12 wrzesień 2020
Najwyższe dopuszczalne poziomy alkaloidów pirolizydynowych (PA) w niektórych środkach spożywczych, w tym w suplementach diety, zostały ustanowione przez Komisję Europejską.
9 wrzesień 2020
Mikroplastik w łańcuchu żywnościowym: czy mleko jest wolne od zanieczyszczenia mikroplastikiem?
10 sierpień 2020
Brak wyszczególnienia wszystkich alergenów zawartych w produkcie jest najczęstszą przyczyną wycofywania produktu z obrotu w UE i USA. Brak deklaracji dotyczącej obecności alergenu w żywności stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, a w konsekwencji zwiększa ryzyko związane ze zdrowiem i życiem konsumentów. Wycofanie produktu z rynku...
Mérieux NutriSciences - Pierwszorzędowe aminy aromatyczne (PAA) w tworzywach sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
10 sierpień 2020
Pierwszorzędowe aminy aromatyczne („PAA”) są grupą związków chemicznych powszechnie wykorzystywanymi w mi produkcji pestycydów, wyrobów farmaceutycznych, materiałów wybuchowych, gumy, polimerów epoksydowych, tuszów (barwniki azowe). PAA mogą być obecne i migrować z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, również jako produkty degradacji...
28 lipiec 2020
W dniu 12 czerwca opublikowano rozporządzenie (UE) 2020/771 zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania annato, biksyny, norbiksyny (E 160b).