29 de Gener de 2019
|   NOTICIAS LOCALES
Actualitzat el procediment de comunicació de posada en el mercat dels aliments per a grups específics de població.

 

El 27 de desembre de 2018 es va publicar el Reial decret 1412/2018, pel qual es regula el procediment de comunicació de posada en el mercat dels aliments per a grups específics de població.

Entre els principals canvis realitzats en el procediment de comunicació destaquen la seva adaptació a el que es preveu en la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i la modificació de l'autoritat competent a la qual es remeten les notificacions, que anirà en funció del lloc del domicili social del responsable de la comunicació, amb independència de la procedència del producte que es desitja posar en el mercat.

Aquest procediment és aplicable a les següents categories d'aliments:

a) Preparats per a lactants.

b) Preparats de continuació elaborats a partir d'hidrolitzats de proteïnes.

c) Preparats de continuació que continguin substàncies diferents a les enumerades en l'annex II del Reglament Delegat (UE) 2016/127 de la Comissió, de 25 de setembre de 2015, que complementa el Reglament (UE) Núm. 609/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits específics de composició i informació aplicables als preparats per a lactants i preparats de continuació, així com als requisits d'informació sobre els aliments destinats als lactants i nens de poca edat.

d) Aliments per a usos mèdics especials.

e) Substitutius de la dieta completa per al control de pes.

Així mateix, aquest Reial decret deroga, expressament, el Reial decret 2685/1976, de 16 d'octubre, pel qual s'aprovava la Reglamentació tècnic-sanitària per a l'elaboració, circulació i comerç de preparats alimentosos per a règims dietètics i/o especials. D'aquesta manera se suprimeix el concepte de producte alimentós destinat a una alimentació especial, aliment dietètic o aliment de règim.

El Reial decret 1412/2018 va entrar en vigor l'endemà de la seva publicació.

Nuria Rodriguez · nuria.rodriguez@mxns.com
Departament de Consultoria