Mérieux NutriSciences - Agrochemicalien

De kwaliteit van de bestrijdingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en biociden die de landbouwsector gebruikt, heeft een directe weerslag op het milieu en de volksgezondheid. 

Om toegelaten te worden door overheidsinstanties moeten deze producten voldoen aan strenge kwaliteitseisen en veiligheidsregels.

Mérieux NutriSciences biedt zeer specialistische technische en analytische adviezen met betrekking tot de registratie van bestrijdingsmiddelen en biociden en het voldoen aan de regelgeving voor deze stoffen (*).

Onze veiligheids- en kwaliteitsonderzoeken bezorgen de grootste producenten van de wereld betrouwbare wetenschappelijke data. Dit omvat onder andere laboratoriumonderzoek en veldstudies naar de veiligheid en werkzaamheid van bestrijdingsmiddelen. Wij zorgen ervoor dat producten voldoen aan internationale normen voor een hele reeks parameters, waaronder:

 • Kwaliteitscontrole en stabiliteitsonderzoek 
 • Fysisch-chemische en technische eigenschappen 
 • 5-batch-analyse en karakterisering van stoffen 
 • Mutageniteitsonderzoek 
 • Toxicologisch onderzoek 
 • Ecotoxicologisch onderzoek en onderzoek naar gedrag en verspreiding in het milieu 
 • Onderzoek werkzaamheid biociden
 • Ondersteuning en advies inzake regelgeving 

Mérieux NutriSciences biedt wetenschappelijke excellentie, hanteert de allerhoogste kwaliteitsstandaarden (GLP/OECD, ISO 17025), en levert de allerbeste dienstverlening conform Goede Laboratoriumpraktijken (GLP).

(*) Europese regelgeving:

 • Verordening (EG) Nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
 • Verordening (EU) Nr. 528/2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden
 • Verordening (EG) Nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen 

Al onze testen en diensten

Mérieux NutriSciences biedt een totaalpakket aan zeer complexe analyses voor de registratie en kwaliteitscontrole van chemische stoffen die in de landbouw worden gebruikt, zoals gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Wij bieden de volgende diensten:

 • Fysisch-chemische en technische eigenschappen  
 • Bepaling van actieve stoffen en onzuiverheden
 • Stabiliteitsonderzoek

Mérieux NutriSciences biedt u de helpende hand bij het ontwikkelen en valideren van kwantitatieve bepalingsmethoden en methoden voor het identificeren van actieve stoffen, toxicologisch relevante of andere onzuiverheden in zowel agrochemicaliën als biociden.

 • 5-batch-analyses
 • Screening analyse
   

Mérieux NutriSciences kan voor u zowel duidelijk-bepaalde stoffen als UCVB stoffen karakteriseren, en zorgen dat u de regels in Bijlage VI van de REACH verordening naleeft.

Mérieux NutriSciences biedt een uitgebreid testprogramma voor het beoordelen van de fysische en chemische eigenschappen van technische producten, werkzame stoffen, en geformuleerde producten.

De laboratoria van Mérieux NutriSciences kunnen toxicologisch onderzoek uitvoeren om de mogelijke gezondheidsgevaren van agrochemicaliën, biociden en andere chemische stoffen te beoordelen.

Genotoxiciteitsonderzoek is bedoeld om de mogelijke genotoxiciteit van een stof te voorspellen, genotoxische carcinogenen vroegtijdig op te sporen en het mechanisme te ontrafelen waardoor sommige kankerverwekkers en stoffen die giftig zijn voor reproductie of ontwikkeling, kiembaanmutaties teweegbrengen die tot erfelijke ziektes kunnen leiden. Onze experts voeren deze mutageniteitstesten uit volgens Goede Laboratoriumpraktijken (GLP) en alle wereldwijd geldende kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Mutageniteitstesten:

 • Bacteriële terugmutatietest (Ames-test)
 • In-vitro micronucleustest met zoogdiercellen
 • In-vivo micronucleustest bij erytrocyten van zoogdieren
 • In vitro genmutatietest met zoogdiercellen - Muislymfoomceltest

Mérieux NutriSciences voert een breed scala aan testen uit waarmee de milieurisico’s van agrochemicaliën en biociden beoordeeld kunnen worden. Daarnaast hebben wij de expertise om u te ondersteunen bij het naleven van de internationale regels op dit terrein.

Ecotoxicologische testen:

 •  Aquatische toxiciteit
 •  Effect op landorganismen

Onderzoek naar gedrag en verspreiding in het milieu

Mérieux NutriSciences voert regelmatig onderzoek uit om de werkzaamheid van biociden te beoordelen.

Mérieux NutriSciences werkt samen met deskundige partners om onze klanten ondersteuning te bieden bij het registreren van biociden en chemische stoffen in overeenstemming met respectievelijk Verordening (EU) No. 528/2012 en Verordening (EC) No.1907/2006 (REACH).

Meer informatie nodig?
Latest News
29 Mei 2020
Markt nieuws
Mérieux NutriSciences  biedt de markt een analytische test aan voor omgevingsoppervlakken op de aanwezigheid van SARS-CoV-2 ribonucleïnezuur (RNA) fragmenten.  
28 Mei 2020
Bedrijfsnieuws
Mérieux NutriSciences en inspectiebedrijf Houwers Groep slaan de handen ineen. Houwers Groep gaat met een speciale COVID-inspectie bedrijven helpen aan het optimaal volgen van hun coronapr...