En l'annex del Reglament (CE) nº 1935/2004 s'enumeren els materials per als que poden adoptar-se mesures específiques a escala comunitària. No obstant, no s'han adoptat mesures comunitàries per a la majoria dels materials en contacte amb els aliments (paper i cartró, vidre, fusta, suro, metalls, aliatges, teixits, adhesius, resines d'intercanvi iònic, tinta d'impremta, silicona, pintures i vernissos, ceres). 

Per tant, aquests materials només estan coberts per les disposicions generals del Reglament abans esmentat: els Estats membres podran mantenir la legislació nacional vigent i adoptar noves normes sobre materials per als quals no hi hagi mesures específiques de la UE.

A causa de la falta de reglaments específics, el Consell d'Europa ja ha establert recomanacions generals sobre diversos materials.

Els Experts en Materials en contacte amb els Aliments avaluen els plans analítics per a materials no regulats específicament en la Unió Europea sobre la base de les regulacions nacionals, recomanacions del Consell d'Europa i protocols ad hoc per dur a terme una avaluació de riscos dels materials i avaluar la seva criticitat en conformitat amb els principis generals del Reglament marc (avaluació de la migració, anàlisi sensorial, avaluació de riscos, presència de NIAS).

També li pot interessar