Mérieux NutriSciences - Pochodne hydroksyantracenu: nowa metoda analityczna
13 wrzesień 2021
Pochodne hydroksyantracenu: nowa metoda analityczna

Pochodne hydroksyantracenu stanowią grupę składników naturalnie występujących w wielu roślinach, które są stosowane w żywności, napojach i suplementach diety w celu poprawy funkcjonowania jelit.

Rozporządzenie (UE) 2021/468

Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie 2021/468 z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do gatunków roślin zawierających pochodne hydroksyantracenu.

Opinia naukowa EFSA i EMA

W 2016 r. Komisja Europejska zwróciła się do EFSA z prośbą o przygotowanie opinii naukowej dotyczącej oceny bezpieczeństwa stosowania pochodnych hydroksyantracenu w żywności zgodnie z Rozp. 1925/2006. W styczniu 2018 r. panel EFSA stwierdził, że na podstawie obecnie dostępnych danych pochodne hydroksyantracenu należy uznać za genotoksyczne i rakotwórcze. Jednocześnie, z uwagi na brak możliwości przedstawienia wytycznych dotyczących poziomu dziennego spożycia bezpiecznego dla zdrowia, związki te powinny być zakazane.

Na poparcie tych wniosków, w oświadczeniach EMA podkreślono, że czas stosowania jest ograniczony do maksymalnie jednego tygodnia, do krótkotrwałego stosowania w przypadku sporadycznych zaparć, w celu uwzględnienia niekorzystnych skutków długotrwałego nadużywania, a także potencjalnej genotoksyczności i rakotwórczości antrachinonów i ich pochodnych.

Oferta analityczna Mérieux NutriSciences

Zespół R&D Mérieux NutriSciences opracował i przeprowadził walidację metody ilościowego oznaczenia pochodnych hydroksyantracenu, zgodną z najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości (MRL) wynoszącym 1 mg/kg, ustanowionym przez Komisję Europejską. Metoda umożliwia ilościowe oznaczenie następujących pochodnych hydroksyantracenu:

  • Emodyna
  • Aloe-emodyna
  • Dantron
  • Aloina A
  • Aloina B
  • Suma Aloiny A i Aloiny B