Mérieux NutriSciences - Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością

Wszystkie materiały lub wyroby przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością muszą podlegać szczegółowej kontroli, aby zapobiec ryzyku zanieczyszczenia produktu, a także spełniać wymagania jakości i bezpieczeństwa stawiane materiałom opakowaniowym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) 2023/2006 grupy materiałów i wyrobów wykorzystywanych w produkcji materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością powinny być wytarzane z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej. Rozporządzenie (WE) 1935/2004 określa natomiast, że materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością muszą być wystarczająco obojętne, aby nie powodować przenikania do żywności substancji w ilościach, które:

  • mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka,
  • powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie takiej żywności,
  • pogorszenie jej cech organoleptycznych.

Zgodność materiału opakowaniowego z wymogami prawnymi ma wpływ na cały łańcuch dostaw, który obejmuje nie tylko producentów, którzy muszą wiedzieć, jaki materiał będzie najlepszy do zapakowania produkowanych przez nich produktów, obejmuje także przetwórców, którzy zobligowani są do poszukiwania materiałów opakowaniowych przebadanych i zatwierdzonych pod kątem bezpieczeństwa ich stosowania.

Badania wykonujemy zgodnie z metodami określonymi w powszechnie uznawanych Standardach (EN, DIN, LMBG, FDA, ISO, itp.) lub za pomocą metod, które zostały opracowane i zatwierdzone przez Mérieux NutriSciences.

Mérieux NutriSciences oferuje pełen zakres badań surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, a także dobór odpowiednich rozwiązań analitycznych, aby zapewnić, że spełniają one wymagania stawianie materiałom opakowaniowym przeznaczonym do kontaktu z żywością, w tym spełnienie limitów migracji specyficznej i globalnej.

Naszym celem jest dostarczenie rozwiązań, które będą spełniać potrzeby producentów i przedsiębiorców w zakresie zgodności materiałów i wyrobów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością z przepisami krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi.

Najbardziej popularne usługi

Wszystkie nasze usługi