Kruszone materiały budowlane mogą być przetworzone i użyte ponownie do prac budowlanych i robot drogowych, w ten sposób doprowadzając do obniżenia kosztów, większej wydajności i zredukowanego oddziaływania na środowisko. 

Prowadzone badania analityczne kruszonych materiałów budowlanych pozwalają ustalić ich przydatność do innych celów.

Surowce i półprodukty

Jest wiele naturalnych minerałów i skał o różnych własnościach, które pozwalają na ich wykorzystanie w przemyśle i budownictwie. Mérieux NutriSciences oferuje dostosowane plany badań analitycznych surowców, produktów pośrednich i produktów końcowych.