Mérieux NutriSciences - Agrochemikalia

Badania AgroChemii nie są wykonywane w oddziale Mérieux NutriSciences w Polsce.

Usługi z zakresu badania AgroChemii są wykonywane w wybranych oddziałach Mérieux NutriSciences zlokalizowanych w Europie.

Aby dowiedzieć się więcej o ofercie Mérieux NutriSciences z zakresu badania AgroChemii odwiedź wersję angielską naszej strony internetowej.

 

Jakość agrochemikaliów (takich jak środki ochrony roślin) oraz produktów biobójczych stosowanych w sektorze przemysłowym ma bezpośredni wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Aby firma była zatwierdzona przez władze rządowe, produkty muszą spełniać wysokie standardy jakości i być zgodne z przepisami bezpieczeństwa.

Mérieux NutriSciences zapewnia wysokospecjalistyczne usługi techniczne i analityczne niezbędne do rejestracji i zgodności z wymogami prawnymi agrochemikaliów, biocydów i chemikaliów (*).

Nasze usługi dotyczące bezpieczeństwa i jakości zapewniają wiodącym na świecie producentom wiarygodne dane naukowe, lącznie z badaniami laboratoryjnymi i badania terenowymi pozwalającymi określić poziom bezpieczeństwa i skuteczności produktów. Zapewniamy, że produkty są zgodne z międzynarodowymi standardami poprzez szeroką ofertę badań obejmującą:

 • Badania kontroli jakości i stabilności
 • Właściwości fizykochemiczne i techniczne
 • Analiza pięcioszarżowa (Five-batch analysis)
 • Badania mutagenności
 • Badania toksykologiczne 
 • Badania ekotoksykologiczne oraz obecności i zachowania w środowisku
 • Badania skuteczności preparatów biobójczych 
 • Wsparcie prawne i doradztwo

Mérieux NutriSciences oferuje naukową doskonałość, najwyższe standardy jakości (GLP/OECD, ISO 17025) oraz najwyższej jakości usługi zgodne z Dobrymi Praktykami Laboratoryjnymi (GLP).

(*) Zastosowanie przepisów europejskich:

 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Wszystkie nasze usługi

Właściwości fizykochemiczne i techniczne
- Oznaczanie substancji czynnych i zanieczyszczeń
- Badania stabilności

Analiza pięcioszarżowa (Five-batch analysis)
- Wstępne badania przesiewowe

- Badania dla określenia charakterystyki substancji

- Właściwości fizyczne i chemiczne
Właściwości techniczne preparatów

Testy toksykologiczne w celu oceny potencjalnych zagrożeń zdrowotnych agrochemikaliów, produktów biobójczych i innych substancji.

Bakteryjny test mutacji powrotnych

Test In vitro - mikrojąderkowy test dotyczący komórek ssaków

Test In vivo mikrojąderkowy test erytrocytów w komórkach u ssaków

Test In vitro badania mutacji genowych w komórkach ssaków

Badania Mutagenności

Testy ekotoksykologiczne

    - Toksyczność dla organizmów wodnych

    - Wpływ na organizmy lądowe

Obecność i zachowanie w środowisku

Badania Ekotoksykologiczne, Rozkładu i Pozostałości
Badania Skuteczności
Wsparcie Prawne i Doradztwo w Zakresie Produktów Biobójczych i Substancji Chemicznych