Els defectes de seguretat alimentària o de qualitat posen en risc el valor de la MARCA i la viabilitat de l’empresa.

Quan es presenta un defecte de qualitat o de seguretat alimentària procedeix eliminar-lo amb inmediatesa i eficàcia.

Davant dels problemes, o els indicadors que senyalen que alguna part del procés està fallant, convé afrontar-los ràpidament, sense embuts i amb la màxima energia i experiència disponibles.

Per fer-ho és essencial conèixer les causes que els han originat. En els casos que aquestes no són evidents, pretendre aplicar solucions al problema té associat un elevat risc de fracàs. En els casos citats, com acció prioritària, s’imposa l’investigar i desvetllar les causes que han creat el defecte. Per dur a terme, amb eficàcia, aquest tipus d’estudis és recomanable utilitzar a experts en aquest tipus d’activitats.

Els nostres consultors poden identificar les causes que generen aquests problemes, elaborar un pla per la seva erradicació i realitzar el seguiment de l’eficàcia del mateix i la seva revisió, si procedeix.

Localització i solució de problemes relacionats amb el producte com consecuència de:

  • Disseny de l’instal·lació
  • Tecnologia del procés
  • Modificacions del producte, procés o instal·lació
  • Canvis en el material d’envasat
  • Canvis en la formulació del producte
  • Conservabilitat
  • Defectes organolèptics
  • Altres defectes

Els nostres experts es desplacen al lloc on es produeix l’aliment o el defecte i a partir de l’anàlisi de la realitat que coneixen (conversa amb els actors implicats, revisió de les dades existents, inspecció de les instal·lacions, auditoria del sistema de gestió, realització de proves complementaries específiques,...) determinen les causes que motiven el defecte i proposen solucions per la seva erradicació. Aquestes accions es realitzen, quan convé, amb caràcter d’urgència.