Znanych jest kilka metod umożliwiających badanie i oznaczanie alergenów w żywności. Metody te umożliwiają detekcję samego alergenu lub markera wskazującego na obecność czynnika  alergennego. Dogłębne badania oraz walidacja metod analitycznych odgrywają kluczową rolę w procesie wyodrębniania najbardziej odpowiednich metod badawczych i procedur ekstrakcji alergenów z każdej matrycy żywnościowej.

Do najczęściej stosowanych metod wykrywania alergenów w żywności zalicza się:

ELISA (Test Immunoenzymatyczny)

Test ELISA to obecnie jeden z najpowszechniej stosowanych testów w diagnostyce rutynowej. Metoda ta pozwala na wykrycie i oszacowanie stężenia badanego białka alergennego za pomocą odpowiednich przeciwciał. Podstawą działa testu ELISA jest tworzenie kompleksów antygen- przeciwciało, których wykrycie umożliwia sprzężona reakcja enzymatyczna.

Wyróżnia się test immunoenzymatyczny ELISA:

  • Bezpośredni – wykrywa przy pomocy znakowanych przeciwciał określny antygen
  • Pośredni – wykrywa immunoglobuliny, które uprzednio związały się ze swoistym antygenem

ELISA jest z pewnością jedną z najważniejszych technik immunoenzymatycznych. Jej zalety to wysoka czułość i szybkość, a przede wszystkim wynik ilościowy, dzięki czemu metoda ta jest powszechnie stosowana w badaniach żywności na obecność określonych alergenów. Ze względu na denaturację białek podczas obróbki termicznej testy ELISA mają ograniczone zastosowanie w przypadku żywności wysoko przetworzonej.

RT-PCR (Reakcja Łańcuchowa Polimerazy z odwrotną transkrypcją)

PCR jest techniką molekularną, umożliwiającą jednoczesne namnażanie konkretnych odcinków DNA oraz monitorowanie ilości produktów powstających podczas kolejnych cykli amplikonów). Technika ta określana jest jako metoda pośrednia wykrywania alergenów, ponieważ wykrywa alergeny na podstawie kodu genetycznego (DNA) białek.
Reakcja PCR polega na amplifikacji wybranego fragmentu DNA przy użyciu specyficznych starterów, dzięki czemu możliwa jest detekcja nawet minimalnych ilości alergenu. RT-PCR identyfikuje kod genetyczny (DNA) odpowiedzialny za wytwarzanie białek alergennych.
Technika RT-PCR wykorzystywana jest do wykrywania alergenów w żywności wysoko przetworzonej, ze względu na względnie mniejszą, w stosunku do białek, podatność DNA na ziałanie wysokiej temperatury.

LC-MS/MS (Chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas)

W ostatnich latach szczególną uwagę zwrócono na możliwości aplikacyjne chromatografii cieczowej połączonej z tandemową spektrometrią mas (LC/MS/MS) w wykrywaniu alergenów w żywności.
Rozwój technik analitycznych, takich jak LC-MS/MS umożliwia wykrywanie związków występujących w bardzo niskich stężeniach oraz jednoczesną analizę coraz większej liczby badanych substancji.
W technikach sprzężonych wykorzystana zostaje zdolność rozdzielcza metody analitycznej oraz zdolność spektrometrii mas do identyfikacji rozdzielonych składników. W tej technice możliwa jest identyfikacja analitów na podstawie widma masowego, co zapewnia wysoką specyficzność i umożliwia ilościowe oznaczanie badanego alergenu w złożonych matrycach. Ze względu na te czynniki, LC-MS/MS jest metodą dedykowaną wykrywaniu alergenów w żywności wysoko przetworzonej.

Mérieux NutriSciences oferuje najbardziej odpowiednie i wiarygodne metody badania substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji. Nasi Specjaliści nieustannie pracują nad rozszerzaniem zakresu metod akredytowanych służących wykrywaniu alergenów w żywności.