MOH en envases alimentarios

 

Els hidrocarburs d'olis minerals (MOHs) agrupen diverses barreges d'hidrocarburs que contenen milers de compostos químics d'estructura i mida diferents -principalment derivats de processos de conversió de petroli cru, però també sintetitzats a partir de la liqüefacció de carbó, gas natural i biomassa .

L'EFSA va identificar dos tipus principals de MOHs que són rellevants per a la innocuïtat dels aliments:

  • MOSHs - Olis minerals amb Hidrocarburs saturats
  • MOAHs - Olis minerals amb Hidrocarburs aromàtics

Aquestes substàncies són contaminants dels aliments i es consideren potencialment perjudicials per a la salut humana.

Les fonts més alarmants de contaminació dels aliments són els materials d'envasat d'aliments, des dels quals els MOH migren: són presents en envasos de cartró reciclat i probablement provenen de tintes d'impressió.

La presència d'olis minerals, tant en envasos com en aliments, ha estat objecte de molta recerca. Mérieux NutriSciences va començar a treballar en MOSH i MOAH el 2011, també va millorar el seu mètode amb Konrad Grob i el seu personal, els que van demostrar per primera vegada la migració del MOH des dels envasos de cartró.

Al gener de 2017, una nova Recomanació de la UE obligava els estats membres a monitoritzar el MOH en els aliments i materials en contacte amb aliments: encara segueix pendent un Reglament comú, per la qual cosa s'ha pres com a referència el projecte alemany proposat " Mineral Oil Ordinance "

Mérieux NutriSciences realitza la determinació de MOSH i MOAH per HPLC-GC-FID en:

  • aliments
  • envasos (paper i cartró, plàstics)
  • simulants d'aliments (assaig de migració en MPPO i oli)

El nostre servei d'anàlisi està alineat amb les directrius d'Alemanya (tercer esborrany).

Mérieux NutriSciences ha estat treballant en un projecte per al desenvolupament d'una norma CEN des de 2014 i ha participat en diferents assaigs interlaboratoris sobre olis vegetals i assaigs d'aptitud, amb resultats satisfactoris. Aquests estudis van permetre desenvolupar una sòlida experiència, especialment amb paper i cartró, olis vegetals i cereals i la fiabilitat pertinent (per exemple, hidrocarburs no contaminants, però part del producte).

El mètode de Mérieux NutriSciences està acreditat en cereals i productes a base de cereals secs, pasta, productes de cacau, formatge, mantega de cacau, paper i cartró i després de ser validat, es pot utilitzar per determinar altres matrius com peix, pastisseria, carns i greixos animals i vegetals.

El seu envàs actua com una barrera funcional? 

Els envasos alimentaris que contenen una barrera funcional representen una solució eficaç a la migració d'olis minerals; evita que els MOSH i MOAH migrin de qualsevol font externa, sigui un magatzem o un envàs secundari o terciari. La majoria de les pel·lícules destinades al contacte amb aliments són exemples d'envasos que contenen una barrera funcional.

La funció de la barrera funcional s'esmenta i reconeix en les últimes guies sobre olis minerals (per exemple, la del Ministeri d'Agricultura alemany- German Ministry of Agriculture,, així com la de l'agència francesa de seguretat alimentària ANSES guide lines, 2017).
Mérieux NutriSciences duu a terme assajos de migració específica sota condicions analítiques controlades per verificar si el material en contacte amb aliments actua efectivament com una barrera funcional.

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...