Woda jest cennym zasobem naturalnym, jej jakość ma kluczowe znaczenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Woda będąca składnikiem żywności, jak i woda wykorzystywana w trakcie przetwarzania żywności jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia żywności. 

Mérieux NutriSciences - Badanie wody pitnej

Dokładna i kompleksowa analiza wody jest konieczna do zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności. Mérieux NutriSciences wykonuje szereg badań jakości wody w celu zagwarantowania bezpieczeństwa zarówno produktów spożywczych i napojów, jak i procesu produkcyjnego. W ramach usług z zakresu badania wody wykonujemy:

Badania wody pitnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym:

 • Analiza parametrów mikrobiologicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - oznaczenie ogólnej liczby drobnoustrojów oraz oznaczenie obecności i liczby bakterii chorobotwórczych (bakterie z grupy coli, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, gronkowców koagulazododatnich, Salmonella ssp.,
 • Analiza fizykochemiczna wody pitnej pod kątem parametrów podstawowych decydujących o przydatności wody do spożycia - wskaźniki fizyczne (mętność, pH, przewodność); parametry chemiczne (stężenie żelaza, manganu, azotanów, azotynów, jonu amonowego, zawartość chloru wolnego, sumaryczna zawartość wapnia i magnezu stosowana do określenia twardości wody, zawartość metali ciężkich, tj. ołów, chrom, arsen, kadm, rtęć),
 • Akredytowany pobór próbek wody do analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Badania wody butelkowanej, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych.

Zakres wykonywanych przez nas analiz wód butelkowanych obejmuje wykonanie:

 • Badań pozwalających na uzyskanie wstępnej charakterystyki wody z ujęcia (oznaczenie wskaźników mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych),
 • Badań wykorzystywanych do oceny jakości wody z ujęcia, przeznaczonej do produkcji wody opakowanej i wody w opakowaniu przeznaczonej do obrotu.

Badania wody wodociągowej na potrzeby Sanepidu.

Jakość wody dostarczanej z miejskiej sieci wodociągowej jest kontrolowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia ciągły monitoring jakości wody w zakładach produkcyjnych, punktach handlowo-usługowych, restauracjach i zakładach żywienia zbiorowego jest wymagany jako element procedur systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). Kontrolne badanie wody na potrzeby Sanepidu obejmują najczęściej analizę wody pod kątem jakości mikrobiologicznej, zakres wykonywanych badań obejmuje oznaczenie:

 • Ogólnej liczby drobnoustrojów,
 • Liczby bakterii z grupy coli,
 • Liczbę enterokoków kałowych,
 • Liczbę Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami).

Analiza fizykochemiczna wody wymagana jest w przypadku nowego przyłącza wodociągowego lub przebudowy istniejącej sieci wodociągowej. W ramach fizykochemicznych badań wody wykonujemy oznaczenie m.in.:

 • Przewodności elektrycznej właściwej
 • Mętności,
 • Zawartości jonu amonowego,
 • pH,
 • Analizę sensoryczną wody: barwa, smak i zapach

Badania wody ciepłej użytkowej pod kątem obecności bakterii Legionella sp.

Wymagania stawiane jakości ciepłej wody użytkowej określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Obowiązek badania ciepłej wody w celu wykrywania bakterii Legionella sp. jest wymagany w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej (działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne) i budynkach zamieszkania zbiorowego oraz obiektach zakwaterowania zbiorowego (hotele, pensjonaty).

Limit określony dla bakterii Legionella dla ciepłej wody:

 • Zakłady opieki zdrowotnej zamkniętej i budynki zamieszkania zbiorowego <100 jtk/100 ml
 • Zakłady opieki zdrowotnej zamkniętej, której przebywają pacjenci o obniżonej odporności <50 jtk/1000 ml

Odrębne przepisy dotyczące obecności bakterii z rodzaju Legionella sp. w wodzie na pływalniach reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Zgodnie z rozporządzeniem, oznaczenie bakterii Legionella sp. jest wymagane, gdy temperatura wody w nieckach basenowych jest wyższa niż 30 ºC, woda w natryskach z ciepłą wodą powinna zawierać < 100 jtk w 100 ml.

Miejsca szczególnie narażone na rozwój bakterii Legionella, obejmują instalacje wody ciepłej, zbiorniki wody stojącej czy wieże chłodnicze. Obecność bakterii z rodzaju Legionella stwierdzono również w miejscach o wzmożonej wilgotności (prysznic, natrysk, jacuzzi, wanna z hydromasażem). Sprzyjające warunki dla rozwoju bakterii panują w układach klimatyzacji i nawilżaczach.

Najbardziej popularne usługi

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

Latest News
23 listopad 2020
W piątek 23 października eurodeputowani odrzucili poprawkę 165 do rozporządzenia 1308/2013, która proponowała zakaz używania takich nazw jak "hamburger", "kiełbasa", "stek" czy „eskalopka” w odniesien...
9 listopad 2020
Akryloamid to związek organiczny powstający z naturalnie występujących składników w niektórych środkach spożywczych – asparaginy i cukrów – podczas ich obróbki w temperaturze przekraczającej zwykle 12...
23 listopad 2020
W piątek 23 października eurodeputowani odrzucili poprawkę 165 do rozporządzenia 1308/2013, która proponowała zakaz używania takich nazw jak "hamburger", "kiełbasa", "stek" czy „eskalopka” w odniesien...
9 listopad 2020
Akryloamid to związek organiczny powstający z naturalnie występujących składników w niektórych środkach spożywczych – asparaginy i cukrów – podczas ich obróbki w temperaturze przekraczającej zwykle 12...