1. Home
 2. Blog
 3. Alkaloidy tropanowe w żywności
25 stycznia 2022

Alkaloidy tropanowe w żywności

News

Alkaloidy tropanowe stanowią grupę toksycznych metabolitów wtórnych występujących naturalnie w roślinach kilku rodzin, w tym SolanaceaeProteaceaeRhizophoraceae oraz Erythroxylaceae. Wytwarzanie alkaloidów tropanowych jest mechanizmem obronnym chroniącym roślinę przed atakami szkodników, ale jednocześnie stanowi niepokojące źródło zanieczyszczeń żywności i pasz.

Opinia naukowa

W dniu 5 lutego 2018 r. EFSA opublikowała sprawozdanie naukowe na temat oceny ostrego narażenia z dietą na alkaloidy tropanowe w populacji europejskiej, obejmujące nowe dane dotyczące występowania. W przypadku niektórych szacunków dotyczących ostrego narażenia ARfD została przekroczona dla niektórych grup populacji. Oznacza to, że obecność alkaloidów tropanowych, w szczególności atropiny skopolaminy, stanowi zagrożenie dla zdrowia.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1408

W sierpniu 2021 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1408 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów tropanowych w niektórych środkach spożywczych.

Wspomniane rozporządzenie, które weszło w życie 19 września 2021 r., zmienia dopuszczalne poziomy alkaloidów tropanowych w niektórych środkach spożywczych. Najważniejsze zmiany obejmują:

W punkcie 8.2.1 załącznika, dotyczącym kategorii żywności „produkty zbożowe przetworzone oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci„, do wymienionych zbóż dodaje się kukurydzę: „przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci zawierająca proso, sorgo, grykę zwyczajną, kukurydzę lub ich produkty pochodne (3) (29)”.

Najwyższy dopuszczalny poziom dla sumy atropiny i skopolaminy wprowadza się od dnia 1 września 2022 r. w następujących kategoriach żywności (pkt. od 8.2.2 do 8.2.9):

 • Proso i sorgo, nieprzetworzone (18)
 • Nieprzetworzona kukurydza (18) z wyjątkiem
 • Nieprzetworzona kukurydza (18) z wyjątkiem

          — nieprzetworzonej kukurydzy przeznaczonej do mielenia na mokro (37) oraz

          — nieprzetworzonej kukurydzy do prażenia

 • Gryka zwyczajna, nieprzetworzona (18)
 • Kukurydza do prażenia
 • Proso, sorgo i kukurydza wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego
 • Produkty mielenia prosa, sorgo i kukurydzy
 • Gryka zwyczajna wprowadzana do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego
 • Produkty mielenia gryki zwyczajnej
 • Napary ziołowe (produkt suszony) z wyjątkiem naparów ziołowych, o których mowa w pkt 8.2.8
 • Napary ziołowe (produkt suszony) z nasion anyżu
 • Napary ziołowe (płynne)

Produkty zbożowe przetworzone oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci, zawierające kukurydzę lub jej produkty pochodne, legalnie wprowadzone do obrotu przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, mogą pozostać w obrocie do upływu ich daty minimalnej trwałości lub terminu ich przydatności do spożycia.

Środki spożywcze wymienione w pkt 8.2.2–8.2.9 załącznika do niniejszego rozporządzenia, które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed dniem 1 września 2022 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu do upływu ich daty minimalnej trwałości lub terminu ich przydatności do spożycia.

Poznaj możliwości analityczne Mérieux NutriSciences

Alkaloidy tropanowe stanowią zagrożenie dla produktów zbożowych oraz innej żywności przeznaczonej dla niemowląt i dzieci, która zawiera proso, sorgo, grykę lub ich pochodne.

Producenci żywności i przedsiębiorstwa produkcyjne powinny zapewnić zmniejszenie procentowej zawartości niepożądanych nasion, części roślin i pozostałości toksycznych zanieczyszczeń w uprawach, surowcach i produktach gotowych, stosując dobre praktyki rolnicze i produkcyjne.

Oferujemy akredytowaną zgodnie z ISO17025 analizę ilościowego oznaczania atropiny i skopolaminy w produktach żywnościowych metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).

Share it with your network
Mérieux NutriSciences Corporation ©2022