Els consumidors de tot el món comproven cada cop més les etiquetes d’informació nutricional abans de decidir comprar un aliment. L’etiquetatge nutricional està dissenyat per proporcionar un sistema de transmissió d’informació relatiu al contingut de nutrients dels aliments en un format estandaritzat. En molts països, l’etiquetatge nutricional està subjecte a diferents requisits legals.

 

 

Un cop que el contingut nutricional i altres aspectes clau del producte han sigut confirmats pels anàlisis de laboratori apropiats, Mérieux NutriSciences pot ajudar-lo a la creació i revisió de la seva taula de dades nutricionals.

Mérieux NutriSciences ofereix serveis integrals d'etiquetatge nutricional per assegurar-se que l'etiqueta del seu producte és totalment compatible amb la normativa del país on es comercialitza. Els nostres experts coneixen les normes nacionals i internacionals sobre etiquetatge.

Creem la taula de dades nutricionals conforme a la legislació des de zero, incloent el càlcul dels valors sobre la base de dades de l’anàlisi de laboratori, d’acord amb les normes establertes per la legislació del país de destí. També proporcionem el format de la tabla que conté els termes en l’idioma del país de destí.

¿Necessita analitzar el seu producte per elaborar l’etiquetatge nutricional? Mérieux NutriSciences ofereix una àmplia gamma d’anàlisis nutricionals per ajudar als fabricants d’aliments, distribuïdors, restauradors, proveïdors i minoristes arreu del món.

El servei s'ofereix per:

  • Aliments corrents
  • Aliments especials

El servei es dirigeix a:

  • Fabricants
  • Distribuïdors
  • Restauració i Càtering

NutriScore

El Ministeri de Consum va anunciar que el sistema NutriScore, d'etiquetatge nutricional en el frontal, entrarà en vigor a Espanya el primer quadrimestre de 2021. Aquest tipus d'etiquetatge nutricional en el frontal serà de caràcter voluntari.

nutriscore.png

En Mérieux NutriSciences oferim els següents serveis per a la posada en marxa d'aquest sistema d'informació nutricional:

  • Calcular la puntuació NutriScore dels seus productes, amb la finalitat d'avançar-se a la publicació del Reial decret.
  • Assessorar-lo en el càlcul de la puntuació NutriScore de productes complexos.
  • Analitzar els nutrients clau del seu producte per al càlcul de NutriScore.
  • Estudiar i assessorar-lo sobre com millorar la puntuació NutriScore d'aquells productes que obtinguin una puntuació inferior a la desitjada.
  • Estudiar l'impacte de la modificació de la composició del producte a nivell organolèptic.

Al desembre de 2012 la Comissió Europea va publicar una Guia amb l'objectiu d'establir les toleràncies acceptables entre els valors de nutrients declarats en la informació nutricional i els obtinguts en els controls oficials.

A fi de conèixer quins són les toleràncies permeses per a cadascun dels nutrients declarats en un producte, es confecciona un quadre en el qual s'especifiquen els marges de tolerància segons l'establert en la Guia CE esmentada. Les toleràncies es calculen a partir dels valors mitjans declarats en l'etiqueta.

Així mateix si es disposa de controls analítics, es comprova i informa si els resultats analítics obtinguts compleixen aquestes toleràncies.

Mesuren l’impacte del pas del temps sobre la quantitat present de determinats nutrients.

Mitjançant la presa de mostres al mercat, la realització de les oportunes anàlisis de nutrients i el processament de les dades obtingudes amb l'ajuda d'eines estadístiques, s'informa de l'evolució del contingut en nutrients d'un determinat aliment, es controla si la mateixa s'ajusta a les toleràncies i es proposa la modificació de la informació nutricional, si és el cas.

A través de l'oportú mostreig, mesurament dels nutrients que corresponen i anàlisi estadística dels resultats obtinguts, es valida la bondat de les declaracions nutricionals que s'indiquen en el producte.

 

Es revisa i estudia si la totalitat de textos, dibuixos i grafismes que figuren en les etiquetes i informació del producte són conformes amb la normativa que els és aplicable i s'informa de les desviacions oposades.

Els nostres assajos i serveis més comuns

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...