29 październik 2021
Alkaloidy pirolizydynowe: oznaczenie ilościowe zgodnie z wymaganymi limitami
Mérieux NutriSciences - Alkaloidy pirolizydynowe

Alkaloidy pirolizydynowe (PA) to związki będące pochodnymi pirolizydyny, stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn syntetyzowanych przez wiele gatunków roślin takich jak Asteraceae, Boraginaceae, Heliotropiaceae, Apocynaceae, Orchidaceae i Fabaceae, w celu ochrony przed roślinożercami. Szacuje się, że około 6000 gatunków roślin na świecie może zawierać alkaloidy pirolizydynowe. 

Opinia naukowa i ocena ryzyka 

Alkaloidy pirolizydynowe (PA) mogą występować w preparatach botanicznych przeznaczonych do użytku w artykułach spożywczych - takich jak herbata, napary, suplementy diety, jak również w produktach pszczelarskich, takich jak miód i pyłek, ich obecność stwierdzono również w mleku i jajach.

W 2021 r. panel CONTAM Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował opinię naukową w sprawie zagrożeń dla zdrowia publicznego związanych z obecnością alkaloidów pirolizydynowych w żywności i paszach, stwierdzając, że związki te mogą stanowić genotoksyczne czynniki rakotwórcze u ludzi. W 2016 r. EFSA opublikowała sprawozdanie naukowe na temat oceny narażenia z dietą na alkaloidy pirolizydynowe w populacji europejskiej, wykazując wyższe ryzyko narażenia na alkaloidy pirolizydynowe młodszej populacji oraz wskazując na potrzebę kontynuowania badań nad potencjalnymi źródłami tych związków, zwłaszcza w celu ochrony najbardziej wrażliwych grup populacji.

Ramy prawne

W UE, najwyższe dopuszczalne poziomy alkaloidów pirolizydynowych w niektórych środkach spożywczych reguluje Rozporządzenie 1881/2006, które ustala najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych.

W dniu 11 grudnia 2020 r., Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie (UE) 2020/2040, które zmienia rozporządzenie (WE) 1881/2006 w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych w niektórych środkach spożywczych, w szczególności w naparach ziołowych, herbacie, suplementach diety zawierających składniki ziołowe, suplementach żywnościowych na bazie pyłku, suszonych ziołach i nasionach kminu rzymskiego

Oferta analityczna Mérieux NutriSciences

Stosowana przez nas metoda analityczna, oparta na technice LC-MS, umożliwia selektywną identyfikację i analizę ilościową ponad 20 alkaloidów pirolizydynowych (PA), zgodnie z listą związków i limitami określonymi w Rozp. (WE) nr 1881/2006 z późniejszymi zmianami.

Metoda umożliwia oznaczenie alkaloidów pirolizydynowych w zbożach i produktach pochodnych, miodzie, naparach ziołowych, herbacie, suplementach diety, ziołach