22 de Juliol de 2021
|   NOTICIES LOCALS
Com assegurar que els nous envasos i objectes destinats a entrar en contacte amb aliments siguin segurs i compleixin amb les seves funcionalitats

 

En l'última dècada ha anat creixent la preocupació pel Medi Ambient, i cada vegada, són més les indústries i els consumidors que s'uneixen a diferents iniciatives que aposten per un embalatge amb el qual reduir l'impacte negatiu en el medi ambient. 

La Unió Europea ha impulsat una transformació en el mercat de l'embalatge, a través de dos normatives marc que hem de considerar. D'una banda, l'anomenada “Directiva sobre Plàstics d'un Sol Ús” (Directiva (UE) 2019/904), en la qual s'indica que, en el 2030, totes les ampolles han de contenir en la seva fabricació com a mínim un 30% de plàstic reciclat, i, d'altra banda, el model d'Economia Circular de la Comissió Europea, un ambiciós projecte que implica compartir, llogar, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar materials i productes existents totes les vegades que sigui possible per a crear un valor afegit. D'aquesta manera, el cicle de vida dels productes s'estén i es redueix la generació de residus. 

En el sector de l'embalatge alimentari s'estan posant al mercat solucions basades en matèries primeres com la cel·lulosa, el midó de blat de moro, la fècula de patata, la canya de sucre o altres materials procedents de la naturalesa per a partir de l'ús de matèries primeres que puguin, posteriorment derivar a un envàs biodegradable i/o compostable, o bé la fabricació d'envasos de plàstics 100% reciclables. És també per això que hi ha un nou projecte d'esmena al Reglament de la UE sobre plàstics en contacte amb aliments (Reglament UE núm. 10/2011). Tots aquests nous materials estan entrant de forma accelerada al mercat de l'alimentació amb l'objectiu de la reducció de residus, no obstant això, continuen sent segurs des del punt de vista de la seguretat alimentària? poden ser la causa de futures reclamacions dels consumidors? 

Per a donar resposta a aquestes preguntes cal avaluar molt bé la documentació facilitada pels proveïdors d'aquests envasos, verificant que la Declaració de Conformitat de l'envàs en qüestió sigui rigorosa i apta (article 16 del Reglament CE núm. 1935/2004), així com que compleixin els requisits generals descrits en l'article 3 del citat Reglament, i que la funcionalitat dels envasos o objectes destinats a entrar en contacte amb els aliments compleixin amb el seu objectiu d'ús previst.

Per a abordar de manera satisfactòria l'enfocament de la seguretat alimentària posem a la seva disposició la nostra experiència per a la revisió i comprovació de la Declaració de conformitat i consultes legals relacionades amb el seu embalatge, així com en el disseny i execució del pla analític que més s'adeqüi als seus materials i objectes destinats a entrar en contacte amb aliments (migracions globals, específiques, NIAS, amines aromàtiques primàries, etc.) i la realització d'anàlisis sensorials acreditades d'acord amb el que s'estableix en la Reglamentació Europea

Així mateix els oferim la possibilitat de realització d'estudis perfomance per a simular l'ús previst de l'envàs/objecte destinat a entrar en contacte amb aliments i així poder garantir que l'envàs complirà amb les seves funcions i per tant no serà causa de reclamacions dels consumidors. 

 

Aleix Bohigas · aleix.bohigas@mxns.com
Food Science Center

Rut Gómez · rut.gomez@mxns.com 
Food Compliance Solutions

Belén Cabanes · belen.cabanes@mxns.com
Departament d'Anàlisi Sensorial