Mérieux NutriSciences - badania wody

Woda, jako jeden z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych na kuli ziemskiej, decyduje o życiu organizmów, w tym i człowieka. Obowiązujące przepisy określają kryteria jakości stanu fizykochemicznego i biologicznego, w zależności od przeznaczenia wody: Mérieux NutriSciences wykonuje badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wody basenowej, zgodnie z wymaganiami norm krajowych i unijnych.

Nasze laboratoria wykonują ocenę jakości wody pod kątem wymagań mikrobiologicznych, w celu wykrycia potencjalnie szkodliwych bakterii, przeprowadzamy również kontrolę fizyko-chemicznych parametrów wody, w tym oznaczenie substancji promieniotwórczych, zanieczyszczeń i pozostałości, obejmujących metale ciężkie, dioksyny i polichlorowane bifenyle (PCB). Ponadto, wykonujemy specyficzne analizy mikrobiologiczne wody ciepłej w kierunku wykrycia pałeczek Legionella pneumophila, co umożliwia dopasowanie procedur zarządzania ryzykiem związanego z bakteriami Legionella i chorobą legionistów.

Monitoring jakości wody jest wymagany w celu zapewnienia bezpieczeństwa wody na pływalniach, basenach i w parkach wodnych. Wewnętrzna kontrola jakości, przeprowadzana w ramach programu monitorowania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jest jednym z wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

Program monitorowania jakości wody obejmuje zarówno wodę pitną, technologiczną, jak i ciepłą wodę użytkową. Opracowanie środków kontroli ma na celu ograniczenie możliwych źródeł skażenia wody, zapobiec rozwojowi bakterii w krytycznych punktach kontrolnych, a także monitorowanie poziomu specyficznych zanieczyszczeń wody, takich jak Pseudomonas.

Laboratorium Mérieux NutriSciences oferuje akredytowany pobór próbek wody do analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych przez zespół wykwalifikowanych próbkobiorców posiadających uprawnienia i szkolenia, zgodnie z wymaganiami aktualnych norm i przepisów.

Najbardziej popularne usługi

Wszystkie nasze usługi

Emisje
Badanie materiałów konstrukcyjnych