Mérieux NutriSciences - Przetrwalniki buławinki czerwonej i alkaloidy sporyszu – nowe najwyższe dopuszczalne poziomy w UE
3 wrzesień 2021
Przetrwalniki buławinki czerwonej i alkaloidy sporyszu – nowe najwyższe dopuszczalne poziomy w UE

Alkaloidy sporyszu (EA) są mikotoksynami wytwarzanymi przez kilka gatunków grzybów z rodzaju Claviceps. W Europie najbardziej rozpowszechnionym przedstawicielem tej grupy jest Claviceps purpurea („grzyb sporyszu”), który infekuje głównie zboża, takie jak żyto, pszenica, pszenżyto, jęczmień, proso i owies, przy czym najwyższe wskaźniki infekcji grzybiczej odnotowuje się w przypadku żyta.

Do grupy alkaloidów sporyszu zalicza się 12 związków, którą reprezentuje ergometryna (Em), ergotamina (Et), ergokrystyna (Ecr), ergokryptyna (Ekr), ergozyna (Es) i ergokornina (Eco) oraz ich epimery: ergotamina (Etn), egometryna (Emn), egokrystyna (Ecrn), ergokryptyna (Ekrn), ergokronina (Econ) i ergozynina (Esn).

Alkaloidy sporyszu występują w przetrwalnikach grzyba – buławinki czerwonej (Claviceps purpurea). Monitorowanie poziomu alkaloidów sporyszu jest szczególnie istotne w przypadku produktów na bazie zbóż, takich jak chleb, makaron, ciastka, odżywki dla dzieci i wyroby cukiernicze.

W czerwcu 2017 r., EFSA opublikowała sprawozdanie naukowe „Narażenie z dietą na alkaloidy sporyszu u ludzi i zwierząt”, obejmujące dane dotyczące występowania dla średnich i skrajnych szacunków narażenia na alkaloidy sporyszu. W przypadku niektórych grup populacji szacunkowe narażenie na alkaloidy sporyszu wskazuje na ekspozycję zbliżoną do tolerowanego dziennego pobrania. Najwyższe szacunki ostrego narażenia wskazują na ostre narażenie zbliżone do ostrej dawki referencyjnej.

W dniu 25 sierpnia br. opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1399 z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów przetrwalników buławinki czerwonej i alkaloidów sporyszu w niektórych środkach spożywczych.

Rozporządzenie zmienia dopuszczalne poziomy alkaloidów tropanowych w niektórych środkach spożywczych. Najważniejsze zmiany obejmują:

Najwyższy dopuszczalny poziom przetrwalników buławinki czerwonej i alkaloidów sporyszu został obniżony w następujących środkach spożywczych:

 • Nieprzetworzone zboża z wyjątkiem kukurydzy, żyta i ryżu (żyto jest włączone do tej kategorii jako wyjątek)

Nowy najwyższy dopuszczalny poziom przetrwalników buławinki czerwonej i alkaloidów sporyszu został ustanowiony w następujących środkach spożywczych:

 • Nieprzetworzone żyto
 • Produkty mielenia jęczmienia, pszenicy, orkiszu i owsa (o zawartości popiołu mniejszej niż 900 mg/100 g)
 • Produkty mielenia jęczmienia, pszenicy, orkiszu i owsa (o zawartości popiołu nie mniejszej niż 900 mg/100 g), ziarna jęczmienia, pszenicy, orkiszu i owsa wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego
 • Produkty mielenia żyta, żyto wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego
 • Gluten pszenny
 • Produkty zbożowe przetworzone dla niemowląt i małych dzieci

Środki spożywcze wymienione w załączniku, które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2022 r., mogą pozostać w obrocie do upływu ich daty minimalnej trwałości lub terminu ich przydatności do spożycia.

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.

Poznaj możliwości analityczne Mérieux NutriSciences

Oferujemy akredytowaną zgodnie z ISO17025 analizę ilościowego oznaczenia alkaloidów sporyszu:

 • Ergokornina, Ergokorninina,
 • Ergokryptyna, Ergokryptyna,
 • Ergokrystyna, Ergokrystyna,
 • Ergometryna, Ergometryna,
 • Ergozyna, Ergozynina,
 • Ergotamina, Ergotaminina,
 • Suma alkaloidów sporyszu,

w produktach żywnościowych metodą chromatografii cieczowej z detektorem masowym (LC-MS/MS).

Poznaj nasze akredytacje

Dowiedz się więcej