Mérieux NutriSciences - PFAS limity
16 wrzesień 2020
Nowe limity dotyczące alternatywnych PFAS – propozycja Komisji Europejskiej

PFAS zaliczane są do grupy związków fluorowanych, powszechnie wykorzystywanych w przemyśle, jak i w wielu wyrobach codziennego użytku, o udowodnionym niebezpiecznym wpływie na środowisko i zdrowie ludzi. PFAS są bardzo trwałymi substancjami zaburzającymi pracę układu hormonalnego, wykazują dużą zdolność do bioakumulacji w środowisku i organizmach żywych.

PFOS (sulfonian perfluorooktanu) i PFOA (kwas perfluorooktanowy) są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych i najlepiej przebadanych PFAS, obydwa związki zostały objęte postanowieniami Konwencji sztokholmskiej w celu ich wyeliminowania ich stosowania na poziomie światowym.
W Europie, na mocy Rozporządzenia REACH, stosuje się ograniczenia wobec kilku PFAS, niemniej jednak w perspektywie średnio- i długoterminowej spodziewane są dalsze ograniczenia dla innych PFAS, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie mediów tym tematem. Przykładem jest Dania, która z dniem 1 lipca 2020 r. wprowadziła zakaz stosowania substancji perfluoroalkilowych i polifluoroalkilowych (PFAS) w materiałach i opakowaniach z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

W sierpniu 2020 r., Komisja Europejska zaproponowała zmianę załącznika XVII do Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006, w celu ograniczenia produkcji w Europie nowych PFAS, a mianowicie kwasów perfluorokarboksylowych zawierających od 9 do 14 atomów węgla w łańcuchu (PFCA C9-C14), ich soli i substancji pochodnych.

  • PFNA - Kwas perfluoronan-1-owy (C9-PFCA) CAS 375-95-1 WE 206-801-3
  • PFDA - Kwas nonadekafluorodekanowy (C10-PFCA) CAS 335-76-2 EC 206-400-3
  • PFUnDA - Kwas henikozafluoroundekanowy (C11-PFCA) CAS 2058-94-8 EC 218-165-4
  • PFDoDA - Kwas trikozafluorodekanowy (C12-PFCA) CAS 307-55-1 EC 206-203-2
  • PFTrDA - Kwas pentakozafluorotridekanowy (C13-PFCA) CAS 72629-94-8 EC 276-745-2
  • PFTDA - Kwas heptacozafluorotetradekanowy (C14-PFCA) CAS 376-06-7 WE 206-803-4
  • Substancje pochodne PFCA C9-C14 mogą przekształcić się w środowisku do PFCA C9-C14

Proponowane ograniczenie ma zastosowanie w odniesieniu do stosowania, wprowadzania do obrotu i przywozu tych substancji, ich soli i substancji pochodnych, pojedynczo lub łącznie z produktem.
Celem wspomnianego ograniczenia jest uniemożliwienie przedsiębiorstwom rozważenia stosowania PFCA C9-C14, ich soli i substancji pochodnych jako ewentualnej alternatywy dla PFOA i PFOS, ponieważ są one toksyczne, bardzo trwałe i wykazują bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (substancje PBT: trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (Persistent, Bioaccumulative and Toxic); substancje vPvB: bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (very Persistent and very Bio-accumulative)). Konieczne jest zatem ograniczenie ich stosowania i ewentualnej przyszłej produkcji, aby przeciwdziałać ich rozprzestrzenianiu, a co za tym idzie, toksycznemu oddziaływaniu na środowisko i zdrowie ludzi.

Projekt jest aktualnie w trakcie rozpatrywania, ale w przypadku jego zatwierdzenia, zostanie on przyjęty w pierwszym kwartale 2021 r.