Els laboratoris Mérieux NutriSciences poden realitzar assaigs de mutagenicitat i genotoxicitat. Oferim un programa de detecció per identificar substàncies, productes agroquímics i biocides que poden causar canvis permanents i transmissibles en la quantitat o estructura d'un sol gen o de segments gènics, un bloc de gens o cromosomes. L'objectiu dels assaigs de genotoxicitat és predir el potencial genotòxic d'una substància, identificar genotòxics carcinògens en una etapa primerenca i comprendre el mecanisme pel qual alguns carcinògens i tòxics reproductius o de desenvolupament indueixen mutacions en la línia germinal que poden conduir a trastorns hereditaris. Els nostres experts duen a terme proves mutagèniques d'acord amb les bones pràctiques de laboratori (GLP) i amb tots els estàndards mundials de qualitat i seguretat. 

Assaigs de mutagenicitat:

 • Assaig de mutació reversa bacteriana (test d’Ames) (OECD 471)
  L’assaig de mutació reversa bacteriana utilitza aminoàcids que requereixen almenys cinc soca de Salmonella typhimurium i Escherichia coli per a detectar mutacions puntuals mitjançant substitucions de bases o canvis de marcs.
 • Assaig in vitro de micronuclis de cèl·lules de mamífers (OECD 487)
  L’assaig in vitro del micronucli és una prova de genotoxicitat per a la detecció al citoplasma de cèl·lules interfàsiques.
 • Assaig in vivo de micronuclis d’eritròcits de mamífers (OECD 474)
  L’assaig in vivo del micronucli dels mamífers s’utilitza per a la detecció del dany induït per la substància d’assaigs als cromosomes o l'aparell mitòtic dels eritroblastos, mitjançant l'anàlisi dels eritròcits tal com es mostregen en la medul·la òssia i / o les cèl·lules sanguínies perifèriques dels animals.
 • Assaig de mutació genética de cèl·lules de mamífer in vitro - Assaig de limfoma de ratolí (MLA) (OECD 490)
  L’assaig in vitro de mutació genética de cèl·lules de mamífer pot utilizar-se per detectar mutacions genètiques induïdes per subtàncies químiques.

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...