Mérieux NutriSciences - Mikroplastik

Mikroplastiki to małe cząstki tworzyw sztucznych, które stanowią poważne zagrożenie dla środowiska wodnego: zanieczyszczenie środowiska tworzywami sztucznymi jest w dużej mierze efektem działalności człowieka. 
W ostatnich latach młode pokolenia postulują o bardziej zrównoważone zachowanie zarówno w sferze prywatnej, jak i w działalności biznesowej. Zrównoważony rozwój zakłada, że wzrost gospodarczy ma prowadzić podnoszenia jakości środowiska naturalnego i zwiększania spójności społecznej.  

Każdego roku znaczna część mikroplastiku powstającego w wyniku rozpadu większych odpadów z tworzyw sztucznych jest uwalniana do środowiska. Głównym źródłem zanieczyszczenia mikroplastikiem są tekstylia, stare, zużyte opony, odpady komunalne, produkty zawierające mikroplastik oraz urządzenia/produkty stosowane w rybołówstwie, rolnictwie i przemyśle. Liczne badania naukowe dowiodły, że mikroplastik jest obecny w niemal wszystkich ekosystemach. Drobinki mikroplastiku są bardzo trwałe i praktycznie nie ulegają biodegradacji, a tempo ich akumulacji w środowisku nieustannie rośnie.

Problem związany z obecnością mikroplastiku jest dobrze opisany i rozpoznany w przypadku wód morskich i oceanów. Opublikowana w 2019 r. opinia naukowa Komisji Europejskiej w sprawie zanieczyszczenia środowiska mikroplastikiem - Environmental and Health Risks of Microplastic Pollution, zwiększyła obawy związane z wszechobecnością mikroplatiku w powietrzu, glebie, osadach, wodach słodkich, roślinach, zwierzętach. Zwrócono również uwagę na zagrożenie dla zdrowia ludzkiego wynikające z narażenia na mikroplastik przyswajany przez człowieka w diecie.

PROPOZYCJA DEFINICJI MIKROPLASTIKU ZGODNIE Z REACH
Zgodnie z zaproponowaną definicją, mikroplastik oznacza materiał składający się z cząstek stałych zawierających polimer, do których mogły zostać włączone dodatki lub inne substancje, i gdzie ≥ 1% wag./wag. cząstek ma wszystkie wymiary 1 nm ≤ x ≤ 5 mm lub, dla włókien, długość 3 nm ≤ x ≤ 15 mm i stosunek długości do średnicy >3. Polimery naturalnie występujące w przyrodzie, które nie zostały zmodyfikowane chemicznie (inaczej niż poprzez hydrolizę), a także polimery biodegradowalne podlegają wyłączeniu, co oznacza, że nie będą ograniczone w stosowaniu, ale ich ilości wprowadzane na rynek będą musiały być zgłaszane do ECHA.

Termin mikroplastik odnosi się zazwyczaj do cząstek tworzyw sztucznych o wymiarach < 5 mm. Biorąc pod uwagę wielkość tych cząstek wyróżnia się: 

  • Makroplastik ► kawałek plastiku o wielkości większej niż 5 mm
  • Mikroplastik ► cząstki tworzywa sztucznego mniejszego niż 5 mm aż do osiągnięcia 0,1 μm w najdłuższym wymiarze
  • Nanoplastik ►cząstki tworzywa sztucznego o wymiarach od 1 do 100 nanometrów (nm) (0,001 μm - 0,1 μm)

pod uwagę brane są wszystkie możliwe kształty cząstek plastiku - kawałki, włókna/nitki, perełki/elipsoidy, powłoki/otoczki i granulaty.

AKTUALNA SYTUACJA LEGISLACYJNA
Zgodnie z procedurami REACH dotyczącymi ograniczeń w odniesieniu do substancji, które stanowią zagrożenie dla środowiska lub zdrowia, Komisja zwróciła się do ECHA o ocenę dowodów naukowych celem podjęcia działań regulacyjnych na szczeblu UE w zakresie celowego dodawania mikrodrobin plastiku do różnych rodzajów produktów. Jeśli ograniczenie zostanie przyjęte, może spowodować zmniejszenie ilości mikroplastiku uwalnianego do środowiska w UE o około 400 tysięcy ton w ciągu 20 lat.

W związku z obawami dotyczącymi wpływu mikroplastiku na środowisko i zdrowie ludzi, wiele państw członkowskich UE zaproponowała krajowe zakazy dotyczące celowego stosowania mikroplastiku w niektórych produktach konsumenckich - głównie w przypadku mikrogranulek w produktach spłukiwanych, w których mikroplastiki są używane jako środki złuszczające i oczyszczające. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przedstawił niedawno oświadczenie, w którym dokonano przeglądu dostępnych dowodów dotyczących mikro- i nanoplastików w żywności. W 2019 r., WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) opublikowała raport „Mikroplastik w Wodzie Pitnej” analizujący wpływ mikroplastików w wodzie na zdrowie ludzi.

NASZE MOŻLIWOŚCI ANALITYCZNE

W lipcu 2019 r. do międzynarodowej grupy Mérieux NutriSciences dołączyło laboratorium EcamRicert, będące innowacyjnym oddziałem ECSIN – Europejskiego Centrum ds. Zrównoważonego Wpływu Nanotechnologii (ang. European Centre for the Sustainable Impact of Nanotechnology), dzięki czemu nasza oferta analityczna rozszerzyła się o specjalistyczną wiedzę w zakresie badania i identyfikacji mikroplastiku w ogromnej liczbie matryc.

Szeroka gama różnych tworzyw sztucznych dostępnych obecnie rynku sprawia, że identyfikacja mikroplastiku za pomocą analiz jakościowych i ilościowych jest niezwykle skomplikowana. Co więcej, nie ma oficjalnie zatwierdzonych metod badawczych. Niemniej jednak, dzięki wieloletniemu doświadczeniu ECSIN, możliwe było opracowanie i zwalidowanie metod, umożliwiających detekcję mikroplastiku w różnych typach matryc obejmujących m.in. detergenty, kosmetyki, wodę pitną, mleko i preparaty do żywienia niemowląt, napoje, sole mineralne, produkty rybne. 

Może Cię również zainteresować

3 styczeń 2022
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dokonał ponownej oceny zagrożeń związanych z bisfenolem A w żywności i obniżył tolerowane dzienne pobranie (TDI) o 100 000, ustalając nową wartość n...
20 grudzień 2021
Węglowodory Olejów Mineralnych (MOH) są mieszaninami wyższych węglowodorów zawierających tysiące związków chemicznych o zróżnicowanej strukturze i masie cząsteczkowej. Pozyskuje się je w procesie dest...