Una de les eines bàsiques per a millorar, és la realització d'auditories internes, en què es detecten desviacions entre la realitat i els requisits del propi Sistema de Gestió de la Qualitat i la Seguretat alimentària, així com els de les Normes en què es basa el mateix (ISO22000: 2005, IFS, BRC ...).

 

L’objectiu bàsic d’una auditoria hauria de ser fer millorar l'organització a partir del coneixement dels seus defectes. La Norma ISO 19011, directrius per a l'auditoria dels sistemes de gestió de la qualitat i / o ambiental, estableix que, per aconseguir aquest objectiu, els auditors han de ser competents i ser independents de l'àrea auditada perquè no es pugui veure afectada la seva imparcialitat i objectivitat.

Posem a la seva disposició el nostre equip d'experts auditors amb competència acreditada i una independència total de la realitat auditar. Externalitzar el procés d'auditories ens ofereix nombrosos beneficis:

  • Avaluacions més objectives del seu sistema de gestió realitzades per auditors externs a l'empresa,
  • Reducció dels costos de formació d'auditors interns,
  • Reducció del temps disponible en recursos humans propis (temps de preparació i execució de les auditories).