Mérieux NutriSciences - Limity kadmu w czekoladzie
28 wrzesień 2018
|   LOCAL NEWS , MARKET NEWS
Od stycznia 2019 r. nowe limity dla kadmu w wyrobach czekoladowych

W dniu 13 maja w Dzienniku Urzędowym zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 488/2014 zmieniające rozporządzenie nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów kadmu w środkach spożywczych.

Na podstawie oceny ryzyka przeprowadzonej Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności (JECFA), EFSA ustanowiła tolerowane tygodniowe pobranie (TWI) kadmu na poziomie 2,5 μg/kg masy ciała.

Na bazie powyższych informacji, Komisja Europejska wprowadziła limity dla maksymalnego dopuszczalnego poziomu kadmu w wyrobach czekoladowych w zależności od zawartości suchej masy kakaowej. Zaczną one obowiązywać od stycznia 2019 roku.

Mérieux NutriSciences - Rozp 488/2014 Limity kadmu w czekoladzie

Wyroby czekoladowe i kakaowe które nie są zgodne ze wspomnianymi najwyższymi dopuszczalnymi poziomami i które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2019 r., mogą być przedmiotem obrotu po tej dacie do upływu ich daty minimalnej trwałości lub przydatności do użycia.