we_building_construction.png

De aandacht van het publiek en de instellingen over de impact die de bouwindustrie heeft op het milieu en de menselijke gezondheid wordt steeds dringender. Inspecties uitgevoerd door controleorganisaties nemen toe en de groeiende limiterende wetten zorgen ervoor dat de industrie zelf meer controle en toezicht houdt op de materialen en producten die worden gebruikt in een gebouw, zoals duurzamere materialen, gerecycled of hergebruikte producten.

De fysieke en chemische stoffen uit bouwactiviteiten zoals stof, geluid, trillingen krijgen steeds meer aandacht. Dit geldt ook voor eigen sloop en ontmantelings activiteiten. Deze activiteiten moeten worden goedgekeurd en ondersteund doormiddel van chemische en fysische analytische controles met bijzondere aandacht voor wijdverbreide verontreinigende stoffen zoals asbest, kunstmatige glasvezels, koolwaterstoffen en vluchtige stoffen. Mérieux NutriSciences biedt consulting services, bemonstering en analyse van milieu-matrices als gevolg van de bouw en sloopwerkzaamheden en in volledige overeenstemming met de huidige milieuwetgeving.

Overzicht van onze testen en diensten

Al onze testen en diensten

Water is een onmisbaar element voor organismen en menselijke activiteiten. De huidige wetgeving specificeert de chemische, fysische en biologische kenmerken van de verschillende soorten water naar hun uiteindelijke gebruik.

Mérieux NutriSciences voert een breed scala aan analyses uit voor de veldcontrole van hydrologische risico’s, het monitoren van vervuilde gebieden en landbouwgrond.

Bij elk fabricageproces ontstaan vaste en vloeibare reststromen die juist geclassificeerd moeten worden om te zorgen dat ze correct verwerkt of afgevoerd wordt. De laboratoria van Mérieux NutriSciences kunnen afval classificeren en klanten ondersteunen bij het opstellen van een afvalverwerkingsprogramma.

Het luchtemissieteam van Mérieux NutriSciences heeft dertig jaar ervaring en bestaat uit goed opgeleide laboranten die werken met geavanceerde apparatuur en bemonsteringslijnen die constant geupdatet worden en aan alle eisen van de technische normen voldoen. Het team houdt zich bezig met de luchtemissies van grote industriële complexen (verbrandingsovens, raffinaderijen en petrochemische installaties).

Het monitoren van luchtkwaliteit en analyses is een geïntegreerd onderdeel van de bescherming van het milieu. Mérieux NutriSciences biedt bewaking van de luchtkwaliteit in de industrie  om een veilige werkomgeving te garanderen.

De eerste en meerdere controles van de grondstoffen zorgen ervoor dat de prestaties van een productie-systeem of een gedeelte daarvan gecontroleerd worden. Er wordt gemeten of de resultaten binnen de verwachte eisen vallen en of er verbeteringen mogelijk zijn met betrekking tot effectiviteit op technologisch, economisch en milieugebied. Een dergelijke aanpak is zeer nuttig voor mensen die belast zijn met het bepalen van de bedrijfsstrategie. Het zorgt voor een evenwicht tussen investeringen en productie resultaten.

Meer informatie nodig?
Latest News
29 Mei 2020
Markt nieuws
Mérieux NutriSciences  biedt de markt een analytische test aan voor omgevingsoppervlakken op de aanwezigheid van SARS-CoV-2 ribonucleïnezuur (RNA) fragmenten.  
28 Mei 2020
Bedrijfsnieuws
Mérieux NutriSciences en inspectiebedrijf Houwers Groep slaan de handen ineen. Houwers Groep gaat met een speciale COVID-inspectie bedrijven helpen aan het optimaal volgen van hun coronapr...