ag_biocidal_products.png

Met de Biocidenverordening (EU Verordening 528/2012) heeft de EU nieuwe regels geïntroduceerd voor het op de markt brengen van werkzame stoffen en biociden. Voor biociden en biocidefamilies zijn specifieke toelatingen vereist, en alle werkzame stoffen die in het product gebruikt worden, moeten reeds goedgekeurd zijn.

De verordening legt verder vast:

 • dat ECHA de bevoegde autoriteit is;
 • dat er 23 producttypes bestaan, verdeeld in 4 hoofdgroepen;
 • dat een biocide met een biocide werking vanaf 1 september 2015 niet meer op de EU markt gebracht mag worden als de leverancier van de werkzame stof of het product niet voorkomt op de in Artikel 95 van de Verordening bedoelde lijst van fabrikanten en importeurs.

De nieuwe verordening spitst zich toe op het beoordelen van biociden op basis van recente wetenschappelijke en technische kennis. Om voor toelating in aanmerking te komen moet er voor de werkzame stof of het biocide een volledig dossier worden overlegd met de chemische en technische eigenschappen, stabiliteit, effectiviteit, toxicologische en ecotoxicologische eigenschappen van de stof of het product

Mérieux NutriSciences staat fabrikanten en importeurs van biociden terzijde met passende analysestrategieën:

 • Effectiviteit tegen doelorganismen
 • Chemische testen
 • Stabiliteitstesten
 • Toxicologisch & Ecotoxicologisch onderzoek
 • Advies en wetgevingsondersteuning

Overzicht van onze testen en diensten

Al onze testen en diensten

Mérieux NutriSciences biedt een totaalpakket aan zeer complexe analyses voor de registratie en kwaliteitscontrole van chemische stoffen die in de landbouw worden gebruikt, zoals gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Wij bieden de volgende diensten:

 • Fysisch-chemische en technische eigenschappen  
 • Bepaling van actieve stoffen en onzuiverheden
 •  Stabiliteitsonderzoek

Mérieux NutriSciences biedt u de helpende hand bij het ontwikkelen en valideren van kwantitatieve bepalingsmethoden en methoden voor het identificeren van actieve stoffen, toxicologisch relevante of andere onzuiverheden in zowel agrochemicaliën als biociden.

 • 5-batch-analyses
 • Screening analyse

Mérieux NutriSciences kan voor u zowel duidelijk-bepaalde stoffen als UCVB stoffen karakteriseren, en zorgen dat u de regels in Bijlage VI van de REACH verordening naleeft.

Mérieux NutriSciences biedt een uitgebreid testprogramma voor het beoordelen van de fysische en chemische eigenschappen van technische producten, werkzame stoffen, en geformuleerde producten.

De laboratoria van Mérieux NutriSciences kunnen toxicologisch onderzoek uitvoeren om de mogelijke gezondheidsgevaren van agrochemicaliën, biociden en andere chemische stoffen te beoordelen.

Genotoxiciteitsonderzoek is bedoeld om de mogelijke genotoxiciteit van een stof te voorspellen, genotoxische carcinogenen vroegtijdig op te sporen en het mechanisme te ontrafelen waardoor sommige kankerverwekkers en stoffen die giftig zijn voor reproductie of ontwikkeling, kiembaanmutaties teweegbrengen die tot erfelijke ziektes kunnen leiden. Onze experts voeren deze mutageniteitstesten uit volgens Goede Laboratoriumpraktijken (GLP) en alle wereldwijd geldende kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Mutageniteitstesten:

 • Bacteriële terugmutatietest (Ames-test)
 • In-vitro micronucleustest met zoogdiercellen
 • In-vivo micronucleustest bij erytrocyten van zoogdieren
 • In vitro genmutatietest met zoogdiercellen - Muislymfoomceltest

Mérieux NutriSciences voert een breed scala aan testen uit waarmee de milieurisico’s van agrochemicaliën en biociden beoordeeld kunnen worden. Daarnaast hebben wij de expertise om u te ondersteunen bij het naleven van de internationale regels op dit terrein.

Ecotoxicologische testen:

 Aquatische toxiciteit

 Effect op landorganismen

Onderzoek naar gedrag en verspreiding in het milieu

Mérieux NutriSciences werkt samen met deskundige partners om onze klanten ondersteuning te bieden bij het registreren van biociden en chemische stoffen in overeenstemming met respectievelijk Verordening (EU) No. 528/2012 en Verordening (EC) No.1907/2006 (REACH).

Meer informatie nodig?
Latest News
29 Mei 2020
Markt nieuws
Mérieux NutriSciences  biedt de markt een analytische test aan voor omgevingsoppervlakken op de aanwezigheid van SARS-CoV-2 ribonucleïnezuur (RNA) fragmenten.  
28 Mei 2020
Bedrijfsnieuws
Mérieux NutriSciences en inspectiebedrijf Houwers Groep slaan de handen ineen. Houwers Groep gaat met een speciale COVID-inspectie bedrijven helpen aan het optimaal volgen van hun coronapr...