Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

Zgodnie z rozporządzeniem REACH, wszystkie chemikalia produkowane lub importowane w ilości większej niż jedna tona rocznie muszą być zarejestrowane w centralnej bazie danych zarządzanej przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).

Merieux NutriSciences może zapewnić wsparcie dla pełnej charakterystyki dobrze zdefiniowanych substancji i UVCB, a także zgodności z wymogami określonymi w załączniku VI do rozporządzenia REACH.

Badania dla określenia charakterystyki substancji:

Widma absorpcyjne

 • UV/Vis
 • FT-IR
 • NMR
 • MS/HRMS
 • XRPD ICP-OES / ICP-MS 

Dane dotyczące składu:

 • XRF
 • GC-MS
 • LC-MS
 • GC-FID
 • HS-GC
 • LC-UV
 • LC-MS
 • LC-ELSD
 • LC-RID
 • IC-PAD
 • IC-MS
 • GPC/SEC
 • analizator aminokwasów

Może Cię również zainteresować