich jak Asteraceae, Bor...