24 de Novembre de 2021
|   NOTICIAS LOCALES , LEGISLACIóN Y NORMAS
Nota interpretativa de AESAN sobre l'etiquetatge precautori d'al·lergògens

 

El passat 29 de setembre l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) va publicar en la seva pàgina web una nota interpretativa en relació a l'harmonització de l'etiquetatge precautori d'al·lergògens (EPA) a Espanya.

Segons estableixen els articles 9.1.c) i 21 del Reglament 1169/2011, tot ingredient o coadjuvant tecnològic que figuri en el seu annex II o derivi d'una substància o producte que figuri en aquest annex que causi al·lèrgies o intoleràncies i s'utilitzi en la fabricació o l'elaboració d'un aliment i continuï sent present en el producte acabat, encara que sigui en una forma modificada, s'indicarà en la llista d'ingredients (o després de la paraula “conté”, si no hi ha llista d'ingredients) amb una referència clara a la denominació de la substància o producte segons figura en l'annex II del Reglament i es destacarà mitjançant una composició tipogràfica que la diferenciï clarament de la resta de la llista d'ingredients, per exemple mitjançant el tipus de lletra, l'estil o el color de fons.

En relació a l'etiquetatge precautori d'al·lergògens (EPA), l'article 36.3.a) del Reglament indica que la Comissió adoptarà actes d'execució sobre la informació relativa a la possible presència involuntària en els aliments de substàncies o productes que provoquin al·lèrgies o intoleràncies, tenint en compte que aquesta informació no ha d'induir a error al consumidor, no ha de ser ambigua ni confusa i ha de basar-se en dades científiques rellevants.

Fins avui la Comissió Europea encara no ha adoptat aquests actes d'execució, no obstant això, podem trobar en el mercat productes en l'etiquetatge dels quals es destaquen els al·lergògens enumerats en l'etiquetatge precautori d'al·lergògens i altres que no el fan, per la qual cosa és necessària una uniformitat de criteris en l'etiquetatge.

Per a complir amb el principi fonamental de posada en el mercat d'aliments segurs, d'acord amb el Reglament (CE) N ° 178/2002, en el marc del Reglament (CE) N ° 852/2004, l'empresa ha de realitzar procediments basats en els principis de l'Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC). En el cas que una empresa alimentària en el marc del seu autocontrol (APPCC) detecti la presència d'un al·lergogen, l'etiquetatge precautori d'al·lergògens perdria el seu caràcter voluntari i hauria d'aparèixer en l'etiquetatge del producte que es comercialitza.

Fins que no es publiquin els actes d'execució que regulin i harmonitzin la declaració de l'EPA a nivell de la UE, i considerant que tant la presència d'un al·lergogen (com a ingredient) com la seva possible presència (inevitable) en un aliment suposen un risc per al consumidor afectat per al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, l'AESAN estableix que la forma en què s'ha de proporcionar aquesta informació en tots dos casos ha de ser similar, per la qual cosa ha d'indicar-se de forma destacada i amb una clara referència al nom de la substància al·lergògena tal com apareix en l'Annex II, tant en la llista d'ingredients com en l'etiquetatge precautori d'al·lergògens (“Pot contenir al·lergògens”). No obstant això, mentre no es reguli l'esment relatiu a la indicació de l'EPA, es permet una certa flexibilitat en l'esment a utilitzar com, per exemple: "Pot contenir traces d'al·lergògens", etc.

D'altra banda, l'AESAN considera que l'etiquetatge precautori d'al·lergògens ha d'aparèixer al costat de la llista d'ingredients i amb la mateixa grandària de lletra, perquè la informació sigui clara per al consumidor.

 

Maria Crespan · maria.crespan@mxns.com
Food Compliance Solutions