Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem www.merieuxnutrisciences.com

 

Właścicielem strony jest sp. z o. o. Silliker Group Corporation France, należąca do grupy Mérieux NutriSciences.

Sp. z o. o. Silliker Group Corporation France o kapitale zakładowym 8.000 euro, zawiązana na mocy prawa francuskiego.

113 Route de Paris, Domaine de Montcelard, 69160 Tassin-la-Demi-Lune

504 155 680 RCS Lyon

TVA : FR81504155680

04.72.38.15.30

 

Dane kontaktoweinfo@mxns.com

 

Publication director

Valérie Leyldé,

VP Human Resources, Communication & Customer Excellence

Valerie.leylde@mxns.com
 

Administrator witryny internetowej

Smile

Spółka akcyjna uproszczona z kapitałem w wysokości 707.786,75 euro

20 rue des Jardins, 92600 Asnières-sur-Seine

B378 615 363 RCS Nanterre

01.41.40.11.00

 

Witryna internetowa

Smile

Spółka akcyjna uproszczona z kapitałem w wysokości 707.786,75 euro

20 rue des Jardins, 92600 Asnières-sur-Seine

B378 615 363 RCS Nanterre

01.41.40.11.00

 

Ogólne Warunki Korzystania z Serwisu

Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania określają zasady korzystania przez użytkowników z witryny internetowej corpo.merieuxnutrisciences.com/corporate oraz jej subdomen w świetle obowiązujących przepisów prawa. Korzystanie z niniejszej strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie poniższych warunków. Grupa Mérieux NutriSciences zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych warunkach, dlatego zachęcamy użytkowników strony do regularnego ich sprawdzania.

 

1. Definicje

Witryna Internetowa: oznacza stronę corpo.merieuxnutrisciences.com/corporate oraz jej wszelkie subdomeny należące sp. z o. o. Silliker Group Corporation France.

Użytkownik: każda osoba korzystająca z zasobów Witryny Internetowej w zakresie przewidzianym w niniejszych Ogólnych Warunkach.

Mérieux NutriSciences: grupa Mérieux NutriSciences oraz jej wszelkie podmioty stowarzyszone, w tym sp. z o. o. Silliker Group Corporation France.

Ogólne Warunki Korzystania z Serwisu: niniejsze ogólne warunki korzystania przez Użytkowników indywidualnych z Witryny Internetowej, na przestrzeganie których Użytkownik wyraża zgodę.

Treści Witryny Internetowej: wszelkie udostępniane w ramach Witryny Internetowej, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Ogólnych Warunkach, materiały obejmujące w szczególności projekty, artykuły, diagramy, wykresy, metodologię, instrukcje, zdjęcia, obrazki, filmy lub pliki dźwiękowe, oraz inne materiały udostępniane na Witrynie.

2. Cel Warunków Korzystaniu z Serwisu oraz Witryny Internetowej

Mérieux NutriSciences prowadzi niniejszą Witrynę Internetową w celach informacyjno-komunikacyjnych. Użytkownik został w pełni poinformowany o tym, że Treści zawarte na niniejszej Witrynie Internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Użytkownik nie może wykorzystać Treści Witryny do analizy lub badań produktu jakiejkolwiek kategorii.

3. Korzystanie z Witryny Internetowej

Użytkownik może przeglądać Witrynę Internetową bez ograniczeń. Użytkownik może pobierać Treści wyświetlone na Witrynie oraz korzystać z nich tylko i wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek i pod warunkiem, że zachowa każde zawiadomienie o prawach autorskich lub innych prawach własności, którymi Treść jest opatrzona. Użytkownik nie ma prawa do dystrybuowania, przekazywania, modyfikowania oraz udostępniania materiałów zawartych w Treści Witryny Internetowej bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Mérieux NutriSciences.

