Mérieux NutriSciences - Audits and Inspections - Auditorias e Inspecciones - Auditories i Inspeccions

Identificar els problemes potencials abans que sorgeixin és fonamental en la indústria alimentària mundial. A través d'una àmplia oferta de serveis especialitzats, els nostres auditors i inspectors poden col·laborar amb vostès en la consecució d'aquest objectiu.

Els principals detallistes, proveïdors, fabricants, distribuïdors i empreses de restauració confien en Mérieux NutriSciences per a la realització d'auditories de seguretat alimentària i les inspeccions de certificació en el món sencer. 

Realitzem auditories de tercers per verificar que la planta compleix amb els requeriments legals i les pràctiques del tipus d'indústria de què es tracti, mitjançant revisions de programes i inspeccions nostres auditories, inclouen el sistema APPCC, els centres de distribució, la gestió de la seguretat alimentària, els embalatges i els complements alimentaris, recullen una combinació dels principis de seguretat alimentària, requeriments legals i bones pràctiques de la indústria per oferir una visió de conjunt i objectiva del seu programa.

Per recolzar les seves iniciatives relacionades amb la cadena alimentària, podem acompanyar els seus equips de qualitat i seguretat alimentària per confeccionar un programa a mida que s'adapti a les seves especificacions i a les seves necessitats.

Les nostres avaluacions són realitzades per auditors experimentats i específicament capacitats amb coneixements precisos de la indústria alimentària i una formació especial en cada sector.

Són avaluats i qualificats per experts reconeguts de la indústria i del món acadèmic.

Tots els nostres assajos i serveis

Mérieux NutriSciences ofereix una oferta de serveis d'auditoria per a proporcionar una avaluació imparcial i independent dels seus programes de qualitat i seguretat alimentària.

El sistema APPCC (Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control) és una metodologia per a la prevenció sistemàtica de perills físics, químics, i biològics en aliments.

Una auditoria de qualitat proporciona una revisió ampliada dels programes i procediments d'una planta d'aliments. Les auditories internes són una excel·lent oportunitat per verificar la seva qualitat... 

Certificacions

Al mercat global actual, els consumidors volen estar segurs de la qualitat i seguretat dels productes alimentaris. En resposta a aquesta demanda, els distribuïdors i fabricants de... 

Certificacions
Auditories de Proveeïdors

Les auditories de proveïdors són una de les formes més eficaces per garantir la qualitat i seguretat alimentària dels seus ingredients, additius, envasos o serveis prestats pels proveïdors. 

Auditories de Proveeïdors
Auditories Internes

Una de les eines bàsiques per a millorar, és la realització d’auditories internes, en què es detecten desviacions entre la realitat i els requisits del propi Sistema de Gestió de la Qualitat i la Seguretat alimentària... 

Auditories Internes
Auditories en establiments de restauració

La qualitat, i en especial la seguretat alimentaria, dels aliments que s’ofereixen a través d’un servei de restauració és un element fonamental dels mateixos.

Auditories en establiments de restauració
DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
27 de Juliol de 2020
Noticies Locals
  En data 12 de juny s'ha publicat el Reglament (UE) 2020/771 que modifica l'annex II i III del Reglament (CE) núm. 1333/2008 i l'annex del Reglament (UE) núm. 231/2012 quant a l'ús de annato,...