Higiena pracy jest dyscypliną zajmującą się identyfikacją, oceną i kontrolą czynników środowiskowych o charakterze chemicznym, fizycznym i biologicznym pochodządzących z działalności przemysłowej, w i poza miejscem pracy (by zapobiegać i być może naprawiać wszystkie sytuacje). Czynniki te faktycznie mogą mieć wpływ na pracowników, ludzkie zdrowie i samopoczucie. Co do zanieczyszczeń chemicznych, Mérieux NutriSciences pobiera próbki i analizuje polutanty, które są zwykle wykrywane w miejscu pracy. Przeprowadza się również pomiary koncentracji zapachu (badanie mocno zalecane w przypadkach nadmiernego uwolnienia zapachu) i kontrole środowiskowe, dzięki zastosowaniu przenośnych narzędzi (w każdej sytuacji zanieczyszczenia w następstwie utylizacji, pożaru, itd.):

Łańcuch dowodowy do pobrania

Łańcuch dowodowy jest podstawowym dokumentem umożliwiającym poprawne zarządzanie informacjami o próbkach podczas pobierania próbek, transportu, analiz i raportowania. Gwarantuje możliwość prześledzenia pochodzenia każdej próbki. Mérieux NutriSciences oferuje szablony, które można pobrać ze strony internetowej, a następnie wypełnić i załączyć do próbek.

Azbest i Włókna sztuczne

Dzięki uznanym technikom analitycznym takim jak PCM (mikroskopia kontrastowo fazowa) i SEM (elektronowy mikroskop skaningowy), Mérieux NutriSciences pobiera próbki i analizuje wszystkie polutanty, które można zwykle wykrywać w miejscu pracy, sztuczne włókna mineralne i azbest.

Substancje chemiczne

Mérieux NutriSciences może pobrać próbki i zbadać polutanty zwykle wykrywalne w miejscu pracy, takie jak zanieczyszczenia organiczne ( substancje aromatyczny organiczne i chlorowane, itd.) i nieorganiczne (metale, kwasy, amoniak, aldehydy, itd.).

Kanister

Pobierania próbek gazu w glebie przeprowadza się w terenach skażonych lub obszarach, które mogą być potencjalnie zanieczone oparami substancji niebezpiecznych. Zwykle celem badania jest określenie stężenia związków chemicznych, które zostaną wykorzystane do analizy typu zagrożenia rakotwórczego, toksycznego, genotoksycznego wszelkich receptorów. Wśród różnych substancji, które można wykryć przy pomocy kanistra są związki organiczne (EPA TO 15) i frakcje węglowodorowe MADEP (MADEP APH REV. 1 2009).

Komory przepływowe

Pobieranie próbek lotnych organicznych/nieorganicznych związków chemicznych przeprowadza się przy pomocy komór przepływowych i pozwala to oszacować ilość polutantu wyemitowanego ze skażonej gleby lub zanieczyszczonych płynów, w zależności od jednostki powierzczni i jednostki czasu. Pobierania próbek dokunuje się przez cylindryczną komorę otwartą z jednej strony i o kontrolowanym środowisku. W wyznaczonym momencie wprowadza się obojętne i czyste gazy ze stałą prędkością przepływu, podczas gdy z drugiej strony dokonuje się pobrania próbek danego polutanta; kolejne dwa otwory uwalniają nadmiar ciśnienia i kontrolują wewnętrzne warunki mikroklimatyczne. Można przeprowadzać pobieranie próbek związków organicznych i nieorganicznych różnego typu.

Badanie GAS FREE

Mérieux NutriSciences może pobierać próbki i analizować polutanty, a w konsekwencji opracować Raport z badań pozwalający uzyskać certyfikat GAS FREE.

 

19 listopad 2021
Alkaloidy tropanowe stanowią grupę toksycznych metabolitów wtórnych występujących naturalnie w roślinach kilku rodzin, w tym Solanaceae, Proteaceae, Rhizophoraceae oraz Erythroxylaceae. ...
29 październik 2021
Alkaloidy pirolizydynowe (PA) to związki będące pochodnymi pirolizydyny, stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn syntetyzowanych przez wiele gatunków roślin takich jak Asteraceae, Bor...