Les tapes i taps són un segment molt gran i complex del mercat de l'envasat d'aliments: han de tenir propietats físiques i mecàniques que evitin la contaminació orgànica i l'alteració organolèptica dels aliments, així com assegurar una fàcil obertura de l'envàs.

Mérieux NutriSciences - Caps and closures - Tapones y tapas - Tapas i tapes

No obstant això, la qüestió més important respecte als materials en contacte amb els aliments és que fins i tot les tapes, taps i elements de tancament (juntes de goma) són una font potencial de contaminants.

La capacitat d'entrar en contacte amb els aliments depèn del seu ús específic: el compliment de l’envàs només es pot valorar si es pot calcular la contribució a la migració dels contaminants, tant de la tapa com del recipient.

Els fabricants de tapes no sempre estan en condicions de saber quin envàs o ampolla s'associarà amb el seu producte.

En el cas de taps de plàstic, el Reglament de la UE no. 10/2011 estableix diferents unitats de mesura per expressar els resultats dels assajos de migració (article 17), depenent de la informació sobre l'envàs.

Si l'ús final és:

  • conegut: la migració global s'expressa en mg/dm² i la migració específica en mg/kg;
  • desconegut: la migració, global i específica, s'expressa en mg/article.

La migració global és una mesura de la inèrcia del material, mentre que la migració específica es refereix a la màxima quantitat d'una substància donada que es pot transferir de l'envàs a l'aliment.

Mérieux NutriSciences verifica els requisits de compliment de tapes i taps destinats al contacte amb aliments i realitza assajos de migració global i específica.

A més, fins i tot en el cas que faltin dades sobre l'envàs -una situació difícil de gestionar per a un fabricant que vol verificar la conformitat dels seus articles-, el nostre equip d'experts en materials en contacte amb aliments està disposat a oferir el seu suport per comprendre correctament les dades analítiques.

Aquest enfocament s'aplica a petits taps amb superfície de contacte limitada. Per als taps i tancaments que la superfície és major, com l'envàs, el resultat s'expressa en mg/dm² o mg/kg, ja que la contribució a la migració és comparable a la del mateix contenidor.

Els nostres assajos i serveis més comuns

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...