Alergie pokarmowe i reakcje nietolerancji na wybrane składniki żywności stały się na przestrzeni ostatnich lat palącym problemem o wymiarze społecznym i indywidualnym. Oferujemy jakościową i/lub ilościową analizę żywności, wody, popłuczyn pod kątem obecności alergenów przy wykorzystaniu szerokiej gamy technologii, w tym  PCR, ELISA i LC/MS-MS.

Mérieux NutriSciences - Badanie alergenów w żywności

Mimo że problem ten dotyczy niewielkiej części populacji, brak deklaracji obecności alergenu w żywności stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, a w konsekwencji zwiększa ryzyko związane ze zdrowiem i życiem konsumentów. W Europie obowiązek znakowania na etykietach odnosi się do 14 alergenów pokarmowych i dlatego podlegają one obowiązkowi znakowania. Zgodnie załącznikiem II Rozporządzenia EC 1169/2011 substancje powodujące alergie lub reakcje nietolerancji muszą być wymienione w wykazie składników oraz podkreślone za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego ją od reszty wykazu składników.

Badanie Alergenów Pokarmowych

Zarządzanie alergenami jest jednym z elementów filozofii systemów zarządzania  bezpieczeństwem i jakością w zakładzie, wymaga zarówno weryfikacji systemu zarządzania alergenami, jak i spełnienia wymagań określonych w krajowych i międzynarodowych regulacjach prawnych w zakresie alergenów pokarmowych.  

Dogłębne badania oraz walidacja metod analitycznych odgrywają kluczową rolę w procesie wyodrębniania najbardziej odpowiednich metod badawczych i procedur ekstrakcji alergenów z każdej matrycy żywnościowej. Obecność alergenów w powietrzu i na powierzchniach stałych jest jedną z możliwych dróg  zanieczyszczenia krzyżowego w zakładach zajmujących się przetwórstwem różnego typu składników i alergenów.

Specjaliści z Mérieux Nutrisciences opracowali specyficzne metody dedykowane badaniu alergenów w żywności, w tym ilościową i jakościową analizę próbek przy wykorzystaniu technik obejmujących: PCR, ELISA i LC-MS-MS.

Test ELISA i PCR to obecnie jedne z najpowszechniej stosowanych testów w rutynowej diagnostyce alergenów w żywności.  Test ELISA jest metodą opartą na analizie białka, zaś technika PCR umożliwia wykrycie alergenu na podstawie analizy DNA. Swoją popularność zawdzięczają nie tylko wysokiej czułości oznaczenia, stanowią także skuteczną metodę wykrywania alergenów pokarmowych w  wielu matrycach żywnościowych.

Nasi Specjaliści z działu R&D nieustannie pracują nad opracowaniem najlepszych wymazówek, parametrów oznaczenia i najlepszej metody wykrywania alergenów pokarmowych w zależności od badanej żywności.

Aby mieć pewność, że wykonywane przez nas testy są precyzyjne i zapewniają skuteczne wykrycie alergenów w żywności, Mérieux NutriSciences wykonuje regularne próby pierścieniowe i testy biegłości.  

Oprócz technik ELISA i PCR, Mérieux NutriSciences opracowało metodę wykrywania alergenów w żywności przy zastosowaniu technologii LC-MS/MS, która dopiero od niedawna wzięta pod uwagę rzez międzynarodowe organizacje, takie jak AOAC, ILSI i MONIQA.

LC-MS/MS umożliwia bezpośrednie wykrycie białka alergennego, niezależnie od jego konformacji (przestrzenne ułożenia łańcucha polipeptydowego), za pomocą chromatografii cieczowej (LC) połączonej z tandemową spektrometrią mas (MS/MS).

LC-MS/MS jest metodą dedykowaną wykrywaniu alergenów w żywności przetworzonej, w której możliwa jest częściowa denaturacja białek (np. produkty piekarskie), może stanowić metodą komplementarną w odniesieniu do testu ELISA i techniki PCR. Mérieux NutriSciences oferuje możliwość jednoczesnego wykrycia alergenów pokarmowych w produktach piekarskich, oznaczając alergeny w jajach (owoalbumina), mleka (α-kazeina i β-laktoglobulina) w ramach jednego czułego, specyficznego i precyzyjnego testu.

Dzięki technikom ELISA, PCR i LC-MS/MS w portfolio naszych usług, wieloletniemu doświadczeniu naukowemu i badawczemu, a także międzynarodowej sieci laboratoriów, Mérieux NutriSciences oferuje obecnie kompleksową usługę badania alergenów w żywności, płynach popłuczynowych, wymazach pobranych z powierzchni produkcyjnych i innych powierzchni roboczych oraz próbkach środowiskowych.  

Większość wykonywanych przez nas testów posiada akredytację, planujemy rozszerzenie akredytacji na więcej alergenów i matryc. Poniżej zamieszczona została tabela z aktualnym wykazem akredytowanych metod stosowanych do wykrywania alergenów w żywności, popłuczynach, powierzchniach produkcyjnych i próbkach środowiskowych:

Mérieux NutriSciences - Tabela alergeny

Specjaliści Mérieux NutriSciences pomogą Państwu spojrzeć kompleksowo na problem zarządzania alergenami w procesie produkcyjnym w aspekcie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz międzynarodowych standardów dotyczących środków spożywczych dzięki usługom:

W ostatnich latach, producenci żywności podjęli wiele działań ukierunkowanym na zarządzanie ryzykiem związanym z alergenami – w szczególności poprzez przeprowadzenie analizy zagrożeń i wyznaczenie krytycznych punktów kontroli (HACCP): program kontroli, ocena zagrożeń i zarządzaniem ryzykiem związanym z bezpieczeństwem żywności. System wymaga opracowania schematu przepływu surowców, materiałów, produktów, co więcej zarządzanie alergenami, jako jeden z elementów filozofii systemów zarządzania  bezpieczeństwem i jakością w zakładzie, powinien przejawiać się w organizacji produkcji, szkoleniu personelu, stosowaniu odpowiednich procedur mycia i czyszczenia oraz metod analizy związków alergennych. Poprzez audyty i programy szkoleniowe specjaliści Mérieux NutriSciences pomogą Państwu opracować skuteczny plan kontroli zarządzania ryzykiem związanym z alergenami. Szukasz innego rodzaju usług? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat wszystkich dostępnych usług.

Za pomocą najnowocześniejszych technik, takich jak ELISA, PCR, LC-MS/MS. Mérieux NutriSciences, jako światowy lider w laboratoryjnych badaniach alergenów żywności, nieustannie pracuje nad zwiększeniem zakresu akredytacji. Regularnie wykonujmy kalibrację metod, testy biegłości, wewnętrzne i zewnętrzne kontrole jakości, aby przekazać klientom wiarygodne i najdokładniejsze wyniki analiz.   

Może Cię również zainteresować

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!