22 sierpień 2019
|   LOCAL NEWS
Dobrowolne oznakowanie produktów żywnościowych i pasz "bez GMO"

Prawo Unii Europejskiej nakłada obowiązek znakowania produktów GMO, czyli takich które zawierają 0,9% albo więcej składników pochodzących z organizmów modyfikowanych genetycznie. Nieobligatoryjne jest znakowanie produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskanych od zwierząt karmionych paszami GMO, ponieważ produkty tego typu nie zawierają zmodyfikowanego DNA – nie przechodzi ono z paszy do tkanek zwierząt hodowlanych, co potwierdziły badania naukowe. 

Z uwagi na oczekiwania konsumentów, których duża część podchodzi z dużą rezerwą do stosowania organizmów genetycznie modyfikowanych w żywności, w 2017 roku rozpoczęto prace nad projektem ustawy regulującej zasady znakowania  żywności „bez GMO”. Projekt był szeroko konsultowany i dyskutowany - końcowym rezultatem prac jest opublikowana w Dzienniku Ustaw 2019 pozycja 1401  Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów, która określa m.in. zasady oznakowania środków spożywczych i pasz oraz obowiązki podmiotów wprowadzających na rynek produktów oznakowanych jako „bez GMO”, w tym konieczność przeprowadzania badań laboratoryjnych na obecność modyfikacji genetycznych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Oznakowanie żywności i pasz jako wolnych od GMO polega na umieszczeniu na opakowaniu lub etykiecie znaku graficznego, któremu mogą towarzyszyć określenia:

 • bez GMO” - w przypadku żywności pochodzenia roślinnego i żywności składającej się z więcej niż z jednego składnika, w skład której nie wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego, oraz pasz
 • wyprodukowane bez stosowania GMO” - w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności składającej się więcej niż z jednego składnika, w skład której wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego.

Znak graficzny zostanie ustalony na mocy rozporządzenia wykonawczego. Jego projekt, opracowany przez Departament Hodowli i Ochrony Roślin Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest od 12 sierpnia 2019 r. dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Aktualny status prac to konsultacje publiczne. Poniżej zaproponowane znaki graficzne.

Wzór 1 znaku do stosowania na żywności pochodzenia roślinnego wolnej od GMO bez dodatku składników zwierzęcych, oraz do pasz wolnych od GMO:

Wzór do stosowania na produktach roślinnych wolnych od GMO

Wzór 2 znaku przeznaczony do stosowana wolnych od GMO pochodzenia zwierzęcego oraz żywności wieloskładnikowej zawierającej składnik pochodzenia zwierzęcego:

Wzór znaku przeznaczony do stosowana wolnych od GMO pochodzenia zwierzęcego oraz żywności wieloskładnikowej

Oznakowanie żywności i pasz jako wolnych od GMO jest dobrowolne, natomiast stosując takie oznakowanie, na podmiot wprowadzający produkt do obrotu nałożony jest obowiązek przeprowadzania stosownych badań. Badania laboratoryjne na obecność modyfikacji genetycznych przeprowadza się w laboratoriach akredytowanych zgodnie z normą ISO 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, o ile zakres tej akredytacji obejmuje analizę obecności i określanie zawartości modyfikacji genetycznych.

Do wykonywania zadań kontrolnych wynikających z postanowień Ustawy oddelegowane zostaną: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcja Handlowa – do kontroli żywności oraz Inspekcja Weterynaryjna – w zakresie kontroli pasz.

Usługi Mérieux NutriSciences w zakresie analiz GMO

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów w zakresie analityki, laboratoria Mérieux NutriSciences oferują możliwość ilościowego i jakościowego wykrywania GMO w żywności obejmującej m.in.:

 • Dodatki do żywności
 • Produkty piekarskie
 • Nasiona zbóż i produkty zbożowe
 • Kukurydza i soja
 • Czekolada
 • Wyroby cukiernicze
 • Wędliny
 • Mięso i produkty mięsne
 • Karma dla zwierząt
 • Ziemniaki
 • Ryż
 • Konserwy warzywne

Poznaj naszą ofertę w zakresie analiz GMO.