Mérieux NutriSciences - Restaurant and Catering - Restauración y Catering - Restauració i Catering

Les escoles, hospitals i empreses són llocs on cal un control eficaç i oportú com a acte de responsabilitat cap a tots els subjectes implicats. Mérieux NutriSciences és soci d'empreses de càtering, gestiona ambients interiors i exteriors i garanteix els processos de Control de Qualitat i Seguretat Alimentària i Ambiental.

L'oferta integrada es basa en laboratoris eficients amb processos analítics definits i una presència a nivell nacional i internacional. Mérieux NutriSciences ofereix un estàndard de procés per garantir als seus clients dades precises i repetibles i serveis personalitzats segons les seves necessitats de gestió i logística.

• Un únic Tècnic Responsable

• Una única referència per a la gestió logística del pla de control

• Una referència única per a la definició dels plans d'auditoria

• Valoració del servei global amb informes específics

Les nostres competències interdisciplinàries proporcionen la necessària estabilitat econòmica i estructural i les nostres capacitats són claus per al desenvolupament de les empreses i essencials per donar compliment als requisits de licitacions.

Els nostres assajos i serveis més comuns

Descobreixi tots els nostres serveis

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
27 de Juliol de 2020
Noticies Locals
  En data 12 de juny s'ha publicat el Reglament (UE) 2020/771 que modifica l'annex II i III del Reglament (CE) núm. 1333/2008 i l'annex del Reglament (UE) núm. 231/2012 quant a l'ús de annato,...