27 de Gener de 2020
|   NOTICIES LOCALS
S'autoritza el «cloruro de nicotinamida ribósido» com a nou aliment

 

Mitjançant el Reglament d'Execució (UE) 2020/16 de la Comissió, s'autoritza la comercialització del «cloruro de nicotinamida ribósido» com a nou aliment sempre que:

  • Compleixi les especificacions per a aquest ingredient que es descriuen en l'annex. 
  • S'incorpori a les categories d'aliments permeses, és a dir, complements alimentosos, i en les dosis màximes autoritzades: 300 mg/dia per a la població adulta general, a exclusió de les dones embarassades i lactants 230 mg/dia per a les dones embarassades o lactants.

Així mateix, cal destacar que durant un període de cinc anys a partir de la data d'entrada en vigor del citat Reglament solament l'empresa ChromaDex Inc. estarà autoritzada a comercialitzar en la unió europea el nou aliment, tret que un sol·licitant posterior obtingui l'autorització per a aquest nou aliment sense fer referència a les dades protegides conformement al que es disposa en l'article 2 del citat Reglament, o amb l'acord de l'empresa.

La denominació del nou aliment en l'etiquetatge dels productes alimentosos que el continguin serà “cloruro de nicotinamida ribósido”.

Maria Crespan · maria.crespan@mxns.com

Food Compliance Solutions