En determinades situacions de conflicte o potencial conflicte amb un tercer, convé disposar d’un informe pericial que aporti una opinió objectiva i clara sobre la qüestió que es discuteix i, en el cas que la disputa arribi als tribunals, en aquesta opinió la que tindrá especialment en consideració el tribunal que dirimeixi la qüestió.

Un informe pericial és una opinió experta, basada en una sèrie de fets constatats i proves realitzades, que el primer que requereix és un disseny adequat, en funció de l’opinió que es solicita i dels fets que es discuteixen.

Aquest disseny inclou: la inspecció dels fets sobre el terreny; el mostreig representatiu del producte qüestionat; la realització de proves fonamentades i suficients que aportaran informació sobre les qüestions que es plantegen; l'anàlisi dels resultats obtinguts; i la confecció d'un informe clar i concís, que inclogui i resumeixi totes les accions realitzades, i que conclogui donant resposta clara a la qüestió que es planteja. Quan no s'arriba a un acord previ amb proveïdors, clients o tercers, els informes poden ser presentats com a prova, davant els tribunals perquè el jutge dictamini.

La realització d’informes pericials és una activitat pròpia d'equips competents en la matèria i especialitzats en aquest tipus de treballs. Els dos requisits són indispensables.
Hi ha 2 situacions clares en las que poden ser necessaris els informes pericials:

Situació 1

  • el fabricant s’adona que la matèria primera que ha rebut no compleix amb les especificacions establertes i vol que un ens extern dictamini sobre la bondat d’aquesta matèria primera (cal tenir especificacions abans de començar amb l’avaluació),
  • elaborem l’informe on s’informa del lot, descripció de la matèria primera, transportista, anàlisi, temperatures de transport (si cal),... resultats i les conclusions sobre la bondat de la mercaderia rebuda, 
  • el fabricant pot presentar aquest informe ja sigui al proveïdor, asseguradora,...

Situació 2

  • un fabricant elabora un producte que resulta defectuós. Després d’analitzar les possibles causes es determina que és a causa d’un lot d’una matèria prima específica,
  • elaborem un informe pericial en el que es descriuen els fets esdevinguts, s’identifican les seves causes i es conclou sobre l’origen de les mateixes.

L'informe on queda la informació recollida, és el document en el qual es basaran jutges, asseguradores, proveïdors, .... per dictaminar, pagar, ... que ha passat.

És per això que el correcte disseny de l'estudi, l'execució de les proves, l'avaluació dels resultats i les conclusions assolides, han de quedar reflectits de manera clara i contundent en els informes presentats.

Posem a la seva disposició els nostres coneixements, tant en matèria de qualitat i seguretat alimentària com en el disseny, realització i redacció d'informes pericials, en totes aquelles situacions que requereixin d'aquest element.