Zanieczyszczenia produktów spożywczych oraz pozostałości pestycydów i leków weterynaryjnych w żywności wzbudzają coraz większe obawy związane z ryzkiem zagrożenia dla zdrowia konsumentów na całym świecie. Mérieux NutriSciences oferuje usługi analityczne, które pozwolą zapewnić jakość produktów w odniesieniu do zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych w żywności. 

Mérieux NutriSciences - zanieczyszczenia i pozostałości pestycydów

Nasze laboratoria stosują akredytowane metody wykrywania zanieczyszczeń w żywności, w tym pestycydów, mykotoksyn, dioksyn, leków weterynaryjnych, metali ciężkich i substancji promieniotwórczych. Świadczymy również usługi specjalistyczne z zakresu badania alergenów i organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO).

Nasze laboratoria wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt analityczny obejmujący m.in: UHPLC-MS/MS i GC-MS/MS z potrójnym kwadrupolem, HPLC/MS/MS (Pułapka Jonowa) oraz UHPLC (Technologia OrbiTrap), UHPLC/DAD/TOF, umożliwiający uzyskanie dokładnych wyników w krótkim czasie.

Nasze usługi w zakresie badania zanieczyszczeń żywności

 

Mérieux NutriSciences wykonuje oznaczenie MOSH i MOAH za pomocą HPLC-GC-FID w:

  • Żywności;
  • Opakowaniach (papier i karton, powłoki barierowe z tworzyw sztucznych);
  • Płynach imitujących żywność (badania migracji w MPPO i oleju).

Fipronil jest is akarycydem, zatwierdzoną substancją czynną środków ochrony roślin, której stosowanie jest regulowane Rozporządzeniem (WE) 1107/2009. Fipronil stosowany jest również jako insektycyd o szerokim spektrum działania owado- i roztoczobójczego. Fipronil jest dopuszczony do stosowania u zwierząt jako składnik preparatów zwalczających pchły, nie wydano zgody na jego stosowanie jako lek weterynaryjny u zwierząt hodowlanych.

Amitraz – jako insektycyd – jest dozwolony do stosowania na trzodzie chlewnej i bydle rogatym, nie wydano natomiast pozwolenia na jego stosowanie na drobiu.

Obecność fipronilu i amitrazu w jajach i mięsie/tłuszczu drobiowym podlega ścisłej kontroli.

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) fipronilu w określone zostały w Rozporządzeniu  (UE) 1127/2014, zaś Rozporządzenie (UE) 2017/623 reguluje najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości amitrazu w produktach i na ich powierzchni.

Dowiedz się w więcej o fipronilu i amitrazie

Mérieux NutriSciences oferuje niezawodne analizy ponad 100 leków weterynaryjnych (hormonów, beta-agonistów, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, antybiotyków, etc.) w szerokiej gamie produktów spożywczych. W zależności od potrzeb i produktów oferujemy możliwość wykonania badań przesiewowych (LC-MS/MS i GC-MS/MS).

Mykotoksyny to wtórne produkty przemiany materii grzebów pleśniowych, toksyczne dla człowieka, roślin i zwierząt. Mykotoksyny są substancjami skażającymi rośliny zbożowe, przyprawy i suszone owoce. Mykotoksyny mogą być przyczyną ostrych i przewlekłych zatruć, często są to substancje rakotwórcze i mutagenne. Wiele krajów wprowadziło przepisy mające na celu ograniczenie narażenia konsumentów na działanie mykotoksyn. Do najczęściej oznaczanych należą aflatoksyny, fumonizyny, patulina, trichoteceny oraz ochratoksyna.

Zagrożenia dla zdrowia jakie niesie ze sobą obecność pestycydów w żywności i paszach  jest powodem ustanowienia przez rządy krajów rozwiniętych i rozwijających się rygorystycznych regulacji prawnych dotyczących stosowania pestycydów.

Nasz wysoko wykwalifikowany personel pomoże zapewnić zgodność produktu w odniesieniu do regulacji prawnych dotyczących ponad 600 różnych pestycydów. Mérieux NutriSciences oferuje specjalistyczne badania szerokiej gamy produktów, w tym zbóż, owoców i warzyw, mięsa, ryb, nabiału, tłuszczów i napojów.

Dioksyny to chloropochodne aromatyczne związki aromatyczne, które wraz z polichlorowanymi bifenylami (PCB) i furanami, które przemieszczając się w środowisku, bioakumulują się w organizmach żywych, będących ogniwami łańcucha żywnościowego. W ostatnich latach problemy związane ze szkodliwym wpływem dioksyn na ludzi i środowisko spowodowały wzrost społecznego zainteresowania zagrożeniami chemicznymi wynikającymi ze skażenia żywności dioksynami, furanami i PCB.

Mérieux NutriSciences posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie analizy obecności dioksyn i PCB w produktach spożywczych oraz w matrycach środowiskowych. Oferujemy Państwu fachową pomoc w zapewnienia bezpieczeństwa Możemy pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa i integralności łańcucha dostaw żywności zgodnie z europejskimi i światowymi regulacjami prawnymi.

Metale ciężkie zawarte w żywności powyżej wartości naturalnych są uznawane za zanieczyszczenie mogące stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Mérieux NutriSciences oferuje możliwość detekcji obecności arsenu, kadmu, ołowiu, rtęci i innych metali ciężkich, przy użyciu metody ICP/MS, co daje możliwości do uzyskania bardzo wysokiej czułości i niskich granic wykrywalności.

Nawet niski poziom napromieniowania może powodować problemy zdrowotne u ludzi, w tym raka, choroby serca lub zaburzenia immunologiczne. Laboratoria Mérieux NutriSciences zajmujące się badaniem radioaktywności wykonują pomiary promieniowania w żywności, wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, paszy dla zwierząt i matrycach środowiskowych: pomiar radionuklidów emitujących promieniowanie gamma, analiza ilościowa całkowitej aktywności alfa i beta oraz oznaczenie trytu w wodzie. Do najczęściej badanych produktów należą: grzyby, jeżyny, mięso, ryby, produkty ziołowe, jaja, mleko, sery, soki owocowe, pasze, woda.

Oferowane przez nas metody wykrywania skażeń promieniotwórczych obejmują wszystkie główne nuklidy promieniotwórcze, które można zidentyfikować i określić ilościowo, między innymi Cez 134, Cez 137 oraz Jod 31.

Może Cię również zainteresować

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

Latest News
19 listopad 2021
Alkaloidy tropanowe stanowią grupę toksycznych metabolitów wtórnych występujących naturalnie w roślinach kilku rodzin, w tym Solanaceae, Proteaceae, Rhizophoraceae oraz Erythroxylaceae. ...
29 październik 2021
Alkaloidy pirolizydynowe (PA) to związki będące pochodnymi pirolizydyny, stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn syntetyzowanych przez wiele gatunków roślin takich jak Asteraceae, Bor...
19 listopad 2021
Alkaloidy tropanowe stanowią grupę toksycznych metabolitów wtórnych występujących naturalnie w roślinach kilku rodzin, w tym Solanaceae, Proteaceae, Rhizophoraceae oraz Erythroxylaceae. ...
29 październik 2021
Alkaloidy pirolizydynowe (PA) to związki będące pochodnymi pirolizydyny, stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn syntetyzowanych przez wiele gatunków roślin takich jak Asteraceae, Bor...