REACH oznacza Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów i odzwierciedla przepisy Komisji Europejskiej dotyczące rejestracji, oceny, upoważnienia i ograniczenia substancji chemicznych.

Obejmuje zarządzanie i bezpieczne wykorzystywanie substancji chemicznych w celu lepszej ochronieny zdrowie ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami ze strony substancji chemicznych, przez lepsze poznanie ich nieodłącznych właściwości.

Przepisy REACH dotyczą producentów, importerów i dalszych użytkowników. Szczególnie, producenci i importerzy substancji chemicznych muszą stosować się do wymogów rejestracji i w ten sposób przekazywać Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) informacje o fizyko-chemicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych właściwościach substancji i, gdzie ma to zastosowanie, ocenę zagrożenia, które może stanowić wykorzystanie substancji. Rejestracja dotyczy samych substancji, substancje w mieszankach i, w pewnych przypadkach, substancji w wyrobach.

Państwo członkowskie lub ECHA (na prośbę Komisji) mogą zaproponować, by oznaczyć substancję jako substancję wzbudzającą wielki niepokój (SVHC) i w ten sposób wymagające zezwolenia. Jeśli SVHC zostanie dodana do listy substancji wymagających zezwolenia, firmy mogą ubiegać się w ECHA o zezwolenie na konkretne wykorzystanie, lecz nie mogą wykorzystywać tej substancji w inny sposób. Substancje rakotwórcze, mające niekorzystny wpływ na rozzrodczość i mutagenne, jak również mające uczulające działanie na drogi , wszystkie uznawane są za SVHC, ale inne substancje również mogą być za takie uznane. Ponieważ ustawodawstwo ciągle się rozwija, lista potencjalnych SVHC jest ciągle uaktualniona.

Nasze główne usługi:

  • Strategie testowania do oznaczania SVHC i substancji zabronionych w artykułach.
  • Analiza potencjalnych SVHC do autoryzacji ( Aneks XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907 / 2006) opublikowanego przez ECHA i analiza substancji zabronionych i zakazanych w artykułach na mocy Aneksu XVII do rozporządzenia (WE) nr 552 / 2009.

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

Latest News
19 listopad 2021
Alkaloidy tropanowe stanowią grupę toksycznych metabolitów wtórnych występujących naturalnie w roślinach kilku rodzin, w tym Solanaceae, Proteaceae, Rhizophoraceae oraz Erythroxylaceae. ...
29 październik 2021
Alkaloidy pirolizydynowe (PA) to związki będące pochodnymi pirolizydyny, stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn syntetyzowanych przez wiele gatunków roślin takich jak Asteraceae, Bor...
19 listopad 2021
Alkaloidy tropanowe stanowią grupę toksycznych metabolitów wtórnych występujących naturalnie w roślinach kilku rodzin, w tym Solanaceae, Proteaceae, Rhizophoraceae oraz Erythroxylaceae. ...
29 październik 2021
Alkaloidy pirolizydynowe (PA) to związki będące pochodnymi pirolizydyny, stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn syntetyzowanych przez wiele gatunków roślin takich jak Asteraceae, Bor...