Użytkownikowi pod żadnym pozorem nie wolno udostępniać lub przesyłać treści, które są niezgodne z prawem, mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste, treści uznane za zniesławiające, obraźliwe, oszczercze, treści o charakterze pornograficznym lub wszelkie inne treści, które mogłyby stanowić lub zachęcać do zachowania, które będzie uważane za przestępstwo, lub skutkującym  pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszać jakiekolwiek prawo.

4. Aktualizacja Treści

Mérieux NutriSciences dokłada wszelkich uzasadnionych starań, aby informacje zawarte na niniejszej Witrynie były poprawne i aktualne, ale nie daje żadnych gwarancji co do ich dokładności. Mérieux NutriSciences nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności lub zobowiązań za wszelkie błędy lub pominięcia w Treści niniejszej Strony. W związku z tym wszelkie Treści zawarte na Witrynie Internetowej, szczególnie te dotyczące usług grupy Mérieux NutriSciences, są pozaumowne. 

Mérieux NutriSciences zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub wprowadzenia zmian w Witrynie Internetowej, jej Treści oraz Ogólnych Warunków Korzystania z Serwisu.

Niniejsza Witryna Internetowa może niekiedy zawierać informacje o charakterze naukowym, technicznym lub zdrowotnym. Wszelkie Treści tego typu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają na celu zastąpić profesjonalnej porady zdrowotnej.

5. Wyłączenie gwarancji

Korzystanie z tej Witryny odbywa się tylko i wyłącznie na ryzyko Użytkownika. Ani grupa Mérieux NutriSciences ani inne podmioty zaangażowane w tworzenie, produkcję, utrzymanie lub dostarczanie niniejszej Witryny, nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie ani pośrednie, powstałe w wyniku użytkowania Witryny oraz jej Treści przez Użytkownika. Nie naruszając postanowienia określonego w zdaniu poprzednim, wszelkie informacje znajdujące się na Witrynie oraz w jej Treści dostarczane są w ich faktycznej postaci bez udzielania żadnej gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, w tym między innymi gwarancji zbytu oraz przydatności do określonego celu, dotyczących dokładności czy kompletności treści ani nie wykorzystuje w niewłaściwy sposób praw jakichkolwiek osób trzecich.

Choć grupa Mérieux NutriSciences może do pewnego stopnia kontrolować i weryfikować dyskusje, przekaz danych lub wyświetlane na Witrynie reklamy lub inne jej Treści, nie podlega obowiązkowi, aby takie czynności wykonywać. Nie ma również wpływu na niepoprawny, wulgarny, niepełny, plagiatorski, pornograficzny lub w jakimkolwiek stopniu niebezpieczny charakter tych Treści. Mérieux NutriSciences nie składa żadnych zapewnień ani oświadczeń co do błędów, wirusów lub innych szkodliwych elementów mogących znajdować się na Witrynie, oraz, że Witryna będzie działać bez żadnych zakłóceń.

Mérieux NutriSciences nie ponosi i nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane zainfekowaniem komputera Użytkownika lub innej własności, wynikających z dostępu Użytkownika do Witryny, przeglądania jej lub pobierania z niej jakichkolwiek Treści, takich jak materiały, dane, tekst, zdjęcia, obrazek lub plik dźwiękowy.

6. Własność intelektualna

6.1. Prawo autorskie

Informacje zamieszczone na Witrynie Internetowej oraz w jej Treści są chronione prawem autorskim, chyba że określono inaczej, oraz nie powinny być używane bez wcześniejszej zgody Mérieux NutriSciences,  z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Ogólnych Warunkach Korzystania z Serwisu lub w tekście znajdującym się na Witrynie. Mérieux NutriSciences nie udziela jakichkolwiek gwarancji ani zapewnień, że korzystanie z materiałów umieszczonych na tej Witrynie nie narusza praw osób trzecich.

