Downloadbare ‘Chain of custody’

De ‘Chain of custody’ (ketenbewakingsdocument) is een cruciaal document waarmee de informatie over de monsters tijdens monstername, transport, analyse en rapportage bewaakt wordt. Dit document garandeert de traceerbaarheid van elk monster. Mérieux NutriSciences levert downloadbare sjablonen om in te vullen die het monster door het hele traject vergezellen.

Canister

Merieux_NutriSciences_-_Omgevingslucht_binnen_buiten

Bij de sanering van verontreinigde locaties is het meten en onderzoeken van de verspreiding van bodemverontreinigingen (aanwezig in bodemgassen in tussenliggende lagen) in alle stadia van het proces een goede methode. Metingen worden gebruikt om:

 • het conceptuele model van de locatie te formuleren tijdens de locatietypering,
 • de potentiële risico’s van het inademen van bodemgassen te analyseren (locatiespecifieke risico-analyse),
 • de testset en bemonsteringslocatie te bepalen,
 • de specifieke saneringstechnieken te evalueren.

Representatieve bemonstering van bodemgassen vindt plaats door evaluatie van de variabelen die betrekking hebben op de chemische en fysische eigenschappen van de te analyseren stoffen, de kenmerken van de bodem en de ondergrond, weersomstandigheden en bemonsteringsmethoden. Het verzamelen van betrouwbare gegevens tijdens de directe evaluatie van de luchtkwaliteit binnens- en buitenshuis vereist soms meer tijd en technische/financiële middelen dan de omvang van het probleem rechtvaardigt. Als het risico verbonden aan het inademen van fijnstof verwaarloosbaar geacht kan worden in vergelijking met het risico van het inademen van gassen, wordt een alternatieve procedure, gebaseerd op het meten van bodemgassen in de tussenliggende bodemlagen, gehanteerd. Voor het bemonsteren en analyseren van vluchtige organische verbindingen in de binnen- en buitenlucht in concentraties van minder dan 5ppm is de Canister-methode het meest gangbaar.

Waarom Canister?

Canister staat bekend om zijn gebruiksgemak omdat deze methode met een beperkte reeks verbindingen werkt. Canister is makkelijk te vervoeren en maakt de detectie van een groot aantal vluchtige verbindingen mogelijk, wat de methode gevoeliger maakt dan traditionele methoden (GC-FID*). Canister is een bemonsteringsysteem dat hoofdzakelijk bestaat uit een vacuum metalen bus met zonodig een ventiel om te zorgen dat de bus binnen een vooraf ingestelde tijd gevuld wordt. De capaciteit van de Mérieux NutriSciences Canisters varieert van 3,2  tot 6 liter en de ventielen (passieve monsterneming) zijn van het merk ENTECH1; beide zijn gevoerd met SILONITE®, een speciaal materiaal dat de Canister inertiseert en (na reiniging en vacumering) herbruikbaar maakt. Voor de kalibratie wordt een digitale flowmeter gebruikt: samen met de metalen bus en het ventiel zorgt die voor kalibratie van het ventiel, afhankelijk van de bemonsteringseisen. Na reiniging en vacumering kan de Canister nog zo’n 15 dagen gebruikt worden. Na deze periode kunnen er zich intern micro-luchtlekkages voordoen die bemonstering en bijgevolg analyse zouden kunnen compromitteren.

De voordelen van Canister:

 • geen monsterconditionering na monstername,
 • monstervolume meten niet nodig,
 • breed scala aan bemonsteringsintervallen mogelijk (van enkele seconden tot een week),
 • intern oppervlak Canister is inert ten opzichte van de verontreinigingen in het luchtmonster,
 • detectie van groot aantal verbindingen, inclusief warmtegevoelige verbindingen,
 • monster wordt bij lage temperatuur uit Canister naar analyse-instrument overgebracht,
 • meerdere analyses en herhalingen,
 • hoge scheidingscapaciteit en identificatie verbindingen,
 • weinig kans dat Canister breekt (tijdens transport of gebruik),
 • het is niet nodig om het gehalte aan verontreinigingen van tevoren te weten om de juiste Canistercapaciteit te kiezen,
 • de bemonsteringsmethode wordt niet beïnvloed door hoge of lage concentraties verontreinigende stoffen.

* Gaschromatografie (GC) en vlamionisatiedetectie (FID).

De toegevoegde waarde van Mérieux NutriSciences

De laboratoria van Mérieux NutriSciences bieden Canister bemonsterings- en analysediensten aan en onderscheiden zich van de concurrent door hun huurservice. Niet alleen staan we onze klanten ten dienst met het kenmerkende Mérieux NutriSciences professionalisme en propageren we het gebruik van Canister als een uitermate effectief en gebruiksvriendelijk instrument, wij kunnen Canister op verzoek ook huren en de relevante analyses van vluchtige organische verbindingen (VOS) uitvoeren. Het gebruik van de Canister methode garandeert dat de verbindingen in de monsters zeer stabiel blijven in de periode na monstername en opslag. Voor de bepaling van vluchtige stoffen gebruikt Mérieux NutriSciences als analysemethode de EPA TO 15 1999 (Determination of volatile organic compounds in ambient air sampled by Canister and analyzed by gas chromatograph with mass detector). Deze methode is erkend door de UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 standaard. Met Canister kan ook een MADEP APH analyse (Massachusetts Department of Environmental Protection - Air Petroleum Hydrocarbons) in bodemgas uitgevoerd worden. Hiervoor gebruikt Mérieux NutriSciences de nog niet geaccrediteerde MADEP APH rev. 1 2009 methode. Tot dusver is dit de enige methode waarmee koolwaterstoffen in de gasfase geanalyseerd kunnen worden in overeenstemming met een op risico gebaseerde, correctieve aanpak (d.w.z. met alifatische en aromatische fracties).

Radioactiviteit

De laboratoria van Mérieux NutriSciences doen zowel milieumetingen bij saneringsinstallaties om de aanwezigheid van mogelijk radioactief stof te bepalen als preventieve of eindcontroles om de aanwezigheid van mogelijk radioactief stof te detecteren. De beoordeling van de testresultaten besteden wij uit aan externe specialisten.

Mogelijk heeft u ook interesse in:

Meer informatie nodig?