Mérieux NutriSciences - Alkaloidy tropanowe – nowe najwyższe dopuszczalne poziomy w UE w niektórych środkach spożywczych
1 wrzesień 2021
Alkaloidy tropanowe – nowe najwyższe dopuszczalne poziomy w niektórych środkach spożywczych

Alkaloidy tropanowe stanowią grupę toksycznych metabolitów wtórnych występujących naturalnie w roślinach kilku rodzin, w tym Solanaceae, Proteaceae, hizophoraceae oraz rythroxylaceae. Produkcja alkaloidów tropanowych jest mechanizmem obronnym chroniącym roślinę przed atakami szkodników, ale jednocześnie stanowi niepokojące źródło zanieczyszczeń żywności i pasz.

W dniu 5 lutego 2018 r. EFSA opublikowała sprawozdanie naukowe na temat oceny ostrego narażenia z dietą na alkaloidy tropanowe w populacji europejskiej, obejmujące nowe dane dotyczące występowania. W przypadku niektórych szacunków dotyczących ostrego narażenia ARfD została przekroczona dla niektórych grup populacji. Oznacza to, że obecność alkaloidów tropanowych, w szczególności atropiny i skopolaminy, stanowi zagrożenie dla zdrowia.

Zanieczyszczenie żywności i pasz alkaloidami tropanowymi stanowi coraz poważniejszy problem związany z bezpieczeństwem żywności. Dowiedz się więcej

W sierpniu 2021 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1408 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów tropanowych w niektórych środkach spożywczych.

Wspominane rozporządzenie, które wejdzie w życie 19 września 2021 r., zmienia dopuszczalne poziomy alkaloidów tropanowych w niektórych środkach spożywczych. Najważniejsze zmiany obejmują:

W punkcie 8.2.1 załącznika, dotyczącym kategorii żywności „produkty zbożowe przetworzone oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci", do wymienionych zbóż dodaje się kukurydzę: „przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci zawierająca proso, sorgo, grykę zwyczajną, kukurydzę lub ich produkty pochodne (3) (29)".

Najwyższy dopuszczalny poziom dla sumy atropiny i skopolaminy wprowadza się od dnia 1 września 2022 r. w następujących kategoriach żywności (pkt. od 8.2.2 do 8.2.9):

 • Proso i sorgo, nieprzetworzone (18)
 • Nieprzetworzona kukurydza (18) z wyjątkiem
 • Nieprzetworzona kukurydza (18) z wyjątkiem

          — nieprzetworzonej kukurydzy przeznaczonej do mielenia na mokro (37) oraz

          — nieprzetworzonej kukurydzy do prażenia

 • Gryka zwyczajna, nieprzetworzona (18)
 • Kukurydza do prażenia
 • Proso, sorgo i kukurydza wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego
 • Produkty mielenia prosa, sorgo i kukurydzy
 • Gryka zwyczajna wprowadzana do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego
 • Produkty mielenia gryki zwyczajnej
 • Napary ziołowe (produkt suszony) z wyjątkiem naparów ziołowych, o których mowa w pkt 8.2.8
 • Napary ziołowe (produkt suszony) z nasion anyżu
 • Napary ziołowe (płynne)

Produkty zbożowe przetworzone oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci, zawierające kukurydzę lub jej produkty pochodne, legalnie wprowadzone do obrotu przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, mogą pozostać w obrocie do upływu ich daty minimalnej trwałości lub terminu ich przydatności do spożycia.

Środki spożywcze wymienione w pkt 8.2.2–8.2.9 załącznika do niniejszego rozporządzenia, które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed dniem 1 września 2022 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu do upływu ich daty minimalnej trwałości lub terminu ich przydatności do spożycia.

Poznaj możliwości analityczne Mérieux NutriSciences

Oferujemy akredytowaną zgodnie z ISO17025 analizę ilościowego oznaczania atropiny i skopolaminy w produktach żywnościowych metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).

Poznaj nasze akredytacje