Oprócz danych personalnych, które podlegają ochronie, żadne inne informacje lub środki umożliwiające Użytkownikowi komunikację z Witryną w jakikolwiek sposób, np. przez pocztę elektroniczna lub inne, będą traktowane jako jawne i niezastrzeżone, o ile Użytkownik nie stwierdzi inaczej. Dotyczy to takich informacji jak dane, zapytania, komentarze, sugestie, pomysły, koncepcje, instrukcje lub techniki. Wszelkie dane tego typu mogą być swobodnie wykorzystywane, odtworzone, ujawnione, upublicznione, przekazane lub usunięte przez Mérieux NutriSciences z dowolnych przyczyn, w tym, jednak nie ograniczając, do opracowania, produkcji i wprowadzenia na rynek produktów w oparciu o te informacje.

6.2. Zawartość Witryny

Witryna oraz jej Treść (zwane razem Zawartością) są chronione prawem autorskim, prawami pokrewnymi i/lub prawami własnościowymi, określonymi przez francuskie i międzynarodowe prawa oraz traktaty dotyczące własności intelektualnej oraz ochrony prywatności. Zawartość Witryny jest własnością Mérieux NutriSciences lub osób trzecich, które udzieliły Mérieux NutriSciences prawa i licencji do wykorzystania ich na Witrynie. Niniejszym upoważnia się Użytkownika do odtwarzania lub wykorzystywania jakichkolwiek elementów Zawartości Witryny, pod warunkiem, że Użytkownik zachowa szczegółową wzmiankę na temat praw autorskich oraz/lub inne informacje o prawach własności oraz, że korzysta z w/w informacji na użytek własny i jest zaznajomiony z działalnością firmy Mérieux NutriSciences, jej usługami i nie zamierza wykorzystać w/w informacji w jakichkolwiek celach komercyjnych. Zabrania się odtwarzania lub korzystania z Zawartości Witryny i wszystkich jej elementów dla celów innych niż prywatnych lub osobistych bez wcześniejszej pisemnej zgody. Dystrybucja, odtwarzanie, reprezentowanie, dostosowywanie, modyfikacja, upublicznianie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedaż lub wszelkie inne zarządzanie elementami Zawartości Witryny, jak i prezentacją, strukturą oraz organizacją Witryny, jest w jakiejkolwiek formie zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody Mérieux NutriSciences.

6.3. Oprogramowanie

Oprogramowanie Witryny może podlegać dodatkowym przepisom, zasadom i regulacjom prawa francuskiego i amerykańskiego, uwzględniając zmiany wynikające z okresowych nowelizacji. Użytkownik może również zapoznać się z lokalnymi przepisami i regulacjami przed pobraniem lub eksportem jakiegokolwiek oprogramowania z Witryny.

6.4. Znaki towarowe

Znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe i logo ( znane ogólnie jako „Znaki Towarowe”) używane i wyświetlane na tej Witrynie, są zarejestrowanymi lub opartymi na prawie zwyczajowym znakami towarowymi należącymi do Mérieux NutriSciences lub innej osoby, czy firmy. Nic co znajduje się na Stronie nie należy interpretować jako udzielenie, czy to w sposób domniemany, czy wskutek działania przeszkody w potwierdzeniu prawa, czy w inny sposób, licencji lub prawa do używania dowolnego Znaku Towarowego umieszczonego na niniejszej Stronie, bez pisemnej zgody właściciela Znaku Towarowego. Używanie Znaków Towarowych lub znaków podobnych do Znaków Towarowych wyświetlanych na Witrynie lub w jej Treści, jest surowo zabronione, o ile nic innego nie wynika z Ogólnych Warunków Korzystania z Serwisu. Użytkownik zostaje niniejszym powiadomiony, że Mérieux NutriSciences będzie egzekwować swoje prawa własności intelektualnej w zakresie obowiązującego prawa, wszelkimi dostępnymi środkami prawnymi.

