Les empreses a l'avantguarda de la indústria alimentària recorren a Mérieux NutriSciences, quan volen garantir l'exactitud dels seus resultats,

La nostra xarxa internacional de laboratoris acreditats ISO 17025 es sotmeten als estàndards més rígids de la indústria per assegurar la competència dels seus resultats. 

Les nostres acreditacions a Espanya inclouen: 

 1. ISO 17025 per assajos en productes agroalimentaris:
  • Programa d' acreditació “ENSAYOS PARA INFORMACIÓN NUTRICIONAL” (NT-70.01) 
  • Programa d' acreditació “ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS DE ALIMENTOS” (NT-70.02)
  • Programa d' acreditació: “ENSAYOS DE GLUTEN Y ALÉRGENOS EN ALIMENTOS” (NT-70.03)
  • Assajos físico-químics
  • Assajos microbiològics
 2. ISO 17025 Estudi del potencial de creixement (δ) i de la tasa màxima de creixement (μmax) de Listeria monocytogenes mitjançant la tècnica del CHALLENGE TEST
 3. ISO 17025 Anàlisis sensorial: proves de diferenciació (prova triangular)
 4. ISO 17020 per a Inspecció en el sector alimentar. Verificació del contingut de l'etiquetatge dels productes alimentosos d'acord amb el Reglament (UE) nº 1169/2011

 

ACREDITACIONS

ABAST ISO 17025

ABAST ISO17020

Què significa ISO / IEC per a vostè?

ISO/IEC 17025 proporciona una avaluació objectiva per tercers de la competència administrativa i tècnica dels laboratoris d'assaig i assegura la "precisió, exactitud i repetibilitat" dels resultats analítics. És la base d'acreditació de laboratoris en més de 35 països, aquesta referència global significa que els clients de Mérieux NutriSciences poden tenir encara més confiança en la validesa dels nostres resultats d'assaig.

ISO/IEC 17020 proporciona una avaluació objetiva per tercers dels organismes que realitzen l'inspecció i de la imparcialitat i coherència de les seves activitats d' nspecció.  En el cas d' Espanya, l'abast de la acreditación garantitza la qualitat de la revisió de l'etiquetat d' acord amb el Reglament (UE) no 1169/2011.

Sistemes de qualitat interns

Per proporcionar resultats consistents i d'alta qualitat a través de la nostra xarxa mundial, el nostre Departament de Serveis Analítics desenvolupa Procediments Normalitzats de Treball (SOPs) detallats per a tots els processos de laboratori. També realitza auditories internes regulars i administra el programa de competència interna més desafiant de la indústria. Les nostres proves diàries d'Assegurament de Qualitat (QA) excedeixen en gran mesura els estàndards de Control de Qualitat (QC) específics establerts per la guia d'acreditació de laboratoris AOAC ALACC per microbiologia alimentària i assajos químics.

Mérieux NutriSciences també ha implementat programes de Control de Processos Estadístics (SPC) per als nostres assajos de microbiologia.

Com una cadena de laboratoris acreditada ISO 17025, hem desenvolupat un sistema per calcular una estimació de la incertesa per a gairebé tots els resultats quantitatius, tant microbiològics com químics. Les variacions en els mesuraments són típiques, i per a un resultat particular, podem proporcionar una estimació de la variació associada amb aquest nombre. A causa dels milers d'assajos que realitzem, proveir aquesta informació per a cada resultat requeriria molt de temps. Hi ha, però, vegades que aquesta informació podria ser crítica en la presa de decisions. Per exemple, si un resultat cau just per sobre o per sota d'una especificació, la variació o incertesa associada amb aquest nombre podria ser crítica per prendre una decisió sobre l'acceptabilitat d'un producte.

Programes de Competència Externa

A tot el món, Mérieux NutriSciences participa en molts programes externs d'intercomparació, tant voluntaris com reglamentaris, entre ells els dirigits per AOAC, AACC, AOCS Beta Matrix i LGC per nomenar alguns.

Sistema de gestió d'informació de laboratori (LIMS)

Mérieux NutriSciences empra equips de detecció automatitzats per permetre la interfície directa de dades en el LIMS sempre que sigui factible. El sistema LIMS també realitza tots els càlculs. La verificació del procés assegura que cada prova s'ha realitzat segons el sol·licitat i que tots els paràmetres del sistema de qualitat són acceptables abans de l'aprovació dels resultats. Un cop aprovats, els resultats finals dels assajos es poden obtenir a través del web myMXNS o aplicacions mòbils, correu electrònic o fax. Quan trobem resultats anormals, inusuals o fora de l'especificació, els nostres representants dedicats al servei al client contacten amb vostè per telèfon per discutir immediatament accions posteriors.

Política d'alliberament del FSIS sobre els laboratoris no-FSIS

En les investigacions de brots i malalties d'aliments, el Servei d'Innocuïtat i Inspecció d'Aliments accepta els resultats analítics dels laboratoris aprovats pel FSIS. La directiva publicada "Policy on Use of Results From Non-FSIS Laboratories,", descriu el procés de presa de decisions utilitzat per determinar si és apropiat acceptar els resultats de proves de laboratoris no-FSIS.
El que ens fa forts i fiables

Tranquil·litat: En qualsevol moment, oferim serveis a clients que ajuden a protegir les seves marques, mantenir les operacions en funcionament i col·laborar en el desenvolupament del seu negoci.

Centrats en la Qualitat i Seguretat Alimentària

Una gamma de serveis basats en solucions que inclouen serveis de consultoria, assajos, auditoria, investigació i formació que ajuden als clients a produir i lliurar productes segurs i de qualitat.

Precisió i Fiabilitat

La nostra prioritat és lliurar resultats exactes, precisos i consistents a temps. Per aconseguir aquest objectiu, implementem sistemes de qualitat que reforcen els Procediments Operatius Estàndard consistents en:
- Una sòlida supervisió de la gestió amb un grup corporatiu d'assegurament de la qualitat
- Nombrosos programes interns i externs de competència i auditoria
- Prova de competència amb un procés de formació en 4 etapes i recertificació anual
- Processos que sovint fan més del que es requereix en ISO 17025
- Controls de laboratori - la bondat del procés es verifica diàriament.
- Els resultats no s'alliberen fins que es realitzin i s'aprovin els controls
- Programes de control ambiental
- Traçabilitat - revisió ràpida i verificació dels resultats
- Tecnologia d'automatització - LIMS ajuda a assegurar la integritat del procés i permet una comunicació de resultats ràpida