Alergie pokarmowe i reakcje nietolerancji na wybrane składniki żywności stały się na przestrzeni ostatnich lat palącym problemem o wymiarze społecznym i indywidualnym. Mimo że problem ten dotyczy niewielkiej części populacji, stanowi on poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, a w konsekwencji zwiększa ryzyko związane ze zdrowiem i życiem konsumentów, gdyż podstawą leczenia alergii pokarmowej jest przede wszystkim stosowanie diety eliminacyjnej.

Z tego względu EFSA i FDA nakłada na producentów obowiązek informowania konsumentów o składnikach, które wywołują alergie lub nietolerancje pokarmowe. Brak wyszczególnienia wszystkich alergenów zawartych w produkcie jest najczęstszą przyczyną wycofywania produktu z obrotu w UE i USA. Do najpopularniejszych alergenów zalicza się jaja, mleko, soję, ryby, orzeszki ziemne, orzechy, skorupiaki, mięczaki, zaś gluten i laktoza to najczęstsze przyczyny nietolerancji pokarmowych.

Zarządzanie alergenami, jako jeden z elementów systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w zakładzie produkcyjnym, wymaga przeprowadzenia oceny ryzyka dla alergenów, wykonania wiarygodnych analiz pod katem obecności substancji alergennych w żywności, a także poprzez zaangażowanie ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie wymagań określonych w krajowych i międzynarodowych regulacjach prawnych w odniesieniu do alergenów w żywności.

Mérieux NutriSciences - Tabela alergeny - techniki analityczne

Możliwości analityczne odgrywają kluczową rolę w procesie zarządzania alergenami w żywności. Odpowiednio dobrane i wiarygodne metody analityczne służące detekcji alergenów w żywności są niezbędne przy:

  • opracowywaniu planów monitoringu alergenów,
  • weryfikacji i walidacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności,
  • walidacji procesów,
  • modyfikacjach recepturowych poprzez substytucję surowców,
  • kontroli próbek środowiskowych i wymazów w celu monitorowania alergenów z powierzchni mających kontakt z produktem.

Mérieux NutriSciences oferuje Państwu kompleksowe zarządzanie alergenami w żywności, za pomocą najnowocześniejszych metod analitycznych PCR, ELISA, LC-MS/MS. Regularnie wykonujemy Próby Pierścieniowe i Badania Biegłości, aby zapewnić maksymalną precyzję i wiarygodność oznaczeń analitycznych.

Test ELISA i PCR to obecnie jedne z najpowszechniej stosowanych testów w rutynowej diagnostyce alergenów w żywności. Test ELISA jest metodą opartą na analizie białka, zaś technika PCR umożliwia wykrycie alergenu na podstawie analizy DNA. Swoją popularność zawdzięczają nie tylko wysokiej czułości oznaczenia, stanowią także skuteczną metodę wykrywania alergenów pokarmowych w  wielu matrycach żywnościowych.

Nasi Specjaliści z działu R&D nieustannie pracują nad opracowaniem najlepszych zestawów do wykrywania alergenów, optymalnych parametrów oznaczenia i najlepszej metody wykrywania alergenów pokarmowych w zależności od badanej żywności.

Oprócz technik ELISA i PCR, Specjaliści Mérieux NutriSciences opracowali metodę wykrywania alergenów w żywności przy zastosowaniu technologii LC-MS/MS, umożliwiającej pomiar stężenia wielu alergenów jednocześnie, która dopiero od niedawna została wzięta pod uwagę przez międzynarodowe organizacje, takie jak AOAC, ILSI i MONIQA.

LC-MS/MS umożliwia bezpośrednie wykrycie białka alergennego, niezależnie od jego konformacji (przestrzenne ułożenia łańcucha polipeptydowego), za pomocą chromatografii cieczowej (LC) połączonej z tandemową spektrometrią mas (MS/MS). Jest uznawana za technikę analityczną komplementarną do ELISA i PCR, jest metodą dedykowaną wykrywaniu alergenów w żywności przetworzonej, w której możliwa jest częściowa denaturacja białek (np. produkty piekarskie). Mérieux NutriSciences możliwość wykorzystania analizy LC-MS/MS w celu jednoczesnej detekcji alergenów obecnych w produktach piekarskich, oznaczając substancje alergenne w jajach (owoalbumina) i mleku (α-kazeina i β-laktoglobulina) w ramach jednej czułego, specyficznego i precyzyjnego badania.

Dzięki technikom ELISA, PCR i LC-MS/MS obecnych w ofercie naszych usług, wieloletniemu doświadczeniu naukowemu i badawczemu w analizie złożonych matryc żywnościowych, a także międzynarodowej sieci laboratoriów, Mérieux NutriSciences oferuje kompleksową usługę badania alergenów w żywności, płynach popłuczynowych, wymazach pobranych z powierzchni produkcyjnych i innych powierzchni roboczych oraz próbkach środowiskowych.

Posiadamy akredytację na wykonywane badania alergenów, stale pracujemy nad poszerzaniem oferty analitycznej na nowe matryce żywnościowe. W tabeli obok zamieszczona została aktualny wykaz metod stosowanych w celu detekcji alergenów w żywności, popłuczynach, powierzchniach produkcyjnych i próbkach środowiskowych (* akredytacja zgodnie z ISO 17025).

Specjaliści Mérieux NutriSciences pomogą Państwu spojrzeć kompleksowo na problem zarządzania alergenami w procesie produkcyjnym w aspekcie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz międzynarodowych standardów dotyczących środków spożywczych dzięki usługom:

W ostatnich latach, producenci żywności podjęli wiele działań ukierunkowanym na zarządzanie ryzykiem związanym z alergenami – w szczególności poprzez przeprowadzenie analizy zagrożeń i wyznaczenie krytycznych punktów kontroli (HACCP): program kontroli, ocena zagrożeń i zarządzaniem ryzykiem związanym z bezpieczeństwem żywności. System wymaga opracowania schematu przepływu surowców, materiałów, produktów, co więcej zarządzanie alergenami, jako jeden z elementów filozofii systemów zarządzania  bezpieczeństwem i jakością w zakładzie, powinien przejawiać się w organizacji produkcji, szkoleniu personelu, stosowaniu odpowiednich procedur mycia i czyszczenia oraz metod analizy związków alergennych. Poprzez audyty i programy szkoleniowe specjaliści Mérieux NutriSciences pomogą Państwu opracować skuteczny plan kontroli zarządzania ryzykiem związanym z alergenami. Szukasz innego rodzaju usług? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat wszystkich dostępnych usług.

Za pomocą najnowocześniejszych technik, takich jak ELISA, PCR, LC-MS/MS. Mérieux NutriSciences, jako światowy lider w laboratoryjnych badaniach alergenów żywności, nieustannie pracuje nad zwiększeniem zakresu akredytacji. Regularnie wykonujmy kalibrację metod, testy biegłości, wewnętrzne i zewnętrzne kontrole jakości, aby przekazać klientom wiarygodne i najdokładniejsze wyniki analiz.   

Może Cię również zainteresować

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!