Els fabricants són responsables de determinar la vida comercial dels aliments que produeixen. Els models predictius poden ajudar a determinar la vida útil, però sovint són necessaris els assajos de laboratori microbiològics, químics i sensorials en un aliment al llarg del temps.

Mérieux NutriSciences - Shelf Life and stability studies - Vida comercial y estudios de estabilidad - estudis estabilitat

Els nostres estudis de vida comercial o d'estabilitat de disseny personalitzat permeten la determinació de la data de caducitat d'un producte. Aquest servei cal per a les noves formulacions de productes, per verificar un nou mètode de producció, envasat o emmagatzematge, o un canvi en les condicions de distribució. Els estudis d'aquest tipus estan dissenyats per ajudar a garantir la qualitat en tot el cicle de vida del seu producte.

Durant la fase de disseny de l'estudi, el nostre equip li ajudarà a avaluar els components més susceptibles de deterioració durant l'emmagatzematge de l'aliment. Per a molts productes, és el creixement dels microorganismes causants d'alteracions. En altres productes, pot ser l'oxidació de lípids, pèrdua de color o la degradació de nutrients. Els sabors i olors impròpies també es poden controlar utilitzant l'anàlisi sensorial.  

En casos específics, podem proposar-los protocols accelerats per anticipar la determinació de la data de caducitat.

Realitzem un enfocament cas per cas per al disseny d'estudis de vida comercial i d'estabilitat d'acord amb els requisits del client, utilitzant els següents mètodes d'anàlisi:

  • Paràmetres organolèptics: aspecte, color, olor, sabor
  • Textura utilitzant analitzador de textura
  • Acceptabilitat per part del consumidor
  • Paràmetres físic-químics: pH, viscositat, densitat, control de la composició
  • Paràmetres microbiològics: recomptes microbians, de floridures, llevats,… etc
  • Oxidació lipídica
  • Estabilitat o degradació de nutrients
  • Perfil de substàncies aromàtiques per determinar l'alteració qualitativa i quantitativa del aroma

Els punts 1 i 2 de l'art. 3 del REGLAMENT CE 2073/2005, relatiu als criteris microbiològics aplicables als productes alimentaris, estableixen que han de realitzar-se estudis de vida comercial per assegurar l'absència de riscos microbiològics en determinats aliments.

La vida comercial d'un aliment és el període de temps durant el qual un aliment manté la totalitat dels seus atributs de qualitat, conservat, transportat i manipulat respectant les instruccions que figuren en el seu envàs o embalatge.
Manar al mercat un producte al que no s'ha efectuat l'oportú estudi o validació de la vida comercial suposa un risc per al valor de la nostra Marca i per a les responsabilitats que ha d'afrontar la nostra empresa; i una decisió difícil de justificar quan ens enfrontem a una reclamació.

La Norma IFS, als apartats desenvolupament de productes (punts 4.3.3 i 4.3.4) i anàlisi del producte (punt 5.6.8), emfatitza la importància d'establir, estudiar i documentar la vida útil de l'aliment.
La Norma BRC (en el punt 5.1.3) disposa: S'hauran de realitzar assajos de vida útil del producte mitjançant protocols documentats que reflecteixin les condicions durant l'emmagatzematge i la manipulació al llarg de tota la seva vida útil. Els resultats hauran de registrar-se i conservar-se, i hauran de confirmar que es compleixen els criteris microbiològics, químics i organolèptics pertinents.

 

Alguns dels estudis que realitzem:

Es basa a avaluar el producte al final de la seva vida útil, prenent i controlant, de forma sistemàtica, les mostres emmagatzemades en la muestroteca. Aquest sistema permet validar de forma permanent, al llarg del temps, la bondat de la vida comercial assignada al producte.

Sobreexponen l'aliment a determinades condicions, amb l'objectiu de predir la vida comercial en un període curt de temps.

Bàsic: estudia l'evolució dels atributs crítics de qualitat del producte sobre una mostra representativa, exposada a les pitjors condicions a les quals es pot enfrontar el producte (humitat, cicles de temperatura, llum,...).

Challenge test: estudia l'evolució dels microorganismes crítics que prèviament han estat inoculats en el producte a les dosis més desfavorables possibles.

Estudi de defectes no homogèniament distribuïts: estudia la incidència del defecte en qüestió, en diversos lots representatius del producte, després de ser emmagatzemats en condicions òptimes per a l'aparició del defecte.

Informen sobre el període durant el qual el producte manté  inalterats els seus atributs de qualitat, una vegada el consumidor ha obert l'envàs, respectant les instruccions que figuren en el mateix.

Informen sobre el període durant el qual el producte manté inalterats els seus atributs de qualitat i seguretat alimentària durant els períodes de retenció en fred o en calent, en armaris calents, banys, expositors, etc.

Els nostres assajos i serveis més comuns

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...