Mérieux NutriSciences - Produkty biobójcze

Badania produktów biobójczych nie są wykonywane w oddziale Mérieux NutriSciences w Polsce.

Badania produktów biobójczych są wykonywane w wybranych oddziałach Mérieux NutriSciences zlokalizowanych w Europie.

Aby dowiedzieć się więcej o ofercie Mérieux NutriSciences z zakresu badania AgroChemii odwiedź wersję angielską naszej strony internetowej.

 

Rozporządzenie dotyczące produktów biobójczych (RPB, Rozporządzenie (UE) 528/2012) wprowadziło nowe zasady dotyczące udostępniania na rynku substancji czynnych i produktów biobójczych (PB):  produkty biobójcze wymagają specjalnych zezwoleń, a  wszystkie substancje czynne zawarte w produkcie muszą być wcześniej zatwierdzone.

Rozporządzenie ustanawia:

  • Właściwym organem jest Europejska Agencja Chemikaliów („Agencja”);
  • 23 typy produktów, podzielonych na 4 grupy;
  • Produkt biobójczy zawierający substancję czynną albo substancję wytwarzającą substancję czynną  nie może być udostępniany na rynku UE od dnia 1 września 2015 r., jeżeli dostawca substancji albo produktu nie jest uwzględniony w wykazie publikowanym na mocy art. 95 – Lista dla określonego rodzaju produktu i dostawcy.

Rozporządzenie koncentruje się na ocenie produktów biobójczych na podstawie najnowszej wiedzy naukowej i technicznej. Informacje niezbędne, w celu uzyskania zezwolenia na stosowanie danej substancji, obejmują właściwości fizykochemiczne i techniczne, stabilność, skuteczność, właściwości toksykologiczne i ekotoksykologiczne.

Mérieux NutriSciences w odpowiedzi na zapotrzebowanie producentów i importerów produktów biobójczych w odniesieniu do RPB, stosuje odpowiednie strategie analityczne:

  • Skuteczność wobec organizmów docelowych
  • Testy fizyko-chemiczne
  • Stabilność
  • Badania toksykologiczne i ekotoksykologiczne
  • Doradztwo i wsparcie w zakresie prawnym

Najbardziej popularne usługi

Wszystkie nasze usługi

- Właściwości fizykochemiczne i techniczne
- Oznaczanie substancji czynnych i zanieczyszczeń
- Badania stabilności

- Analiza pięcioszarżowa (Five-batch analysis)
- Wstępne badania przesiewowe

- Badania dla określenia charakterystyki substancji

- Właściwości fizyczne i chemiczne
- Właściwości techniczne preparatów

Testy toksykologiczne w celu oceny potencjalnych zagrożeń zdrowotnych agrochemikaliów, produktów biobójczych i innych substancji.

Bakteryjny test mutacji powrotnych

Test In vitro - mikrojąderkowy test dotyczący komórek ssaków

Test In vivo mikrojąderkowy test erytrocytów w komórkach u ssaków

Test In vitro badania mutacji genowych w komórkach ssaków

Testy ekotoksykologiczne

    - Toksyczność dla organizmów wodnych

    - Wpływ na organizmy lądowe

Obecność i zachowanie w środowisku