REACH oznacza Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów i odzwierciedla przepisy Komisji Europejskiej dotyczące rejestracji, oceny, upoważnienia i ograniczenia substancji chemicznych.

Obejmuje zarządzanie i bezpieczne wykorzystywanie substancji chemicznych w celu lepszej ochronieny zdrowie ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami ze strony substancji chemicznych, przez lepsze poznanie ich nieodłącznych właściwości.

Przepisy REACH dotyczą producentów, importerów i dalszych użytkowników. Szczególnie, producenci i importerzy substancji chemicznych muszą stosować się do wymogów rejestracji i w ten sposób przekazywać Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) informacje o fizyko-chemicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych właściwościach substancji i, gdzie ma to zastosowanie, ocenę zagrożenia, które może stanowić wykorzystanie substancji. Rejestracja dotyczy samych substancji, substancje w mieszankach i, w pewnych przypadkach, substancji w wyrobach.

Państwo członkowskie lub ECHA (na prośbę Komisji) mogą zaproponować, by oznaczyć substancję jako substancję wzbudzającą wielki niepokój (SVHC) i w ten sposób wymagające zezwolenia. Jeśli SVHC zostanie dodana do listy substancji wymagających zezwolenia, firmy mogą ubiegać się w ECHA o zezwolenie na konkretne wykorzystanie, lecz nie mogą wykorzystywać tej substancji w inny sposób. Substancje rakotwórcze, mające niekorzystny wpływ na rozzrodczość i mutagenne, jak również mające uczulające działanie na drogi , wszystkie uznawane są za SVHC, ale inne substancje również mogą być za takie uznane. Ponieważ ustawodawstwo ciągle się rozwija, lista potencjalnych SVHC jest ciągle uaktualniona.

Nasze główne usługi:

  • Strategie testowania do oznaczania SVHC i substancji zabronionych w artykułach.
  • Analiza potencjalnych SVHC do autoryzacji ( Aneks XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907 / 2006) opublikowanego przez ECHA i analiza substancji zabronionych i zakazanych w artykułach na mocy Aneksu XVII do rozporządzenia (WE) nr 552 / 2009.

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

Latest News
29 lipiec 2021
Dla produktów spożywczych, o których wiadomo, że zostały wyprodukowane z dodatkiem mączki chleba świętojańskiego (E410), w której stwierdzono zanieczyszczenie tlenkiem etylenu, nie można...
22 czerwiec 2021
Tlenek etylenu jest powszechnie wykorzystywanym w przemyśle chemicznych środkiem odkażającym i dezynfekującym, głównie do sterylizacji sprzętu medycznego, ale nie jest dopuszczony do stosowania w żywn...
29 lipiec 2021
Dla produktów spożywczych, o których wiadomo, że zostały wyprodukowane z dodatkiem mączki chleba świętojańskiego (E410), w której stwierdzono zanieczyszczenie tlenkiem etylenu, nie można...
22 czerwiec 2021
Tlenek etylenu jest powszechnie wykorzystywanym w przemyśle chemicznych środkiem odkażającym i dezynfekującym, głównie do sterylizacji sprzętu medycznego, ale nie jest dopuszczony do stosowania w żywn...