8 styczeń 2018
|   LOCAL NEWS
Rozporządzenie (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności

W dniu 1 stycznia 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Tekst mający znaczenie dla EOG). 

Celem rozporządzenia dotyczącego nowej żywności jest usprawnienie warunków i ułatwienie przedsiębiorstwom wprowadzanie nowej i innowacyjnej żywności na rynek UE. Nowa żywność to zgodnie z definicją żywność, która nie była spożywana w Unii Europejskiej na znaczną skalę przed 15 maja 1997 r. (czyli przed datą wprowadzenia pierwszego rozporządzenia dotyczącego nowej żywności). Nowe rozporządzenie ułatwia procedury przyznawania zezwoleń, usprawnia proces wprowadzania na rynek innowacyjnej żywności, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa wprowadzanej żywności.

owady nowa żywność

Nowe rozporządzenie definiuje 10 kategorii nowej żywności. Nowe przepisy obejmują definicją nowej żywności owady, jako składniki pozyskane od zwierząt. Zakres tej definicji obejmuje zarówno części owadów (tj. odnóża, skrzydła, głowy itd.), jak i całe owady.

Nowe rozporządzanie ustanawia i aktualizuje unijny wykaz nowej żywności. Jedynie nowa żywność, która znajduje się w unijnym wykazie może być wprowadzana na rynek UE. Pierwszy unijny wykaz dozwolonej nowej żywności został zatwierdzony w dniu 20 grudnia 2017 r. na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2470.

Decyzje Komisji (UE) z grudnia 2017 r. dotyczące wydania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu nowej żywności: 

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2353 z dnia 14 grudnia 2017 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu oleju z Calanus finmarchicus jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8426)

Zezwolono na wprowadzanie do obrotu w UE oleju z Calanus finmarchicus zgodnego ze specyfikacją w załączniku I do niniejszej decyzji jako nowego składnika żywności do stosowania w suplementach diety przy maksymalnych poziomach ustanowionych w załączniku II do niniejszej decyzji (2,3 g/dzień). Ten nowy składnik żywności to lekko lepki olej o rubinowej barwie i lekkim zapachu skorupiaków, uzyskany ze skorupiaka (należącego do zooplanktonu morskiego) Calanus finmarchicus. Składnik składa się głównie z estrów wosku (> 85 %), z niewielką ilością triglicerydów oraz innych neutralnych lipidów.

 
nasiona chia

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2354 z dnia 14 grudnia 2017 r. zezwalająca na rozszerzenie zastosowania nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8470)

Rozszerzono zastosowanie nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) jako nowego składnika żywności - zezwalono na wprowadzenie do obrotu w UE nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) zgodnych ze specyfikacją w załączniku do niniejszej decyzji jako nowego składnika żywności przeznaczonego do stosowania w jogurtach przy maksymalnej zawartości 1,3 g całych nasion szałwii hiszpańskiej na 100 g jogurtu lub 4,3 g całych nasion szałwii hiszpańskiej na 330 g jogurtu (porcja).

 
pieczarki

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2355 z dnia 14 grudnia 2017 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu pieczarek dwuzarodnikowych poddanych działaniu promieniowania UV jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8474)

Zezwolono na wprowadzanie do obrotu w Unii pieczarek dwuzarodnikowych (Agaricus bisporus), które zostały poddane działaniu promieniowania UV w celu zwiększenia zawartości witaminy D2, zgodnych ze specyfikacją w załączniku do niniejszej decyzji jako nowej żywności. Uprawiane do celów handlowych pieczarki Agaricus bisporus zostają poddane po zbiorze naświetlaniu promieniami UV, co daje zawartość witaminy D2 ≤ 10 μg/100 g mokrej masy. Zawartość witaminy D2 w produkcie końcowym wynosi 5–10 μg/100g mokrej masy na koniec okresu przydatności do spożycia.

oliwa z oliwek

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2373 z dnia 14 grudnia 2017 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu hydroksytyrozolu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8423)

"Zezwolono na wprowadzenie do obrotu w UE hydroksytyrozolu zgodnego ze specyfikacją w załączniku I do niniejszej decyzji jako nowego składnika żywności przeznaczonej dla ogółu populacji, z wyjątkiem dzieci poniżej trzeciego roku życia, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią, do zastosowań wyszczególnionych i przy maksymalnych poziomach ustanowionych w załączniku II do niniejszej decyzji:
1) Oleje z ryb i oleje roślinne (z wyjątkiem oliwy z oliwek oraz oliwy z wytłoczyn z oliwek zgodnie z definicją w części VIII załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013), wprowadzone jako takie do obrotu - max 0,215 g/kg,
2) Tłuszcze do smarowania zgodnie z definicją w części VII załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, wprowadzone jako takie do obrotu - max 0,175 g/kg.
Hydroksytyrozol jest lepką cieczą o barwie bladożółtej."

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2375 z dnia 15 grudnia 2017 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu kwasu N-acetylo-D-neuraminowego jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8431)

"Zezwolono na wprowadzenie do obrotu w UE kwasu N-acetylo-D-neuraminowego zgodnego ze specyfikacją w załączniku I do niniejszej decyzji jako nowego składnika żywności do zastosowań wyszczególnionych i przy maksymalnych poziomach ustanowionych w załączniku II do niniejszej decyzji (wiele kategorii żywności z okreslonymi maksymalnymi poziomami).
Wprowadzono również dodatkowe wymagania w zakresie informowania konsumentów dotyczące suplementów diety zawierających kwas N-acetylo-D-neuraminowy - suplementy żywnościowe nie powinny być podawane niemowlętom, małym dzieciom i dzieciom w wieku poniżej 10. roku życia, jeżeli w ciągu tych samych dwudziestu czterech godzin spożywają one mleko matki lub inną żywność z dodatkiem kwasu N-acetylo-D-neuraminowego."

Unijny wykaz nowej żywności, na który wydano zezwolenie

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiające unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Obowiązuje od 19.01.2018

"W rozporządzeniu ustanowiono unijny wykaz nowej żywności, w odniesieniu do której wydano zezwolenie na wprowadzenie na rynek w Unii, jak określono w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/2283. 
Unijny wykaz składa się z tabel 1 i 2.
Tabela 1 obejmuje nową żywność, na którą wydano zezwolenie, i zawiera następujące informacje: 

  • Kolumna 1 - Nowa żywność, na którą wydano zezwolenie, 
    Kolumna 2 - Warunki stosowania nowej żywności. Ta kolumna jest podzielona na dwie części: „określona kategoria żywności” i „maksymalne poziomy”, 

  • Kolumna 3 - Dodatkowe szczególne wymogi dotyczące etykietowania, 
    Kolumna 4 - Inne wymogi.

Tabela 2 obejmuje specyfikacje nowej żywności i zawiera następujące informacje: 

  • Kolumna 1 - Nowa żywność, na którą wydano zezwolenie, Kolumna 2 - Specyfikacje."

Skontaktuj się z namiaby uzyskać więcej informacji dotyczących nowej żywności, jej etykietowania i wprowadzania na rynek.