6.5. Hiperłącze

Dla wygody Użytkownika niniejsza Witryna może zawierać hiperłącza do innych witryn internetowych. Mérieux NutriSciences nie posiada jednak żadnej możliwości kontroli i weryfikacji stron, do których łącze znajduje się na Witrynie, i które są prowadzone przez osoby trzecie. Mérieux NutriSciences nie może zagwarantować i nie składa żadnych oświadczeń odnośnie poprawności informacji znajdujących się na witrynach, do których zamieszcza linki lub odnośniki. Mérieux NutriSciences nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek innych witryn lub stron internetowych połączonych z Witryną. Użytkownik łączy się z takimi stronami na własną odpowiedzialność.

7. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z przepisami i regulacjami prawa ochrony danych osobowych (nowelizacja n°78-17 z 6 stycznia 1978 znana jako “relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés”) Użytkownik zostaje niniejszym poinformowany, że podczas połączenia z Witryną Internetową jego dane personalne zostają pobrane automatycznie lub przekazane dobrowolnie, zachowane oraz wykorzystane w następujący sposób. Na własne życzenie Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych w celu dokonania poprawek lub usunięcia ich w dowolnym czasie, wysyłając swoją prośbę na adres e-mail: info@mxns.com. Dołożymy wszelkich starań, aby zająć się każdą indywidualną prośbą w jak najszybszym czasie.

Dane osobowe są zbierane podczas każdego połączenia z Witryną podczas:

 • rejestracji adresu IP Użytkownika przy każdym połączeniu,

 • automatycznego logowania lub dobrowolnej rejestracji podstawowych danych i informacji identyfikacyjnych Użytkownika (takich jak nazwisko, adres, numer telefonu, faks, adres poczty elektronicznej, nazwa firmy lub wszelkie inne informacje, które Użytkownik zgadza się podać) poprzez branie udziału w ankietach internetowych, prośby Mérieux NutriSciences  o podanie dodatkowych informacji dotyczących materiałów marketingowych i reklamowych, subskrypcję newslettera lub innych biuletynów tego typu.

Zebrane dane osobowe będą wykorzystywane tylko przez grupę Mérieux NutriSciences, chyba że zostanie inaczej określone w momencie ich zebrania. Dane te nie będą ujawniane lub udostępniane żadnych osobom trzecim oraz wykorzystywane do innych celów:

 •  Dane osobowe zebrane podczas każdego połączenia z Witryną będą wykorzystywane w celu śledzenia aktywności Użytkownika podczas przeglądania Witryny w celach statystycznych oraz w celu monitorowania i polepszenia działalności Witryny;
 • Dane osobowe zebrane w ankietach internetowych, formularzach kontaktowych, subskrypcjach newslettera lub innych biuletynów będą wykorzystywane tylko w celach, dla których zostały one oryginalnie utworzone.

Subskrypcję każdego biuletynu można w dowolnej chwili anulować, wysyłając swoją prośbę na adres info@mxns.com.

Przypadku wypełniania formularzy prosimy o podanie tego samego nazwiska, adres pocztowego i/lub adresu e-mail.

8. Polityka dotycząca plików Cookies

8.1. Informacja na temat plików cookies

Pliki cookies to wszystkie plotery, które są wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu, z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych, czytania poczty elektronicznej, używania oprogramowania lub aplikacji mobilnej. („Cookies”).

Niniejsza Witryna wykorzystuje pliki Cookies w celu zapewnienia Użytkownikom jak najlepszej usługi oraz funkcjonalności Witryny.

8.2. Do czego wykorzystywane są pliki Cookies?

Funkcjonalne pliki cookies pozwalają Użytkownikowi korzystać z podstawowych funkcji Witryny, zapamiętują indywidualne wybory dokonywane przez Użytkownika (preferencje językowe, używany system operacyjny) w celu zapewnienia lepszych, bardziej dopasowanych do użytkownika możliwości.

