El sistema APPCC (Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control) és una metodologia per a la prevenció sistemàtica de perills físics, químics, i biològics en aliments.

 

Mérieux NutriSciences - Audits Inspections HACCP verifications - APPCC

El Reglament (CE) Núm. 852/2004 estableix l'obligatorietat per a tots els operadors d'empresa alimentària de crear, aplicar i mantenir un Sistema de Gestió de la Seguretat Alimentària basat en els principis del APPCC.
Dins del marc del sistema APPCC és de vital importància implantar eines de verificació per comprovar que els controls definits en el seu sistema APPCC realment s'executen de forma adequada.

El sistema APPCC és l'eina bàsica per garantir la seguretat higiènica dels aliments i productes alimentaris que arriben al consumidor. El principi 6 de la metodologia del APPCC establerta pel Codex Alimentarius estableix que els establiments hauran d'implantar procediments de comprovació per confirmar que el Sistema de APPCC funciona eficaçment.

A través de les observacions in situ i revisions documentades, els nostres auditors poden ajudar-li a verificar que els seus plans de APPCC estan funcionant com haurien. Els nostres informes d'auditoria complets i fàcils d'usar identifiquen el potencial incompliment del seu pla i proporcionen al seu equip de gestió APPCC un marc proactiu per incorporar accions correctives.

Mérieux NutriSciences ofereix auditories de verificació de APPCC per cobrir una sèrie de necessitats. Duem a terme auditories educatives per a les empreses que s'estan preparant per a una primera auditoria. També podem oferir assessorament d'experts als quals desitgen portar els seus plans a un nou nivell o ampliar els seus programes per a múltiples instal·lacions.

Les auditories són una excel·lent eina per verificar la correcta implantació del sistema.

Les nostres auditories inclouen entre uns altres:

  • Control neteja i desinfecció. Vigilància i control de les operacions de neteja i desinfecció. Inspeccions visuals i control analític (superfícies, ambient, uniformes de manipuladors). Detecció de desviacions. Anàlisi de tendències.
  • Control de proveïdors. Realització d'auditories als seus proveïdors per verificar que es compleixen els estàndards de qualitat i seguretat alimentària que el seu producte requereix.
  • Control implantació bones pràctiques de fabricació. Verificació del grau d'implantació de les normes higièniques establertes per l'empresa per part dels treballadors. Control analític de manipuladors. Detecció de desviacions. Anàlisi de tendències.
  • Control de la bondat de serveis subcontractats de control de plagues. Detecció de desviacions. Anàlisi de tendències.
  • Control de la potabilitat de l'aigua o verificació dels autocontrols per garantir la potabilitat de l'aigua.
  • Verificació del sistema de traçabilitat. Revisió de l'eficàcia del sistema de traçabilitat implantat mitjançant exercicis pràctics (traçabilitat aigües a dalt, aigües a baix, mog recall/ retirada de producte del mercat…). Elaboració d'informe de resultats i mesures correctores.
  • Auditories higiènic-sanitàries en les quals s'informa del grau de compliment de les normes de disseny higiènic establertes.
  • Plans de control de producte acabat, matèria primera i producte intermedi. Disseny de plans de control de matèria primera, producte en procés i producte acabat per garantir els nivells de qualitat i seguretat alimentària perseguits per l'empresa. Determinar que paràmetres són més importants en funció dels perills associats al producte, establir els límits d'acceptació i implantar eines per al seu seguiment com, per exemple, l'ús de gràfics de control.
  • Validació d'operacions considerades com a essencials per garantir la qualitat i seguretat alimentària dels seus productes i processos (contaminacions creuades d'al·lèrgens, neteja, desinfecció, tractaments tèrmics…).
  • Auditories del seu Sistema de Gestió de Seguretat Alimentària. Comprovació del grau d'implantació dels requisits previs i dels autocontrols establerts en el APPCC (vigilància de temperatures, revisió de tamisos, detector de metalls...).

També li pot interessar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...