Mérieux NutriSciences - Pierwszorzędowe aminy aromatyczne (PAA) w tworzywach sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
10 sierpień 2020
Pierwszorzędowe aminy aromatyczne (PAA) w tworzywach sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne („PAA”) są grupą związków chemicznych powszechnie wykorzystywanymi w mi produkcji pestycydów, wyrobów farmaceutycznych, materiałów wybuchowych, gumy, polimerów epoksydowych, tuszów (barwniki azowe).

PAA mogą być obecne i migrować z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, również jako produkty degradacji lub zanieczyszczenia; są one stosowane w produkcji niektórych barwników obecnych jako zanieczyszczenia w gotowych pigmentach lub mogą pochodzić z degradacji izocyjanianów w niektórych rodzajach klejów.

Wiele PAA podejrzewanych jest lub ma udowodnione działanie rakotwórcze; z tego powodu są uznawane za substancje niebezpieczne w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zabawkach i innych produktach konsumenckich (serwetki). PAA należą do substancji objętych kontrolą w planie kontroli ustanowionym w ZALECENIU KOMISJI (UE) 2019/794 z dnia 15 maja 2019 r.

Nowy projekt 15 nowelizacji Rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie tworzyw sztucznych proponuje inne podejście do badań nad migracją PAA, ponieważ uwzględniono w nim podstawowe aminy aromatyczne wymienione w pozycji 43 Dodatku 8 Załącznika XVII Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie REACH.
Jedynym PAA, dla którego określono limit migracji specyficznej w wykazie pozytywnym Rozporządzenia w sprawie tworzyw sztucznych jest m-fenylenodiamina (0,01 mg/kg). W przypadku innych PAA projekt stanowi:

  • aminy objęte rozporządzeniem REACH nie mogą być wykrywane przy użyciu sprzętu analitycznego z limitem wykrywalności wynoszącym 0,002 mg/kg na żywność lub płynu modelowego imitującego żywność stosowanego do każdej pojedynczej podstawowej aminy aromatycznej.
  • w odniesieniu do wykluczonych amin, ich suma nie może przekraczać 0,01 mg/kg w żywności lub płynie modelowym imitującym żywność.

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne są przedomitem badań od wielu lat: w 2011 r. JRC wydało Wytyczne techniczne dotyczące badania migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych z naczyń kuchennych z poliamidu, które stanowią dokument odniesienia dla Laboratoriów Mérieux NutriSciences.

Jeżeli projekt nowelizacji zostanie przyjęty w obecnej formie, w Rozporządzeniu REACH znajdzie się lista 28 PAA, które będą przedmiotem zainteresowania sektora tworzyw sztucznych mających kontakt z żywnością.
Dzięki analizie LC-MS, oferujemy możliwość przeprowadzenia badania migracji wspomnianych pierwszorzędowych amin aromatycznych z opakowań.