Dzięki informacjom pobieranym przez pliki cookies do analizy wydajności Mérieux NutriSciences  może opracować statystyki korzystania z Witryny, takie jak wolumen ruchu, oraz zapewnić korzystanie z różnych elementów Witryny.

Pliki cookies wykorzystujące informacje zebrane z social mediów są umieszczane przez narzędzia typu Facebook, Twitter, LinkedIn czy YouTube, znajdujące się na Witrynie. Dzięki nim Mérieux NutriSciences może opracować wolumen ruchu oraz zebrać dane dotyczące informacji udostępnianych przez social media. Korzystanie z plików cookies tego typu przez osoby trzecie nie podlega kontroli Mérieux NutriSciences, w związku z czym Użytkownik powinien skonsultować się z ich polityką dotyczącą plików cookies.

8.3. Czy trzeba akceptować pliki Cookies

Użytkownik nie musi akceptować plików cookies i może je zablokować w dowolnej chwili poprzez wyłączenie w całości lub częściowo funkcji plików cookies w przeglądarce. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się wyłączyć i/lub zablokować pliki cookies na Witrynie, Mérieux NutriSciences nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej dostępu Użytkownika do wszystkich funkcji i/lub elementów Witryny, oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki użytkowania Witryny przez Użytkownika.

8.4 Usuwanie plików Cookies

Niezależnie od rodzaju przeglądarki internetowej, Użytkownik może zarządzać i/lub usunąć pliki cookies poprzez zastosowanie się do następujących zaleceń:

Aby usunąć pliki cookies w przeglądarce Google Chrome:

 • „Ustawienia”
 • „Zaawansowane”
 • „Ustawienia treści”
 • W opcji „Cookies” Użytkownik może całkowicie lub częściowo usunąć pliki cookies.

Aby usunąć pliki cookies w przeglądarce Mozilla Firefox:

 • „Narzędzia”
 • „Opcje”
 • „Prywatność”
 • W sekcji „Historia” wybierz opcję: „będzie używał ustawień użytkownika”.
 • Użytkownik może odznaczyć pole „Akceptowanie ciasteczek”.

Aby usunąć pliki cookies w przeglądarce Internet Explorer:

 • „Narzędzia”
 • „Opcje internetowe”
 • W zakładce “Prywatność” przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies.

Aby usunąć pliki cookies w przeglądarce Safari:

 • „Preferencje”
 • „Prywatność”
 • Użytkownik może wybrać opcję „Blokuj pliki Cookies”.

Aby wyłączyć pliki cookies w innych wyszukiwarkach, zaleca się skorzystanie z narzędzi pomocy internetowej lub dokumentacji konkretnej przeglądarki internetowej używanej przez Użytkownika.

9. Obowiązujące prawo

Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania z Serwisu podlegają przepisom prawa francuskiego.

Wszelkie spory pomiędzy Stronami dotyczące interpretacji lub wykonania niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy w Lyonie.

10. Inne

10.1. Działania siły wyższej

Mérieux NutriSciences nie bierze odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku korzystania z Witryny Internetowej oraz jej Treści, takie jak utrata danych, uszkodzenie sprzętu komputerowego, włamanie się osób trzecich do systemu informatycznego i/lub wyrządzenie szkód w przypadku działania siły wyższej zgodnie z definicją francuskiego Kodeksu cywilnego.

10.2. Klauzula zwalniająca od odpowiedzialności

Jeśli jeden lub więcej przepisów niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania z Serwisu okazał się być lub stanie się nieważny, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.

Prawo autorskie 2016-2017 Sp. z o. o. Silliker Group Corporation France, Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, modyfikowanie, ogłaszanie, dystrybucja, lub reprodukcja zawartości niniejszej Witryny Internetowej lub jej dowolnej części, w formie elektronicznej lub wydruku, lub tworzenie produktów pochodnych na ich podstawie, jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody sp. z o. o. Silliker Group Corporation France.