10 de Setembre de 2021
|   NOTICIES LOCALS , LEGISLACIó I NORMES
S'aprova la norma de la qualitat dels olis d'oliva i d'orujo d'oliva mitjançant el Reial Decret 760/2021

 

El Ministeri d'Agricultura ha considerat oportú revaloritzar l'oli d'oliva i d'orujo d'oliva i especialment l'oli d'oliva verge extra (OOVE). Per això, s'ha elaborat una normativa pròpia per a l'oli d'oliva i d'orujo d'oliva, publicada pel Reial decret 760/2021, separant-la del Reial decret 308/1983 dels olis vegetals comestibles on aquest aliment es regulava fins avui a nivell nacional.

El Reial Decret 760/2021, que va entrar en vigor el 2 de setembre de 2021, serà aplicable a tots els olis d'oliva i d'orujo d'oliva elaborats i distribuïts a Espanya, sense perjudici del que s'estableix en la clàusula de reconeixement mutu de la UE que figura en la disposició addicional primera d'aquesta norma. 
 
Aquesta norma estableix, entre altres aspectes:

  • obligacions de traçabilitat 
  • obligacions específiques en relació amb les instal·lacions
  • obligacions específiques en relació amb els olis
  • obligacions específiques en relació amb els envasos
  • pràctiques prohibides
  • control oficial, coordinació i règim sancionador
  • millora de la percepció dels consumidors del OOVE

 
Amb la finalitat d'evitar confusions entre els consumidors, els termes “verge” i “verge extra” només es podran utilitzar per a l'oli d'oliva i no per a productes alimentosos d'aparença oliosa que puguin confondre's amb els olis (greix vegetal, condiments, adreços o productes similars).
 
S'obliga el sector oleic a portar un sistema de traçabilitat estandarditzat. Per a això, el MAPA establirà un sistema informàtic per a realitzar la notificació prèvia i obligatòria de qualsevol moviment que afecti el producte.
 
Cal destacar, entre altres, que:

  • Els operadors amb instal·lacions han de disposar d'un sistema de registres de traçabilitat d'acord amb l'annex I del RD.
  • Durant el transport la mercaderia ha d'anar acompanyada en tot moment per un document que contempli com a mínim les dades establertes en l'annex II del RD.
  • En el cas de transport a granel la mercaderia ha d'anar acompanyada d'un butlletí d'anàlisi que confirmi la categoria de l'oli declarada.

Així mateix, i abans de l'1 d'octubre de 2022, s'elaborarà un codi de bones pràctiques per al OOVE promogut pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació juntament amb el Ministeri de Consum, associacions representatives del sector oleic, de la indústria i dels consumidors.
 
També, s'ha implantat un període transitori, fins a l'1 d'octubre de 2021, per a les obligacions de traçabilitat del transport i per a les almàsseres, les refineries i extractores d'oli de pinyolada en funcionament que estiguessin en funcionament abans del 2 de setembre de 2021.
 
Amb la publicació d'aquest nou Reial decret es procedeix a derogar anteriors normes relatives al sector de l'oli d'oliva.

 

food.spain@mxns.com